Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin di động

Được đăng lên bởi mr-ngoctan-8
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày này thông tin di động là ngành công nghiệp viễn thông phát triển nhanh
nhất với con số thuê bao đã đạt đến 3,6 tỷ tính đến cuối năm 2008. Khởi nguồn từ dịch
vụ thoại đắt tiền cho một số ít người đi xe, đến nay với sự ứng dụng ngày càng rộng
rãi các thiết bị thông tin di động thể hệ ba, thông tin di động có thể cung cấp nhiều
hình loại dịch vụ đòi hỏi tốc độ số liệu cao cho người sử dụng kể cả các chức năng
camera, MP3 và PDA. Với các dịch vụ đòi hỏi tốc độ cao ngày các trở nên phổ biến
này, nhu cầu 3G cũng như phát triển nó lên 4G ngày càng trở nên cấp thiết.
ITU đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hoá hệ thống thông tin di động thế hệ ba với tên
gọi IMT-2000 để đạt được các mục tiêu chính sau đây:
√ Tốc độ truy nhập cao để đảm bảo các dịch vụ băng rộng như truy nhập internet
nhanh hoặc các ứng dụng đa phương tiện, do yêu cầu ngày càng tăng về các
dịch vụ này.
√ Linh hoạt để đảm bảo các dịch vụ mới như đánh số cá nhân toàn cầu và điện
thoại vệ tinh. Các tính năng này sẽ cho phép mở rộng đáng kể tầm phủ của các
hệ thống thông tin di động.
√ Tương thích với các hệ thống thông tin di động hiện có để đảm bảo sự phát
triển liên tục của thông tin di động .
Nhiều tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin di động thế hệ ba IMT-2000 đã được
đề xuất, trong đó hai hệ thống WCDMA UMTS và cdma-2000 đã được ITU chấp
thuận và đã được đưa vào hoạt động. Các hệ thống này đều sử dụng công nghệ
CDMA điều này cho phép thực hiện tiêu chuẩn toàn thế giới cho giao diện vô tuyến
của hệ thống thông tin động thế hệ ba.
HSDPA (High Speech Downlink Packet Access: truy nhập gói đường xuống
tốc độ cao) là một mở rộng của các hệ thống 3G WCDMA UMTS đã có thể cung cấp
tốc độ lên đến 10 Mbps trên đường xuống. HSDPA là một chuẩn tăng cường của
3GPP-3G nhằm tăng dung lượng đường xuống bằng cách thay thế điều chế QPSK
trong 3G UMTS bằng 16QAM trong HSDPA. HSDPA hoạt động trên cơ sở kết hợp
ghép kênh theo thời gian (TDM) với ghép kênh theo mã và sử dụng thích ứng đường
truyền. Nó cũng đưa ra một kênh điều khiển riêng để đảm bảo tốc độ truyền dẫn số
liệu. Các kỹ thuật tương tự cũng được áp dụng cho đường lên trong chuẩn HSUPA
(High Speech Uplink Packet Access). Hai công nghệ truy nhập HSDPA và HSUPA
được gọi chung là HSPA (High Speed Packet Data). Để làm cho công nghệ 3GPP
UTRA/UTRAN mang tính cạnh tranh hơn nữa (chủ yếu là để cạnh tranh với các công
nghệ mới của 3GPP2 và WiMAX), 3GPP quyết định phát triển E-UTRA và EUTRAN (E: Elvolved ký hiệu cho phát triển) còn được gọi là siêu 3G (Super-3G)...
TS. Nguyn Phm Anh Dũng
1
LI NÓI ĐẦU
Ngày này thông tin di động là ngành công nghip vin thông phát trin nhanh
nht vi con s thuê bao đã đạt đến 3,6 t tính đến cui năm 2008. Khi ngun t dch
v thoi đắt tin cho mt s ít người đi xe, đến nay vi s ng dng ngày càng rng
rãi các thiết b thông tin di động th h ba, thông tin di động có th cung cp nhiu
hình loi dch v đòi hi tc độ
s liu cao cho người s dng k c các chc năng
camera, MP3 và PDA. Vi các dch v đòi hi tc độ cao ngày các tr nên ph biến
này, nhu cu 3G cũng như phát trin nó lên 4G ngày càng tr nên cp thiết.
ITU đã đưa ra đề án tiêu chun hoá h thng thông tin di động thế h ba vi tên
gi IMT-2000 để đạt được các mc tiêu chính sau đây:
Tc độ truy nhp cao để đả
m bo các dch v băng rng như truy nhp internet
nhanh hoc các ng dng đa phương tin, do yêu cu ngày càng tăng v các
dch v này.
Linh hot để đảm bo các dch v mi như đánh s cá nhân toàn cu và đin
thoi v tinh. Các tính năng này s cho phép m rng đáng k tm ph ca các
h thng thông tin di động.
T
ương thích vi các h thng thông tin di động hin có để đảm bo s phát
trin liên tc ca thông tin di động .
Nhiu tiêu chun cho h thng thông tin di động thế h ba IMT-2000 đã được
đề xut, trong đó hai h thng WCDMA UMTS và cdma-2000 đã được ITU chp
thun và đã được đưa vào hot động. Các h thng này đều s dng công ngh
CDMA điu này cho phép thc hin tiêu chun toàn thế
gii cho giao din vô tuyến
ca h thng thông tin động thế h ba.
HSDPA (High Speech Downlink Packet Access: truy nhp gói đường xung
tc độ cao) là mt m rng ca các h thng 3G WCDMA UMTS đã có th cung cp
tc độn đến 10 Mbps trên đưng xung. HSDPA là mt chun tăng cường ca
3GPP-3G nhm tăng dung lượng đưng xung bng cách thay thế điu chế QPSK
trong 3G UMTS bng 16QAM trong HSDPA. HSDPA hot động trên cơ
s kết hp
ghép kênh theo thi gian (TDM) vi ghép kênh theo mã và s dng thích ng đường
truyn. Nó cũng đưa ra mt kênh điu khin riêng để đảm bo tc độ truyn dn s
liu. Các k thut tương t cũng đưc áp dng cho đường lên trong chun HSUPA
(High Speech Uplink Packet Access). Hai công ngh truy nhp HSDPA và HSUPA
được gi chung là HSPA (High Speed Packet Data). Để làm cho công ngh 3GPP
UTRA/UTRAN mang tính cnh tranh hơn na (ch yếu là để c
nh tranh vi các công
ngh mi ca 3GPP2 và WiMAX), 3GPP quyết định phát trin E-UTRA và E-
UTRAN (E: Elvolved ký hiu cho phát trin) còn được gi là siêu 3G (Super-3G) hay
LTE (Long Term Evolution) mà thc cht là giai đon đầu 4G. Công vic phát trin s
tiến hành trong 10 năm và sau đó như là s phát trin dài hn (LTE: Long Term
Evolution) ca công ngh truy nhp vô tuyến 3GPP. Trong giai đon này tc độ s
liu đạt được 30-100Mbps vi băng thông 20MHz. Tiếp sau LTE, IMT-Adv (IMT
tiên tiến) s được phát trin, đây s
là thi k phát trin ca 4G vi tc độ t 100 đến
Thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin di động - Người đăng: mr-ngoctan-8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Thông tin di động 9 10 977