Ktl-icon-tai-lieu

Thông gió

Được đăng lên bởi nguyenhuy81
Số trang: 421 trang   |   Lượt xem: 2298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió
Biên tập bởi:
Võ Chí Chính

Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió
Biên tập bởi:
Võ Chí Chính
Các tác giả:
Đinh Văn Thuận
Võ Chí Chính

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
2. Ảnh hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều
hoà không khí
3. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM
4. XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ
5. THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ PHẦN I
6. Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hoà không khí
7. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU KHÔ
8. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU KHÔ PHẦN II
9. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU ƯỚT
10. TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG
11. Hệ thống vận chuyển không khí
12. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHÔNG KHÍ PHẦN II
13. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHÔNG KHÍ PHẦN III
14. hệ thống vận chuyển không khí (tiếp theo)
15. điều khiển tự động trong điều hoà không khí
16. thông gió và cấp gió tươi
17. lọc bụi và tiêu âm
18. lọc bụi và tiêu âm(tiếp)
19. lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng vă sửa chữa máy điều hoà
20. Hệ thống máy và thiết bị lạnh - phần phụ lục
Tham gia đóng góp

1/419

Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ ẨM
KHÔNG KHÍ ẨM
Khái niệm về không khí ẩm
Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2
ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . .
- Không khí khô: Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế
không có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước
nhất định. Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng.
Thành phần của các chất khí trong không khí khô được phân theo tỷ lệ phần trăm sau
đây:
Bảng 1.1. Tỷ lệ các chất khí trong không khí khô

- Không khí ẩm: Không khí có chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên chỉ
có không khí ẩm và trạng thái của nó được chia ra các dạng sau:
Không khí ẩm chưa bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi thêm vào
được trong không khí, nghĩa là không khí vẫn còn tiếp tục có thể nhận thêm hơi nước.
Không khí ẩm bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối đa và không
thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu tiếp tục cho bay hơi nước vào không khí thì có bao
bao nhiêu hơi bay vào không khí sẽ có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại.
Không khí ẩm quá bão hòa: Là không khí ẩm bão hòa và còn chứa thêm một lượng hơi
nước nhất định. Tuy nhiên trạng thái quá bão hoà là trạng thái không ổn định và...
Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió
Biên tập bởi:
Võ Chí Chính
Thông gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông gió - Người đăng: nguyenhuy81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
421 Vietnamese
Thông gió 9 10 477