Ktl-icon-tai-lieu

Thông gió và cấp gió tươi

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1681 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG XII: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ
TƯƠI
12.1 THÔNG GIÓ
12.1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió
•

Khái niệm
Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường
sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay
đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài
về sức khoẻ.
Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra
bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại,
có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình
thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí
mới bên ngoài trời đã qua xử lý.
•
Mục đích của thông gió
Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi
nhất định. Các mục đích chính bao gồm:
- Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều
và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hoạt chất
độc hại phổ biến nhất là CO2.
- Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài
- Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người
- Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như
lan toả chất độc hại hoặc hoả hoạn.
•
Phân loại
1. Theo hướng chuyển động của gió
Người ta chia ra các loại sau :
- Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra
bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp
Quaû
t cáú
p
Phoìng
Cæía thaíi
gioï
gioï

Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết,
nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường
lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió
tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.
- Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên
ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp.
Quaû
t huït
Phoìng
Cæía láú
y
gioï
gioï

253

Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi
phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu
quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần
hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt...
CHƯƠNG XII: THÔNG GIÓ VÀ CP GIÓ
TƯƠI
12.1 THÔNG GIÓ
12.1.1 Khái nim, mc đích và phân loi các h thng thông gió
Khái nim
Trong quá trình sn xut và sinh hot ca con người trong không gian điu hoà thường
sinh ra các cht độc hi và nhit tha, m tha làm cho các thông s khí hu trong đó thay
đổi, mt khác nng độ ôxi cn thiết cho con người gim, sinh ra mt mi và nh hưởng lâu dài
v sc kho.
vy cn thiết phi thi không khí đã b ô nhim (bi các cht độc hi và nhit) ra
bên ngoài, đồng thi thay thế vào đó là không khí đã được x lý, không có các cht độc hi,
có nhit độ phù hp và lượng ôxi đảm bo. Quá trình như vy gi là thông gió. Quá trình
thông gió thc cht là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhim bng không khí
mi bên ngoài tri đã qua x lý.
Mc đích ca thông gió
Thông gió có nhiu mc đích khác nhau tu thuc vào tng công trình và phm vi
nht định. Các mc đích chính bao gm:
- Th
i các cht độc hi trong phòng ra bên ngoài. Các cht độc hi bao gm rt nhiu
đã được lit kê mc độ nh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hot cht
độc hi ph biến nht là CO2.
- Thi nhit tha và m tha ra bên ngoài
- Cung cp lượng ôxi cn thiết cho sinh hot ca con người
- Trong mt s trường hp đặc bit mc đích thông gió là để khc phc các s c
như
lan to cht độc hi hoc ho hon.
Phân loi
1. Theo hướng chuyn động ca gió
Người ta chia ra các loi sau :
- Thông gió kiu thi : Thi không khí sch vào phòng và không khí trong phòng thi ra
bên ngoài qua các khe h ca phòng nh chênh lch ct áp
Phoìng
Quaût cáúp
gi
ía thi
gi
Phương pháp thông gió kiu thi có ưu đim là có th cp gió đến các v trí cn thiết,
nơi tp trung nhiu người, hoc nhiu nhit tha, m tha, tc độ gió luân chuyn thường
ln. Tuy nhiên nhược đim ca phương pháp này là áp sut trong phòng là dương nên gió
tràn ra mi hướng, do đó có th tràn vào các khu vc không mong mun.
- Thông gió kiu hút : Hút x không khí b ô nhim ra khi phòng và không khí bên
ngoài tràn vào phòng theo các khe h
hoc ca ly gió tươi nh chênh lch ct áp.
Quaût huït
gi
ía láúy
gi
Phoìng
253
Thông gió và cấp gió tươi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông gió và cấp gió tươi - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thông gió và cấp gió tươi 9 10 112