Ktl-icon-tai-lieu

Thông gió mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bé m«n: Khai th¸c hÇm lß

Bµi tËp lín th«ng giã trong XDCT&Má
®Ò bµi

Bµi tËp sè 22

Cho côm vØa than nh h×nh díi ®©y. Theo tµi liÖu ®Þa chÊt ®©y lµ má cã khÝ
næ lo¹i II. H·y chän ph¬ng ¸n më vØa, c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cña c«ng tr×nh më
vØa vµ thiÕt kÕ th«ng giã khi ®µo c«ng tr×nh ®ã nÕu lu lîng giã cÇn ®i qua lµ: Q m
= 126m3/s

v2

v1
MÆt c¾t ®Þa chÊt cña côm vØa.

Ch¬ng 1
Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa
1.1.Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa.
SV:§ç TuÊn Qu©n

1

Líp:XDCT&Má A-K50

Bé m«n: Khai th¸c hÇm lß
Bµi tËp lín th«ng giã trong XDCT&Má
- ViÖc lùa chän ph¬ng ¸n më vØa phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa
chÊt má vµ c¸c yÕu tè thÕ n»m cña vØa… ë ®©y víi ®iÒu kiÖn cña vØa nh trªn em
®a ra ph¬ng ¸n më vØa:
+ Më vØa b»ng giÕng ®øng kÕt hîp víi xuyªn vØa tõng tÇng.
- Ph¬ng ¸n më vØa ®îc tr×nh bµy nh h×nh vÏ:

2

1
5

7

H íng giã s¹ch
H íng giã th¶i

3

9

4
8

6

1-GiÕng chÝnh
2-GiÕng phô
3-S©n giÕng
4-XVVT cña tÇng
5-XVTG cña tÇng
6-DVVT vØa 1
7-DVTG vØa 1
8-DVVT vØa 2
9-DVTG vØa 3

H×nh1..Ph¬ng ¸n më vØa cho má
- VÞ trÝ cña giÕng : GiÕng ®îc ®µo trong ®¸ ë phÇn trô cña vØa 1
- Thø tù ®µo c¸c ®êng lß më vØa.
Tõ mÆt ®Êt ta ®µo cÆp giÕng ®øng 2 giÕng nµy ®µo c¸ch nhau 40m, giÕng
®îc ®µo s©u qua møc vËn t¶i cña tÇng 1 kho¶ng 50m ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c
vËn t¶i vµ tho¸t níc t¹i møc vËn t¶i cña tÇng 1 ta ®µo s©n giÕng vËn t¶i cña tÇng
vµ tiÕp theo ta ®µo ®Õn c¸c ®êng lß xuyªn vØa th«ng giã vµ xuyªn vØa vËn t¶i ®Õn
®Õn tiÕp cËn c¸c vØa than. Tõ ®©y ta tiÕn hµnh ®µo c¸c ®êng lß chuÈn bÞ.

Khi khai th¸c tÇng thø nhÊt, ta tiÕn hµnh ®µo s©u thªm giÕng, ®µo c¸c ®êng
lß chuÈn bÞ cho tÇng tiÕp theo, sao cho khi khai th¸c xong tÇng thø nhÊt th× tÇng
thø 2 còng võa chuÈn bÞ xong ®Ó cã thÓ ®a vµo s¶n xuÊt ngay, nh»m ®¶m b¶o s¶n
lîng cho má.
1.2.Lùa chän ®êng lß më vØa cÇn ®µo.
- §êng lß më vØa ®îc chän ®Ó thiÕt kÕ th«ng giã lµ lß xuyªn vØa vËn t¶i sè
4 theo ph¬ng ¸n më vØa.
- KÝch thíc cña ®êng lß ®îc chän theo b¶ng sau:
SV:§ç TuÊn Qu©n

2

Líp:XDCT&Má A-K50

Bé m«n: Khai th¸c hÇm lß
Bµi tËp lín th«ng giã trong XDCT&Má
Tªn ®o¹n ®- ChiÒudµi Chu vi TiÕt diÖn
Lo¹i v× chèng
êng lß
L (m)
P (m)
S (m2)
§êng lß
xuyªn vØa vËn
120
14
16
V× s¾t
t¶i tÇng 1
- - KiÓm tra tiÕt diÖn ®êng lß theo yÕu tè th«ng giã.
+ Theo yªu cÇu cña má th× lu lîng giã ®i qua ®êng lß nµy lµ Qm = 126m3/s
+ Tèc ®é giã ®i qua ®o¹n ®êng lß nµy lµ :
V 

Qm 126

7,87 m / s
S
16

+ Theo quy ph¹m cho phÐp th× tèc ®é giã lín nhÊt cña lß xuyªn vØa lµ
Vmax = 8m/s
Vmin = 0,25m/s
VËy tiÕt diÖn ®êng lß ®µo lµ hîp lý.
- Lùa chä...
Bé m«n: Khai th¸c hÇm lß Bµi tËp lín th«ng giã trong XDCT&Má
®Ò bµi
Bµi tËp sè 22
Cho côm vØa than nh h×nh díi ®©y. Theo tµi liÖu ®Þa chÊt ®©y khÝ
lo¹i II. H·y chän ph¬ng ¸n vØa, c¸c th«ng cÇn thiÕt cña c«ng tr×nh
vØa thiÕt th«ng giã khi ®µo c«ng tr×nh ®ã nÕu lu lîng giã cÇn ®i qua lµ: Q
m
= 126m
3
/s
v1
v2
MÆt c¾t ®Þa chÊt cña côm vØa.
Ch¬ng 1
Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa
1.1.Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa.
SV:§ç TuÊn Qu©n Líp:XDCT&Má A-K50
1
Thông gió mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông gió mỏ hầm lò - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông gió mỏ hầm lò 9 10 77