Ktl-icon-tai-lieu

Thông số kỹ thuật thép công cụ

Được đăng lên bởi hoanghai1182
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÉP CÔNG CỤ
Thành phần hóa học
Mã hàng

DIN

JIS

AISI/
SAE

C45E

1.1191

S45C

1045

C50E

1.1206

S50C

C60W

1.1740

40 CrMnMo7

C

Độ cứng
(HB) (Max)
S

Co

Al

Cu

Rộng

Dài

Cr

~0.45 ~0.4

~0.1

~0.8

~0.4

≤0.4 ≤0.035 ≤0.035

≤0.04 ≤0.3

≤207

15-480 20-300 ≤1300 ≤6000

1050

~0.5 ~0.2

~0.1

~0.9

~0.4

≤0.4 ≤0.03 ≤0.035

≤0.04 ≤0.3

≤217

20-380 ≤1300 ≤5000

S55C

1055

~0.55 ~0.3

~0.1

~0.9

~0.4

≤0.4 ≤0.03 ≤0.035

≤0.04 ≤0.3

≤217

20-380 ≤1300 ≤5000

1.2311

-

P20

~0.40 ~0.4

~0.2

~1.5

~1.9

≤0.025 ≤0.035

≤0.03

≤325

20-420 ≤1300 ≤5000

40CrMnNiMo 8-6-4 1.2738

-

~0.2 ~1.5

~1.9

~1.0 ≤0.025 ≤0.008

≤0.03

≤325

25-300 ≤1300 ≤5000

≤241

15-300 25-350 ≤1300

W

V

Độ
dày

Mn

P20 + Ni ~0.40 ~0.4

P

Đường
kính

Mo

Si

Ni

Tính năng cơ học

≤6000

X40Cr14

1.2083

SUS 420 J2

420

~0.40 ~1.0

~1.0 ~13.0

≤0.035 ≤0.035

≤0.03 ≤0.3

100MnCrW4

1.2510

SKS 31

01

~0.95 ~0.2

~1.1

≤0.04

≤0.03

≤0.03

~0.6 ~0,1

≤230

15-300 25-280 ≤1300 ≤6000

60WCrV8

1.2550

-

S1

~0.60 ~0.6

~0.35 ~1.1

≤0.035 ≤0.035

≤0.03

~2.0 ~0.2

≤225

25-250 ≤1300 ≤6000

X153CrMoV12

1.2379

SKD 11

D2

~1.55 ~0.3

~0,75 ~0.35 ~12,0

≤0.025 ≤0.015

≤0.03

~0.9

55NiCrMoV7

1.2714

SKT4

L6

~0.56

~0.5

~1.1

≤1.7 ≤0.025 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.03

≤0.2 ~1.0

X37CrWoV 5-1

1.2343

-

H11

~0.38 ~1.0

~1.3

~0.5

~5.3

≤0.2 ≤0.025 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.2 ≤0.2 ~0,40

≤230

20-200 30-300 ≤1300 ≤6000

X40CrWoV 5-1

1.2344

SKD 61

H13

~0.40 ~1.0 ~1.4

~0.5

~5.3

≤0.2 ≤0.025 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.2 ≤0.2 ~1.0

≤230

20-200 30-250 ≤1300

HS6-5-2C

1.3343

SKH 51

M2

~0.90 ~0.3

~5.0

~0.3

~4.1

≤0.03

~6.4 ~1.90

≤230

30-250 25-150 ≤1300 ≤6000

HS6-5-2-5

1.3243

SKH 55

M35

~0.92 ~0.45 ~5.0

~0.4

~4.1

≤0.6 ≤0.03

≤0.25 ~6.4 ~1.90

≤280

30-250 25-150 ≤1300 ≤6000

~0.13 ~0,3

~1,5

~0.5

~3.0 ≤0,015 ≤0.015

≤400

15-200 ≤1300 ≤5000

≤250

20-400 25-150 ≤1300 ≤6000

ADS40

NAK 80

~0.3

~0.6

≤0.02
≤0.03 ~4.80

≤0.03

~1.0 ~1.2

15-450 25-200 ≤1300 ≤6000
≤410

30-400 30-300 ≤1300 ≤6000

≤6000

1.2080 SKD 1, SKD 2 D3, D7

~2.0 ~0.4 ≤0.2 ~0.45 ~12.

