Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG GIÓ MỎ THAN HẦM LÒ

Được đăng lên bởi tranduyhoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2707 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THÔNG GIÓ THI CÔNG TRONG MỎ THAN HẦM LÒ VÀ THI CÔNG CÁC CÔNG
TRÌNH NGẦM, CÔNG TRÌNH HẦM GIAO THÔNG.
1. Thông gió thi công công trình mỏ than Hầm lò
Mục đích của công tác thông gió là nhằm đảm bảo lượng không khí sạch (O2) cung cấp cho
công nhân thi công.
a. Các chỉ tiêu cần phải tính toán:
+. Lượng khí cung cấp cho tổ đội thi công (Tối thiểu 4 m3 người/phút).
+. Hòa tan lượng khí độc hại sau khi nổ mìn, lượng khí mêtan xuất ra từ trong đất đá.
+. Lượng khí độc do máy móc sinh ra như khí CO và một số loại khí khác.
b. Các thông số theo yêu cầu:
+. Tốc độ giới hạn gió cho phép trong quá trình thi công.
+. Chiều dài đường lò cần thông gió.
+. Diện tích đoạn đường lò sau khi chống, vật liệu chống đường lò (Các yếu tố vật liệu được xác
định làm tằng hay giảm ma sát thành lò ảnh hưởng đến tốc độ trực tiếp của hướng gió sạch cũng
như hướng gió thải).
+. Đường lò bằng, lò nghiêng, lò đứng (giếng đứng).
+. Đường lò đào theo hướng độc đạo hay lò có nối thông.
+. Đường lò dạng nhánh hay mở rộng nhiều đường lò từ lò chính.
+. Dự kiến số lượng tổ (đội) thực hiện nhiều nhất.
c. Lựa chọn máy quạt gió thi công.
+. Đối với mỏ Hầm lò có thể tính toán sử dụng ngay thiết bị cố định để đưa vào thi công (trường
hợp này phải làm một rãnh gió dẫn luồng gió sạch, bổ xung các cửa sổ chống rò gió nhưng vẫn
đảm bảo vận tải thông suất). Về giai đoạn đầu tư không phù hợp vì khấu hao thiết bị lớn và
không vận hành tối đa công suất thiết kế của thiết bị.
+. Sử dụng thiết bị quạt phục vụ thi công (Có thể quạt cục bộ).
Hiện nay khi tính Dự toán xây dựng công trình đối với các đường lò trong mỏ than Hầm lò vẫn
áp dụng ghép quạt (khoảng cách 250 m ghép quạt nối tiếp - Định mức Hầm lò kèm theo QĐ 47,
đơn giá chuyên ngành 3031 và một số định mức chi tiết khác). Tuy nhiên một số quạt gió thi
công đang sử dụng hiện nay (Quạt gió Trung Quốc) có đường kính quạt lớn, thông gió thi công
cho các đường lò dài đến 2000 m (đặc tính của quạt gió này là lưu lượng lớn, hạ áp lớn). Vì vậy
phần điều chỉnh định mức đang được cập nhật bổ xung.
- Khi lựa chọn giải pháp thông gió thi công bằng quạt cục bộ, cần phải tính toán lưu
lượng gió lớn nhất cho các đường lò thi công đồng thời, các điểm rẽ nhánh cần lắp đặt đảm bảo
tốt được yếu tố vận tải (Đối với trường hợp này do đường kính cánh quạt lớn cũng như đường
kính ống gió ảnh hưởng lớn đến vị trí lắp đặt trong quá trình thi công). Thực tế hiện nay với các
mỏ than Hầm lò, khi đào các đường lò xây dựng cơ bản thường bố trí quạt có lưu lượng nhỏ dẫn
đến ảnh hưởng ...
THÔNG GIÓ THI CÔNG TRONG MỎ THAN HẦM LÒ VÀ THI CÔNG CÁC CÔNG
TRÌNH NGẦM, CÔNG TRÌNH HẦM GIAO THÔNG.
1. Thông gió thi công công trình mỏ than Hầm lò
Mục đích của công tác thông gió là nhằm đảm bảo lượng không khí sạch (O2) cung cấp cho
công nhân thi công.
a. Các chỉ tiêu cần phải tính toán:
+. Lượng khí cung cấp cho tổ đội thi công (Tối thiểu 4 m3 người/phút).
+. Hòa tan lượng khí độc hại sau khi nổ mìn, lượng khí mêtan xuất ra từ trong đất đá.
