Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế xưởng nấu tẩy- nhuộm

Được đăng lên bởi Cao Xuân Quyết
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

Trêng §HBK Hµ Néi

Môc Lôc
Trang
Lêi c¶m ¬n.................3
Më ®Çu..................................................................................................4

PhÇn 1 : Tæng quan vÒ nguyªn liÖu...............................................5
1.1 : CÊu t¹o tÝnh chÊt hãa häc cña x¬ b«ng..................5
1.1.1 : §Æc ®iÓm cña x¬ b«ng..................................................................5
1.1.2 : CÊu t¹o cña x¬ b«ng....................................................................6
1.1.3 : TÝnh chÊt c¬ lý hãa cña x¬ b«ng .................................................7
1.1.4 : T¹p chÊt cña x¬ b«ng..................................................................13
1.2 : Giíi thiÖu mÆt hµng kh¨n b«ng ...........................15
1.2.1 : CÊu t¹o cña kh¨n mÆt b«ng.........15
1.2.2 : Mét sè tÝnh chÊt cña kh¨n mÆt b«ng.....16

PhÇn 2 : Kü thuËt xö lý hãa häc kh¨n b«ng.............18
2.1 : ChuÈn bÞ kiÓm tra kh¨n méc ...18
2.1.1 : KiÓm tra ph©n lo¹i kh¨n méc ......18
2.1.2 : ChuÈn bÞ kh¨n cho tÈy nhuém......19
2.2 : Kü thuËt nÊu kh¨n b«ng..19
2.2.1 : Nguyªn lý nÊu kh¨n b«ng ......19
2.2.2 : TÝnh n¨ng, t¸c dông cña c¸c ho¸ chÊt trong khi nÊu..................20
2.3 : Kü thuËt tÈy tr¾ng kh¨n b«ng 23
2.3.1 : Nguyªn lý tÈy tr¾ng....23
2.3.2 : TÈy tr¾ng kh¨n b«ng b»ng H2O2.......24
2.3.3 : T¨ng tr¾ng quang häc....26
2.4 : Kü thuËt nhuém mÇu kh¨n b«ng. 27
2.5 : Chän hãa chÊt thuèc nhuém ®Ó nhuém mÇu.............................29
2.5.1: Thuèc nhuém ho¹t tÝnh...30
2.5.2 : Thuèc nhuém hoµn nguyªn...34
2.5.3 : Kü thuËt xö lý hoµn tÊt .....37

PhÇn 3 : ThiÕt kÕ ...38
3.1 : ChÕ ®é lµm viÖc cña xëng.......39
3.1.1: Thêi gian lµm viÖc.......................................................................39
3.1.2 : ChÕ ®é b¶o dìng m¸y..................................................................39
3.1.3 : Ph©n phèi mÆt hµng s¶n xuÊt.......................................................40
3.2 : Chän, tÝnh thiÕt bÞ – thiÕt kÕ c«ng nghÖ....................................44
3.2.1 : Chän, tÝnh m¸y tÈy tr¾ng kh¨n mÆt b«ng...................................44
1

§å ¸n tèt nghiÖp

Trêng §HBK Hµ Néi

3.2.2 : Chän, tÝnh thiÕt bÞ c«ng nghÖ nhuém mÇu kh¨n mÆt b«ng b»ng
thuèc nhuém ho¹t tÝnh........................................................................................44
3.2.3 : Chän, tÝnh thiÕt bÞ c«ng nghÖ nhuém mÇu kh¨n mÆt b«ng b»ng
thuèc nhuém hoµn nguyªn..............................................................................
§å ¸n tèt nghiÖp Trêng §HBK Hµ Néi
Môc Lôc
Trang
Lêi c¶m ¬n.................3
Më ®Çu..................................................................................................4
PhÇn 1 : Tæng quan vÒ nguyªn liÖu...............................................5
1.1 : CÊu t¹o tÝnh chÊt hãa häc cña x¬ b«ng..................5
1.1.1 : §Æc ®iÓm cña x¬ b«ng..................................................................5
1.1.2 : CÊu t¹o cña x¬ b«ng....................................................................6
1.1.3 : TÝnh chÊt c¬ lý hãa cña x¬ b«ng .................................................7
1.1.4 : T¹p chÊt cña x¬ b«ng..................................................................13
1.2 : Giíi thiÖu mÆt hµng kh¨n b«ng ...........................15
1.2.1 : CÊu t¹o cña kh¨n mÆt b«ng.........15
1.2.2 : Mét sè tÝnh chÊt cña kh¨n mÆt b«ng.....16
PhÇn 2 : Kü thuËt xö lý hãa häc kh¨n b«ng.............18
2.1 : ChuÈn bÞ kiÓm tra kh¨n méc ...18
2.1.1 : KiÓm tra ph©n lo¹i kh¨n méc ......18
2.1.2 : ChuÈn bÞ kh¨n cho tÈy nhuém......19
2.2 : Kü thuËt nÊu kh¨n b«ng..19
2.2.1 : Nguyªn lý nÊu kh¨n b«ng ......19
2.2.2 : TÝnh n¨ng, t¸c dông cña c¸c ho¸ chÊt trong khi nÊu..................20
2.3 : Kü thuËt tÈy tr¾ng kh¨n b«ng 23
2.3.1 : Nguyªn lý tÈy tr¾ng....23
2.3.2 : TÈy tr¾ng kh¨n b«ng b»ng H
2
O
2
.......24
2.3.3 : T¨ng tr¾ng quang häc....26
2.4 : Kü thuËt nhuém mÇu kh¨n b«ng. 27
2.5 : Chän hãa chÊt thuèc nhuém ®Ó nhuém mÇu.............................29
2.5.1: Thuèc nhuém ho¹t tÝnh...30
2.5.2 : Thuèc nhuém hoµn nguyªn...34
2.5.3 : Kü thuËt xö lý hoµn tÊt .....37
PhÇn 3 : ThiÕt kÕ ...38
3.1 : ChÕ ®é lµm viÖc cña xëng.......39
3.1.1: Thêi gian lµm viÖc.......................................................................39
3.1.2 : ChÕ ®é b¶o dìng m¸y..................................................................39
3.1.3 : Ph©n phèi mÆt hµng s¶n xuÊt.......................................................40
3.2 : Chän, tÝnh thiÕt bÞ – thiÕt kÕ c«ng nghÖ....................................44
3.2.1 : Chän, tÝnh m¸y tÈy tr¾ng kh¨n mÆt b«ng...................................44
1
Thiết kế xưởng nấu tẩy- nhuộm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế xưởng nấu tẩy- nhuộm - Người đăng: Cao Xuân Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Thiết kế xưởng nấu tẩy- nhuộm 9 10 518