≤0.4 ≤0.03

34 CrNiMo 6

1.6582

SNCM 439

4340

~0.37 ~0.4

~0.8

~1.7

~1.7 ~0.02

≤320

20-400

≤1300 ≤6000

42 CrMo 4

1.7225

SCM 440

4140

~0.45 ~0.4 ~0.25 ~0.9

~1.2

≤0.3 ≤0.025 ≤0.035

≤197

20-400

≤1300 ≤6000

X210 Cr12

~0.3

≤0.03

≤0.3 ≤0.2 ≤0.15

...
Thành phần hóa học Tính năng cơ học
Mã hàng
JIS
AISI/
SAE
C
Si
Mo Mn Cr Ni P S Co Al Cu V
Đường
kính
Độ cứng
(HB) (Max)
C45E S45C 1045 ~0.45
~0.4
~0.1 ~0.8 ~0.4 ≤0.4
≤0.035
≤0.035
≤0.04 ≤0.3
≤207
C50E S50C 1050 ~0.5
~0.2
~0.1 ~0.9
~0.4
≤0.4
≤0.03
≤0.035
≤0.04 ≤0.3
≤217
C60W S55C 1055 ~0.55
~0.3
~0.1 ~0.9 ~0.4 ≤0.4 ≤0.03
≤0.035 ≤0.04 ≤0.3
≤217
40CrMnNiMo 8-6-4
- P20 ~0.40
~0.4
~1.5 ~1.9
≤0.025
≤0.035 ≤0.03
≤325
SUS 420 J2 420 ~0.40
~1.0
~1.0 ~13.0
≤0.035
≤0.035 ≤0.03 ≤0.3
≤241
60WCrV8
H11 ~0.38
~1.0
~1.3 ~0.5 ~5.3 ≤0.2
≤0.025
≤0.01
≤0.02 ≤0.03 ≤0.2 ~0,40
≤230
X153CrMoV12 SKD 11 D2 ~1.55
~0.3
~0,75 ~12,0
≤0.025
≤0.015
≤0.03 ~0.9
≤225
X210 Cr12 SKD 1, SKD 2 D3, D7 ~2.0
~0.4
≤0.2 ~0.45 ~12. ≤0.4 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.3 ≤0.15
≤250
100MnCrW4 SKS 31 01 ~0.95
~0.2
~1.1 ~0.6 ≤0.04 ≤0.03 ≤0.03 ~0,1
≤230
HS6-5-2C SKH 51
M2 ~0.90
~0.3
~5.0 ~4.1 ≤0.03 ≤0.02 ≤0.03
≤230
P20 + Ni ~0.40
~0.4
~1.5 ~1.9
~1.0
≤0.025 ≤0.008 ≤0.03
≤325
HS6-5-2-5 SKH 55 M35 ~0.92
~0.45
~5.0 ~0.4 ~4.1 ≤0.6
≤0.03
≤0.03 ~4.80 ≤0.25 ~1.90 ≤280
ADS40 NAK 80 ~0.13 ~0,3 ~0.3 ~1,5 ~0.5 ~3.0 ≤0,015 ≤0.015 ~1.0 ~1.2
DIN
1.1191
W
≤0.2
Độ
dày
Rộng
Dài
20-300
≤1300 ≤600015-480
40 CrMnMo7
X40Cr14
X37CrWoV 5-1
55NiCrMoV7
SKD 61 H13 ~0.40
~1.0
~1.4 ~0.5 ~5.3 ≤0.2 ≤0.025 ≤0.01
≤0.02 ≤0.03 ≤0.2 ~1.0 ≤230
≤0.2X40CrWoV 5-1
34 CrNiMo 6
42 CrMo 4
1.1206
1.1740
1.2311
1.2738
1.2083
1.2510
1.2550
1.2379
1.2714
1.2343
1.2344
1.3343
1.3243
1.2080
1.6582
1.7225
SCM 440 4140
4340SNCM 439
L6SKT4
S1
-
-
-
~0.60
~0.56
~0.37
~0.45
~0.6
~0.4
~0.4
~0.2
~0.2
~0.5
~0.3
~0.25
~0.35
~0.35
~0.3
~0.9
~0.8
~1.1
~1.1
~1.7
~1.2
≤1.7
~1.7
≤0.3
≤0.035
≤0.025
~0.02
≤0.025
≤0.035
≤0.01
≤0.035
≤0.02
≤0.03
≤0.03
≤0.2
~6.4
~6.4
≤0.2
~2.0
~0.6
~1.90
~1.0
~0.2
≤410
≤400
≤320
≤197
15-300
15-300
15-450
30-400
20-200
20-200
30-250
30-250
20-400
20-400
20-400
20-380
20-380
20-420
25-300
25-350
25-280
25-250
25-200
30-300
30-300
30-250
25-150
25-150
15-200
25-150
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
≤1300
5000
5000
5000
5000
≤6000
≤6000
≤6000
≤6000
≤6000
≤6000
≤6000
≤6000
≤6000
5000
≤6000
≤6000
≤6000
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÉP CÔNG CỤ
Thông số kỹ thuật thép công cụ - Người đăng: hoanghai1182
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông số kỹ thuật thép công cụ 9 10 269