+. Lượng khí độc do máy móc sinh ra như khí CO và một số loại khí khác.
b. Các thông số theo yêu cầu:
+. Tốc độ giới hạn gió cho phép trong quá trình thi công.
+. Chiều dài đường lò cần thông gió.
+. Diện tích đoạn đường lò sau khi chống, vật liệu chống đường lò (Các yếu tố vật liệu được xác
định làm tằng hay giảm ma sát thành lò ảnh hưởng đến tốc độ trực tiếp của hướng gió sạch cũng
như hướng gió thải).
+. Đường lò bằng, lò nghiêng, lò đứng (giếng đứng).
+. Đường lò đào theo hướng độc đạo hay lò có nối thông.
+. Đường lò dạng nhánh hay mở rộng nhiều đường lò từ lò chính.
+. Dự kiến số lượng tổ (đội) thực hiện nhiều nhất.
c. Lựa chọn máy quạt gió thi công.
+. Đối với mỏ Hầm lò có thể tính toán sử dụng ngay thiết bị cố định để đưa vào thi công (trường
hợp này phải làm một rãnh gió dẫn luồng gió sạch, bổ xung các cửa sổ chống rò gió nhưng vẫn
đảm bảo vận tải thông suất). Về giai đoạn đầu tư không phù hợp vì khấu hao thiết bị lớn và
không vận hành tối đa công suất thiết kế của thiết bị.
+. Sử dụng thiết bị quạt phục vụ thi công (Có thể quạt cục bộ).
Hiện nay khi tính Dự toán xây dựng công trình đối với các đường lò trong mỏ than Hầm lò vẫn
áp dụng ghép quạt (khoảng cách 250 m ghép quạt nối tiếp - Định mức Hầm lò kèm theo QĐ 47,
đơn giá chuyên ngành 3031 và một số định mức chi tiết khác). Tuy nhiên một số quạt gió thi
công đang sử dụng hiện nay (Quạt gió Trung Quốc) có đường kính quạt lớn, thông gió thi công
cho các đường lò dài đến 2000 m (đặc tính của quạt gió này là lưu lượng lớn, hạ áp lớn). Vì vậy
phần điều chỉnh định mức đang được cập nhật bổ xung.
- Khi lựa chọn giải pháp thông gió thi công bằng quạt cục bộ, cần phải tính toán lưu
lượng gió lớn nhất cho các đường lò thi công đồng thời, các điểm rẽ nhánh cần lắp đặt đảm bảo
tốt được yếu tố vận tải (Đối với trường hợp này do đường kính cánh quạt lớn cũng như đường
kính ống gió ảnh hưởng lớn đến vị trí lắp đặt trong quá trình thi công). Thực tế hiện nay với các
mỏ than Hầm lò, khi đào các đường lò xây dựng cơ bản thường bố trí quạt có lưu lượng nhỏ dẫn
đến ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, một phần làm cho hiệu quả công việc không cao.
- Giải pháp thông gió hỗn hợp: Sử dụng quạt thông gió đẩy và hút gió thải (trong điều
kiện đào trong vỉa có nồng đồ mê tan cao)
d. Giải pháp hiệu quả cho quá trình thông gió thi công
Cần giảm hạn chế tối đa công tác thông gió cưỡng bức trong quá trình thi công, khi xét
đến các đường lò đào sâu dưới mức -150 so với mặt nước biển (Nhiệt độ tăng lên thêm từ 5 – 6
độ, áp suất tại điểm cuối tăng do đó khi tính toán lựa chọn quạt cần lưu ý đến yếu tố tổn hao trên
suất đường ống).
Đối với các dự án khai thác mỏ than Hầm lò theo “Quy phạm an toàn khai thác than
Hầm lò và diệp thạch” cũng như “Quy chuẩn quốc gia về An toàn khai thác than Hầm lò và diệp
thạch” cần phải có hai lò nối thông vì vậy khi đào cả dự án sẽ phải lập một đường lò dẫn gió
sạch và một đường lò dẫn gió bẩn. Khi xét đến yếu tố đó cần lưu ý rằng Gió cũng nKhông
khí di chuyển từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt thấp.
THÔNG GIÓ MỎ THAN HẦM LÒ - Trang 2
THÔNG GIÓ MỎ THAN HẦM LÒ - Người đăng: tranduyhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG GIÓ MỎ THAN HẦM LÒ 9 10 323