Ktl-icon-tai-lieu

thiet lap du an scada tren wincc

Được đăng lên bởi duyanh
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2323 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 4:

THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA
TRÊN WinCC

Phan Duy Anh Ver.1

THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN
WinCC
● Lời đầu chương:
Để có thể nắm rõ và nhuần nhuyễn được việc cấu hình và
lập trình tạo ra các ứng dụng WinCC, ta sẽ tìm hiểu lý
thuyết về WinCC song song với việc thực hiện một project
đơn giản hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Mức độ yêu cầu về
điều khiển trong project sẽ phức tạp dần ở các bài sau.

Phan Duy Anh Ver.1

THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN
WinCC
Demo Project: Hệ thống trạm trộn (1)
Hệ thống trạm trộn dùng để trộn 2 loại chất lỏng A và B để
tạo dung dịch C.
Mô tả hệ thống:
+ 2 Input Valve: Valve A và Valve B
+ 1 Output valve: Valve C
+ Bồn có chiều cao 100cm
+ Mực chất lỏng trong bồn được giám sát bởi đồng hồ
Liquid Level

Phan Duy Anh Ver.1

THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN
WinCC
+ Panel điều khiển có 3 nút nhấn: INA, INB, MIX, OUT
Hoạt động:
+ Nhấn giữ INA: mở valveA để cho chất lỏng A vào bồn.
Nhả INA: đóng valveA.
+ Nhấn giữ INB: mở valveB để cho chất lỏng B vào bồn.
Nhả INB: đóng valveB.
+ Nhấn giữ MIX: khởi động MIXER trộn hai chất lỏng. Nhả
MIX: tắt MIXER.
+ Nhấn giữ OUT: mở valveC để đưa thành phẩm ra ngoài.
Nhả INC: đóng valveC.

Phan Duy Anh Ver.1

THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN
WinCC

Phan Duy Anh Ver.1

Chương 4:

THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA
TRÊN WinCC
Bài 7:
I/O DRIVER, TAG/ NHÓM TAGS,
THIẾT KẾ PICTURE
Phan Duy Anh Ver.1

I/O Driver, Tag/ nhóm Tags, thiết kế
Picture
* I/O Driver
* Tag/ nhóm Tags
* Thiết kế Picture
* Kết nối Tags vào Picture

Phan Duy Anh Ver.1

I/O Driver
Giới thiệu:
● Là driver được WinCC sử dụng để kết nối
với Automation System (AS)

Phan Duy Anh Ver.1

I/O Driver
● OPC:
+ OLE for Process Control
+ Openness, Productivity, Connectivity
+ Một loại driver được phát triển bởi OPC Foundation.
+ Các tiêu chí: mở, uyển chuyển, gắn và thực thi (plug and play)
cho các phần mềm kết nối phần cứng trong lĩnh vực công
nghiệp tự động.
+ Dựa trên công nghệ COM (Component Object Model) và
DCOM (Distributed COM) của Microsoft.
+ Phần mềm SCADA là một OPC client. Thông qua OPC server
đã được kết nối với thiết bị phần cứng, OPC client kết nối với
OPC server và thu thập dữ liệu thời gian thực từ thiết bị thông
qua server.
Phan Duy Anh Ver.1

I/O Driver
+ Một số OPC server thường gặp: PC Access (Siemens),
Rslinx (Allen Bradley), Kepware (Kepware), …

Phan Duy Anh Ver.1

I/O Driver
● DDE:
+ Dynamic Data Exchange ???
+ Dùng trong các versions cũ của WinCC.
● Các loại drivers khác:
+ Kết nối trực tiếp với PLC S5, S7 theo các giao thức kết
nối phù hợp.

Phan...
Phan Duy Anh Ver.1
Chương 4:
THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA
TRÊN WinCC
thiet lap du an scada tren wincc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiet lap du an scada tren wincc - Người đăng: duyanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
thiet lap du an scada tren wincc 9 10 274