Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin di động

Được đăng lên bởi Phan Quốc Trí
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 3540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU

LỜI MỞ ĐẦU
Ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XX, thông tin di động được coi như là
một thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực thông tin viễn thông với đặc điểm các thiết bị
đầu cuối có thể truy cập dịch vụ ngay khi đang di động trong phạm vi vùng phủ
sóng. Thành công của con người trong lĩnh vực thông tin di động không chỉ dừng lại
trong việc mở rộng vùng phủ sóng phục vụ thuê bao ở khắp nơi trên toàn thế giới,
các nhà cung dịch vụ, các tổ chức nghiên cứu phát triển công nghệ di động đang nỗ
lực hướng tới một hệ thống thông tin di động hoàn hảo, các dịch vụ đa dạng, chất
lượng dịch vụ cao. 3G - Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 là cái đích trước mắt
mà thế giới đang hướng tới.
Từ thập niên 1990, Liên minh Viễn thông Quốc tế đã bắt tay vào việc phát
triển một nền tảng chung cho các hệ thống viễn thông di động. Kết quả là một sản
phẩm được gọi là Thông tin di động toàn cầu 2000 (IMT-2000). IMT-2000 không chỉ
là một bộ dịch vụ, nó đáp ứng ước mơ liên lạc từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc
nào. Để được như vậy, IMT-2000 tạo điều kiện tích hợp các mạng mặt đất và/hoặc
vệ tinh. Hơn thế nữa, IMT-2000 cũng đề cập đến Internet không dây, hội tụ các
mạng cố định và di động, quản lý di động (chuyển vùng), các tính năng đa phương
tiện di động, hoạt động xuyên mạng và liên mạng..
Các hệ thống thông tin di động thế hệ 2 được xây dựng theo tiêu chuẩn GSM,
IS-95, PDC, IS-38 phát triển rất nhanh vào những năm 1990. Trong hơn một tỷ thuê
bao điện thoại di động trên thế giới, khoảng 863,6 triệu thuê bao sử dụng công nghệ
GSM, 120 triệu dùng CDMA và 290 triệu còn lại dùng FDMA hoặc TDMA. Khi
chúng ta tiến tới 3G, các hệ thống GSM và CDMA sẽ tiếp tục phát triển trong khi
TDMA và FDMA sẽ chìm dần vào quên lãng. Con đường GSM sẽ tới là CDMA băng
thông rộng (WCDMA) trong khi CDMA sẽ là cdma2000.
Tại Việt Nam, thị trường di động trong những năm gần đây cũng đang phát
triển với tốc độ tương đối nhanh. Cùng với hai nhà cung cấp dịch vụ di động lớn
nhất là Vinaphone và Mobifone, Công Ty Viễn thông Quân đội (Vietel), S-fone và
mới nhất là Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội và Viễn Thông Điện Lực tham gia
1

LỜI MỞ ĐẦU

vào thị trường di động chắc hẳn sẽ tạo ra một sự cạnh tranh lớn giữa các nhà cung
cấp dịch vụ, đem lại một sự lựa chọn phong phú cho người sử dụng. Vì vậy, các nhà
cung cấp dịch vụ di động Việt Nam không chỉ sử dụng các biện pháp cạnh tranh về
giá cả mà còn phải nỗ lực tăng cường số lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch
vụ để chiếm lĩnh thị phần trong nư...
L I M Đ U
L I M Đ U
Ra đ i vào nh ng năm 40 c a th k XX, thông tin di đ ng đ c coi nh là ế ượ ư
m t thành t u tiên ti n trong lĩnh v c thông tin vi n thông v i đ c đi m các thi t b ế ế
đ u cu i th truy c p d ch v ngay khi đang di đ ng trong ph m vi vùng ph
sóng. Thành công c a con ng i trong lĩnh v c thông tin di đ ng không ch d ng l i ườ
trong vi c m r ng ng ph sóng ph c v thbao kh p n i trên toàn th gi i, ơ ế
các nhà cung d ch v , các t ch c nghiên c u phát tri n công ngh di đ ng đang n
l c h ng t i m t h th ng thông tin di đ ng hoàn h o, c d ch v đa d ng, ch t ướ
l ng d ch v cao. 3G - H th ng thông tin di đ ng th h 3 là cái đích tr c m tượ ế ướ
th gi i đang h ng t i.ế ướ
T th p nn 1990, Liên minh Vi n thông Qu c t đã b t tay vào vi c phát ế
tri n m t n n t ng chung cho các h th ng vi n thông di đ ng. K t qu m t s n ế
ph m đ c g i là Thông tin di đ ng toàn c u 2000 (IMT-2000). IMT-2000 không ch ượ
m t b d ch v , nó đáp ng c m liên l c t b t c n i đâu và vào b t c lúc ướ ơ ơ
o. Đ đ c nh v y, IMT-2000 t o đi u ki n tích h p các m ng m t đ t và/ho c ư ư
v tinh. H n th n a, IMT-2000 cũng đ c p đ n Internet không dây, h i t các ơ ế ế
m ng c đ nh di đ ng, qu n di đ ng (chuy n vùng), c tính năng đa ph ng ươ
ti n di đ ng, ho t đ ng xuyên m ng và liên m ng..
c h th ng thông tin di đ ng th h 2 đ c xây d ng theo tiêu chu n GSM, ế ượ
IS-95, PDC, IS-38 phát tri n r t nhanh vào nh ng năm 1990. Trong h n m t t thuê ơ
bao đi n tho i di đ ng trên th gi i, kho ng 863,6 tri u thuê bao s d ng công ngh ế
GSM, 120 tri u dùng CDMA 290 tri u còn l i ng FDMA ho c TDMA. Khi
chúng ta ti n t i 3G, các h th ng GSM CDMA s ti p t c phát tri n trong khiế ế
TDMA và FDMA s chìm d n o qn lãng. Con đ ng GSM s t i là CDMA băng ườ
thông r ng (WCDMA) trong khi CDMA s cdma2000.
T i Vi t Nam, th tr ng di đ ng trong nh ng năm g n đây cũng đang phát ườ
tri n v i t c đ t ng đ i nhanh. Cùng v i hai nhà cung c p d ch v di đ ng l n ươ
nh t Vinaphone Mobifone, ng Ty Vi n thông Quân đ i (Vietel), S-fone
m i nh t là Công ty c ph n Vi n tng Hà N i và Vi n Tng Đi n L c tham gia
1
Thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin di động - Người đăng: Phan Quốc Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Thông tin di động 9 10 921