Ktl-icon-tai-lieu

thông gió

Được đăng lên bởi andang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8

THÔNG GIÓ
8.1 Thông gió
8.1.1 Phân loại
Khái niệm
Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người thường sinh ra các chất độc hại
và thải vào trong phòng.
Do đó một yêu cầu không thể thiếu được là phải thực hiện thông gió. Quá trình thông
gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới
bên ngoài trời.
Phân loại
1. Theo hướng chuyển động của gió
Người ta chia ra các loại sau :
- Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra
bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp
- Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên
ngoài ràn vào phòng theo các khe hở nhờ chênh lệch cột áp.
- Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu
quả nhất.
2. Theo động lực tạo ra thông gió
- Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ
chênh lệch cột áp. Thường cột áp chênh lệch do nhiệt độ khác nhau là phổ biến nhất.
- Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng quạt.
3. Theo phương pháp tổ chức
- Thông gió tổng thể : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình
- Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các
phòng có sinh các chất độc hại lớn.

8.1.2 Lưu lượng thông gió
Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục
đích đó có thể là khử các chất độc hại, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử
bụi...vv.

L=

G
, m3 / h
yc − yo

8.1.2.1 Lưu lượng thông gió khử khí độc
trong đó
G - Lượng chất độc hại tỏa ra phòng , g/h
yc - Nồng độ cho phép của chất độc hại (tham khảo bảng 2.8), g/m3
yo - Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3

175

(8-1)

8.1.2.2 Lưu lượng thông gió khử hơi nước thừa
L=

G hn
, kg / h
d max − d o

(8-2)

Ghn - Lượng hơi nước toả ra phòng , kg/h
dmax - Dung ẩm cực đại cho phép của không khí trong phòng, g/kg
do - Dung ẩm của không khí thổi vào phòng, g/kg

L=

Gb
, m3 / h
Sc − So

(8-3)

8.1.2.3 Lưu lượng thông gió khử bụi
trong đó:
Gb - Lượng bụi thải ra phòng, g/h
Sc - Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3
So - Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3

L=

QT
, kg / h
Ir − Iv

(8-4)

8.1.2.4 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa
QT- Lượng nhiệt thừa trong phòng, kCal/h
Ir, Iv - Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg.
Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể
áp dụng công thức :
QT
,...
CHƯƠNG 8
THÔNG GIÓ
8.1 Thông gió
8.1.1 Phân loi
Khái nim
Trong quá trình sn xut và sinh hot ca con người thường sinh ra các cht độc hi
và thi vào trong phòng.
Do đó mt yêu cu không th thiếu được là phi thc hin thông gió. Quá trình thông
gió thc cht là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhim bng không khí mi
bên ngoài tri.
Phân loi
1. Theo hướng chuyn động ca gió
Người ta chia ra các loi sau :
- Thông gió kiu thi : Thi không khí sch vào phòng và không khí trong phòng thi ra
bên ngoài qua các khe h ca phòng nh chênh l
ch ct áp
- Thông gió kiu hút : Hút x không khí b ô nhim ra khi phòng và không khí bên
ngoài ràn vào phòng theo các khe h nh chênh lch ct áp.
- Thông gió kết hp : Kết hp c hút x ln thi vào phòng, đây là phương pháp hiu
qu nht.
2. Theo động lc to ra thông gió
- Thông gió t nhiên : Là hin tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài tri nh
chênh lch ct áp. Thường ct áp chênh lch do nhit độ khác nhau là ph biến nh
t.
- Thông gió cưỡng bc : Quá trình thông gió thc hin bng qut.
3. Theo phương pháp t chc
- Thông gió tng th : Thông gió tng th cho toàn b phòng hay công trình
- Thông gió cc b : Thông gió cho mt khu vc nh đặc bit trong phòng hay các
phòng có sinh các cht độc hi ln.
8.1.2 Lưu lượng thông gió
Lưu lượng gió s dng để thông gió được tính ph thuc vào mc đích thông gió. Mc
đích đó có th là kh các cht độc hi, thi nhit tha, m tha phát sinh trong phòng, kh
bi...vv.
hm
yy
G
L
oc
/,
3
=
(8-1)
8.1.2.1 Lưu lượng thông gió kh khí độc
trong đó
G - Lượng cht độc hi ta ra phòng , g/h
y
c
- Nng độ cho phép ca cht độc hi (tham kho bng 2.8), g/m
3
y
o
- Nng độ cht độc hi trong không khí thi vào, g/m
3
175
thông gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông gió - Người đăng: andang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
thông gió 9 10 725