Ktl-icon-tai-lieu

THỐNG KÊ HÓA HỌC VÀ TIN HỌC TRONG HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Hung
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 8715 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM

THỐNG KÊ HÓA HỌC
VÀ TIN HỌC TRONG HÓA HỌC

ThS. Huỳnh Kim Liên

2006
1

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH

1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ và tên: Huỳnh Kim Liên
Sinh năm: 1955
Cơ quan công tác:
Bộ Môn: Hóa Học
Khoa: Sư Phạm
Trường: Đại học Cần Thơ
Địa chỉ Email để liên hệ: huynhkimlien@ctu.edu.vn

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành : Cử nhân Hóa học, Sư Phạm
Hóa học, Công nghệ Hóa Học
Có thể dùng cho các trường: Đại học Sư Phạm, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Cao
Đẳng Sư Phạm
Các từ khóa: Phương sai, Độ lệch chuẩn, Sai số ngẫu nhiên, Sai số hệ thống,
Chuẩn thống kê, MS Excel, Chem win, Chem office, MS flash.
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn học này: Xác suất thống kê và tin học căn
bản (trình độ A)

2

MỤC LỤC
BÌA.......................................................................................................................................1
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ ................................................................................................2
MỤC LỤC ...........................................................................................................................3
PHẦN I: THỐNG KÊ HÓA HỌC.......................................................................................8
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THỐNG KÊ .........................................................................8
I. SAI SỐ NGẪU NHIÊN VÀ SAI SỐ HỆ THỐNG. .....................................................8
1. Các khái niệm thường dùng: ....................................................................................8
2. Sai số ngẫu nhiên:.....................................................................................................9
3. Sai số hệ thống: ......................................................................................................10
4. Lan truyền sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên: ...................................................12
II. HÀM PHÂN BỐ (DISTRIBUTION FUNCTION) ..................................................12
1. Các khái niệm cơ bản: ............................................................................................12
2. Hàm phân bố chuẩn (Normal distribution function): .............................................13
3. Hàm phân bố mẫu:..................................................................................................18
III. CÁC CHUẨN (TEST) THỐNG KÊ..............................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA SƯ PHM
THNG KÊ HÓA HC
VÀ TIN HC TRONG HÓA HC
ThS. Hunh Kim Liên
2006
1
THỐNG KÊ HÓA HỌC VÀ TIN HỌC TRONG HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỐNG KÊ HÓA HỌC VÀ TIN HỌC TRONG HÓA HỌC - Người đăng: Nguyen Thanh Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
THỐNG KÊ HÓA HỌC VÀ TIN HỌC TRONG HÓA HỌC 9 10 771