Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT LẬP SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC (Su) CỦA ĐẤT SÉT YẾU Ở TP.HCM THEO THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH VỚI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

Được đăng lên bởi Trương Văn Hoan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT LẬP SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG
THOÁT NƯỚC (Su) CỦA ĐẤT SÉT YẾU Ở TP.HCM THEO THÍ
NGHIỆM XUYÊN TĨNH VỚI KẾT QUẢ
THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
ESTABLISHING THE CORRELATION OF UNDRAINED SHEAR
STRENGTHS OF SOFT CLAY IN HO CHI MINH CITY FROM THE
CONE PENETRATION TEST AND THE LABORATORY TESTS
Hoàng Thế Thao, Châu Ngọc Ẩn, Võ Phán
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Đại học Bách Khoa, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
BẢN TÓM TẮT
Thiết lập sự tương quan giữa sức chống cắt không thoát nước (Su) của đất sét yếu ở Tp.HCM theo thí
nghiệm xuyên tĩnh với thí nghiệm trong phòng. Từ đó, giúp cho người thiết kế có thể chỉ dựa vào kết
quả thí nghiệm trong phòng sẽ cho ra được sơ bộ sức chống cắt không thoát nước theo thí nghiệm
xuyên tĩnh ngoài hiện trường và ngược lại.
ABSTRACT
This paper is studied to establish the correlation of undrained shear strength of soft clay in Ho Chi
Minh City from the cone penetration test and the laboratory tests. This is provided the designers with
the estimation of undrained shear strength of the cone penetration test based on the results of the
laboratory tests and vice versa.
1. Ý NGHĨA KHOA HỌC
Trong quá trình khoan lấy mẫu, vận chuyển,
bảo quản và kích mẫu ra khỏi ống mẫu thì mẫu
đất dể bị xáo trộn, mất tính nguyên trạng của
đất. Đặc biệt là đối với đất rời và đất sét yếu thì
rất khó lấy mẫu nguyên trạng. Vì vậy, hiện nay
người ta thường dùng kết quả thí nghiệm khảo
sát đất ở hiện trường như xuyên tĩnh (CPT),
xuyên động tiêu chuẩn (SPT), cắt cánh… sẽ cho
kết quả đáng tin cậy hơn.
Trong bài báo này, nhóm tác giả thiết lập sự
tương quan giữa sức chống cắt không thoát nước
(Su) của đất sét yếu ở Tp.HCM theo thí nghiệm
xuyên tĩnh với thí nghiệm trong phòng. Từ đó,
giúp cho người thiết kế có thể chỉ dựa vào kết
quả thí nghiệm trong phòng sẽ cho ra được sơ
bộ sức chống cắt không thoát nước theo thí
nghiệm xuyên tĩnh ngoài hiện trường để tính
toán thiết kế nền móng công trình.

2.1. Mô tả thiết bị xuyên
Thiết bị xuyên tĩnh hiệu Gouda do Hà Lan
sản xuất.
− Khả năng xuyên lớn nhất (thiết bị nén thuỷ
lực) : 2.5 tấn.
− Độ sâu xuyên (tùy loại đất) : 25-50m
− Hệ thống đối tải (>4 tấn): tải trọng máy
xuyên và phụ tải.
− Đường kính mũi xuyên: 35.7mm
− Góc mở mũi xuyên: 60o.
− Đường kính vỏ bọc: 150
cm2.
− Đường kính cần xuyên:
12.5mm.
− Chiều dài vỏ bọc và cần
xuyên: 1000mm.
− Tốc độ xuyên trung
bình: 2 cm/giây

2. MÔ TẢ THIẾT BỊ XUYÊN TĨNH VÀ
PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Hình 1: Mũi xuyên tĩnh

668

− Sức kháng ma sát thành fs =20x(B-A)/150
(KG/cm2)
− Tổng sức khá...
668
THIT LP S TƯƠNG QUAN GIA SC CHNG CT KHÔNG
THOÁT NƯỚC (S
u
) CA ĐẤT SÉT YU TP.HCM THEO THÍ
NGHIM XUYÊN TĨNH VI KT QU
THÍ NGHIM TRONG PHÒNG
ESTABLISHING THE CORRELATION OF UNDRAINED SHEAR
STRENGTHS OF SOFT CLAY IN HO CHI MINH CITY FROM THE
CONE PENETRATION TEST AND THE LABORATORY TESTS
Hoàng Thế Thao, Châu Ngc n, Võ Phán
Khoa K Thut Xây Dng, Đại hc Bách Khoa, Tp.H Chí Minh, Vit Nam
BN TÓM TT
Thiết lp s tương quan gia sc chng ct không thoát nước (S
u
) ca đất sét yếu Tp.HCM theo thí
nghim xuyên tĩnh vi thí nghim trong phòng. T đó, giúp cho người thiết kế có th ch da vào kết
qu thí nghim trong phòng s cho ra được sơ b sc chng ct không thoát nước theo thí nghim
xuyên tĩnh ngoài hin trường và ngược li.
ABSTRACT
This paper is studied to establish the correlation of undrained shear strength of soft clay in Ho Chi
Minh City from the cone penetration test and the laboratory tests. This is provided the designers with
the estimation of undrained shear strength of the cone penetration test based on the results of the
laboratory tests and vice versa.
1. Ý NGHĨA KHOA HC
Trong quá trình khoan ly mu, vn chuyn,
bo qu
n và kích mu ra khi ng mu thì mu
đất d b xáo trn, mt tính nguyên trng ca
đất. Đặc bit là đối vi đất ri và đất sét yếu thì
rt khó ly mu nguyên trng. Vì vy, hin nay
người ta thường dùng kết qu thí nghim kho
sát đất hin trường như xuyên tĩnh (CPT),
xuyên động tiêu chun (SPT), ct cánh… s cho
kết qu đáng tin cy hơ
n.
Trong bài báo này, nhóm tác gi thiết lp s
tương quan gia sc chng ct không thoát nước
(S
u
) ca đất sét yếu Tp.HCM theo thí nghim
xuyên tĩnh vi thí nghim trong phòng. T đó,
giúp cho người thiết kế có th ch da vào kết
qu thí nghim trong phòng s cho ra được sơ
b sc chng ct không thoát nước theo thí
nghim xuyên tĩnh ngoài hin trường để tính
toán thiết kế nn móng công trình.
2. MÔ T THIT B XUYÊN TĨNH VÀ
PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM
2.1. Mô t thiết b
xuyên
Thiết b xuyên tĩnh hiu Gouda do Hà Lan
sn xut.
Kh năng xuyên ln nht (thiết b nén thu
lc) : 2.5 tn.
Độ sâu xuyên (tùy loi đất) : 25-50m
H thng đối ti (>4 tn): ti trng máy
xuyên và ph ti.
Đường kính mũi xuyên: 35.7mm
Góc m mũi xuyên: 60
o
.
Đường kính v bc: 150
cm
2
.
Đường kính cn xuyên:
12.5mm.
Chiu dài v bc và cn
xuyên: 1000mm.
Tc độ xuyên trung
bình: 2 cm/giây
Hình 1: Mũi xuyên tĩnh
THIẾT LẬP SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC (Su) CỦA ĐẤT SÉT YẾU Ở TP.HCM THEO THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH VỚI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG - Trang 2
THIẾT LẬP SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC (Su) CỦA ĐẤT SÉT YẾU Ở TP.HCM THEO THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH VỚI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG - Người đăng: Trương Văn Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THIẾT LẬP SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC (Su) CỦA ĐẤT SÉT YẾU Ở TP.HCM THEO THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH VỚI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG 9 10 451