Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi Ngọc Nguyễn
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY-VIỆN CƠ KHÍ

THIẾT KẾ NHÀ MÁY
CƠ KHÍ
TS. Nguyễn Ngọc Kiên
Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Nhà máy cơ khí

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Nội dung
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT
KẾ NHÀ MÁY CƠ KHÍ
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ, QUY HOẠCH TỔNG
MẶT BẰNG NHÀ MÁY CƠ KHÍ
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ XƯỞNG CƠ KHÍ
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG LẮP RÁP

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT
KẾ NHÀ MÁY CƠ KHÍ

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

NỘI DUNG
1.1 Khái niệm chung
1.2 Nội dung kinh tế kỹ thuật và tổ chức của công
thiết kế

trình

1.3 Tài liệu ban đầu
1.4 Phương pháp thiết kế
1.5 Các giai đoạn thiết kế

1.6 Hồ sơ trình duyệt để thẩm định đề án thiết kế nhà máy
cơ khí
1.7 Mô hình tổng quát về quá trình thiết kế nhà máy cơ khí
Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

1.1 Khái niệm chung
1.1.1 Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật và xã hội
Lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành cơ khí
mang tính tổng hợp cao
 Thiết kế kết cấu sản phẩm
 Thiết kế công nghệ chế tạo sản phẩm

 Thiết kế trang thiết bị
 Thiết kế dụng cụ sản xuất
 Tổ chức sản xuất theo dây truyền công nghệ
Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản xuất nhà máy
được cải tạo hoặc xây dựng mới
Thiết kế mới, cải tạo nhà máy giúp tận dụng hiệu
quả sức sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

1.1.2 Quá trình sản xuất là cơ sở thiết kế
Chức năng nhà máy là chế tạo các mặt hàng cơ khí.
Đáp ứng nhanh và có hiệu quả nhu cầu thị trường.
Có sức cạnh tranh trên thị trường hàng hoá cơ khí
nội địa và quốc tế.

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Tổng quan về quá trình sản xuất
Các quá trình phụ:
năng lượng, vận
chuyển, bảo quản,
sửa chữa, quản lý,
đào tạo

Đầu vào:
- vật tư
- Vốn
- Loại SP
- Sản lượng

Quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí
Tạo
phôi

Gia
công

Lắp
ráp

Đóng
gói

Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Đầu ra:
- Sản phẩm
- Chất lượng
- Giá thành
- Năng suất
- Lợi nhuận

1.1.3 Nội dung thiết kế
Thiết kế cải tạo: để thay đổi mặt hàng hoặc tăng sản
lượng hoặc thay đổi về công nghệ chế tạo
 Phân tích sự thay đổi của chương trình sản xuất.

 nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.

đưa ra phương án cải tạo hợp lý: tận dụng tối đa
năng lực sản xuất hiện có, loại trừ hạn chế của qu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY-VIỆN CƠ KHÍ
THIẾT KẾ NHÀ MÁY
KHÍ
TS. Nguyễn Ngọc Kiên
Thiết Kế Nhà Máy Cơ Khí - TS. Nguyễn Ngọc Kiên
Thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế xưởng - Người đăng: Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Thiết kế xưởng 9 10 694