Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi dunghulk-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH

THIẾT KẾ XƯỞNG
BÀI BÁO CÁO SỐ 4
GVHD :NguyễnPhiTrung
Nhóm:

1. Nguyễn Ngọc Long 11943013
2. Nguyễn Văn Duy11943005
3. Trần Minh Việt Hùng 11943035

NỘI DUNG BÁOCÁO

•

THIẾT KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG CHITIẾT CHẠC BA

Xây dựng phương án giacông

CÁC MẶT CẦN GIA CÔNG

Trìnhtựgiacông

•
•
•
•
•

Nguyêncông1:Phaymặtsố1
Nguyêncông2:Phaymặtsố2
Nguyêncông3: Khoan lỗ và doa Ø14
Nguyêncông4: Khoan lỗ và doalỗØ12
Nguyêncông5: Khoan và doa lỗ Ø12

•

Trước
tiên:Màibavia,đolạicáckíchthướcđểxácđịnhchínhxáccácbướcgiacô
ngtiếptheo

Nguyêncông1:phaymặtsố1
-Địnhvị:
Chi tiết được định vị bằng mặt phẳng khống
chế3bậctựdo.MộtkhốiVngắncố địnhkhốngchế2bậc tự
do.
- Kẹp chặt:
Chi tiết được kẹp chặt bằng khối V di động với phương
lực kẹp như hình vẽ.
-Sửdụngdaophaymặtđầu

Nguyêncông2phaymặtsố2:
-Địnhvị:
Chi tiết được định vị bằng mặt phẳng khống chế3bậc
tự do. Một khối V di động khống chế 1 bậc tự do, một
khối V cố định khống chế2bậc tự do.
-Kẹpchặt:
Chi tiết được kẹp chặt bằng khối V di động với
phương lực kẹp như hình vẽ.
-Phay2lầnvới2bềmặtcầngiacôngnhưhìnhvẽ
-Sửdụngdaophaymặtđầu

•

Nguyêncông3:KhoanlỗvàdoaØ14

-Địnhvị:
chitiếtđượcđịnhvịbằngmặtphẳngkhốngchế3b
ậctựdo,mộtkhốiVngắncốđịnhkhốngchế2bậct
ựdo.
-Kẹpchặt:chitiếtđượckẹpchặt
-khoangcóbạcdẫnhướng

Nguyêncông3:DoalỗØ36
-Địnhvị:
Dùng1mặtphẳngkhôngchế3bậctựdo,dùng1khốiVcốđịnh
khốngchế2bậctựdo, 1khốiVdiđộngkhốngchế1bậctựdo.
-Kẹpchặt:
ChitiếtđượckẹpchặtbằngkhốiVdiđộng,phươngchiềulựck
ẹpnhưhìnhvẽ

Nguyêncông4:Doa2lỗØ31
-Địnhvị:

•Dùng1mặtphẳngkhôngchế3bậctựdo, 1chốtdiđộngkhốngchế1bậctựdo.
-Kẹpchặt:
•Chitiếtđượckẹpchặtbằngchốtdiđộng,phươngchiềulựckẹpnhưhìnhvẽ

Nguyêncông5:DoalỗØ24
-Địnhvị:

•Dùng1mặtphẳngkhôngchế3bậctựdo, 1chốtdiđộngkhốngchế1bậctựdo.
-Kẹpchặt:
•Chitiếtđượckẹpchặtbằngchốtdiđộng,phươngchiềulựckẹpnhưhìnhvẽ

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH
THIẾT KẾ XƯỞNG
GVHD :NguyễnPhiTrung
BÀI BÁO CÁO S 4
Nhóm:
1. Nguyễn Ngọc Long 11943013
2. Nguyễn Văn Duy11943005
3. Trần Minh Việt Hùng 11943035
Thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế xưởng - Người đăng: dunghulk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế xưởng 9 10 110