Ktl-icon-tai-lieu

Thu Hồi Nhiệt Thải - Các phương pháp thu hồi nhiệt thải lò hơi

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 6124 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HỒI NHIỆT THẢI LÒ HƠI
I. Nguyên lý làm việc của lò hơi
Lò hơi dùng nhiệt lượng sinh ra của nhiên liệu, biến thành nhiệt năng của hơi nước. Hơi này
được cung cấp cho các quá trình công nghiệp như gia nhiệt cho không khí để sấy, rửa thiết bị, cung cấp
nhiệt trong các nhà máy dệt, đường, hóa chất, rượu bia, nước giải khát… trong trường hợp này hơi sử
dụng là hơi bão hòa. Ngoài ra, các nhà máy nhiệt điện dùng tuabin hơi để chạy máy phát điện thì hơi
được sử dụng là hơi quá nhiệt.
II. Các loại nhiệt thải
Trong quá trình hoạt động, ở lò hơi có các nguồn nhiệt lượng như sau: nhiệt lượng của ngọn
lửa khi đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng của khói, nhiệt lượng của nước và hơi nước và ngoài ra còn có
nhiệt lượng do xỉ nóng chảy.
Ngọn lửa của nhiên liệu nằm hoàn toàn trong lò hơi, hơi nước sẽ được đưa đến các quá trình
công nghệ hoặc tuabin; như vậy nhìn chung ngọn lửa và hơi nước không mang nhiệt lượng ra môi
trường bên ngoài (dĩ nhiên là vẫn có một phần tổn thất ra bên ngoài, nhưng đó là chỉ là tổn thấy chứ
không phải một nguồn nhiệt thải). Do đó, ở lò hơi có các nguồn nhiệt thải sau:
-

Khói

-

Nước tuy nằm trong bao hơi không thải nhiệt ra ngoài nhưng do trong quá trình hoạt
động, để xả bỏ cáu cặn tích tụ lại người ta vẫn phải xả một lượng nước nhất định ra
ngoài

-

Ở những lò thải xỉ lỏng thì cũng có nhiệt xỉ thải ra ngoài.

Các nguồn nhiệt thải này đều có nhiệt độ cao, nếu không được tận dụng lại sẽ gây sự lãng phí
rất lớn. Sau đây ta sẽ đi vào phân tích nhiệt thải của từng loại.
1- Khói thải:
Từ nguyên lý làm việc, ta thấy nhiệm vụ chủ yếu của lò hơi là sinh hơi (có thể là hơi bão hòa
hoặc hơi quá nhiệt). Như vậy, sau khi cháy, nhiệt lượng của nhiên liệu được dùng để sinh hơi, nhiệt độ
khói tại trung tâm buồng lửa có thể đạt 1600-22000C (tùy thuộc vào từng loại lò), khói sau khi đi qua
vài pass gia nhiệt cho nước để sinh hơi thì nhiệt độ sau khi ra khỏi buồng lửa đạt khoảng 900-13000C.
Theo lý thuyết, nhiệm vụ của khói đến đây là hết và có thể thải ra ngoài.

Tuy nhiên, do nhiệt độ của khói đang còn rất cao, nếu thải đi mà kô tận dụng thì sẽ rất lãng phí.
Mặt khác, hơi nước sau khi đi qua các thiết bị công nghệ sẽ được ngưng tụ thành lỏng và được bơm trở
lại lò hơi để tiếp tục nhận nhiệt để sinh hơi. Nước được cấp trở lại lò hơi lại có nhiệt độ khá thấp.
Ví dụ: hơi sau sinh ra qua thiết bị trao đổi nhiệt (LOAD) đưa lại bể chứa (ở đây nước bổ sung
(make-up water), có nhiệt độ thấp dẫn đến nước cấp (feedwater) cũng bị hạ thấp nhiệt độ.

Hoặ...
CÁC PHƯƠNG PHÁP THU H ỒI NHIỆT THẢI L Ò HƠI
I. Nguyên lý làm vi
ệc của lò hơi
h
ơi d
ùng nhi
ệt lượng sinh ra của nhiên liệu, biến thành nhiệt năng của hơi nước. Hơi này
đư
ợc cung cấp cho các quá trình công nghiệp
như gia nhi
ệt cho không khí để sấy, rửa thiết bị
, cung c
ấp
nhiệt trong các nhà máy dệt, đường, hóa chất, rượu bia, nước giải khát… trong trường hợp này hơi sử
d
ụng
hơi b
ão hòa
. Ngoài ra, các nhà máy nhi
ệt điện dùng tuabin hơi
đ
chạy máy phát điện
thì h
ơ
i
được sử dụng là hơi quá nhiệt.
II. Các lo
ại nhiệt
th
ải
Trong quá trình ho
ạt động, hơi các nguồn nhiệt lượng như sau: nhiệt lượng của ngọn
lửa khi đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng của khói, nhiệt lượng của nước và hơi nước và ngoài ra còn
nhi
ệt lượng do xỉ nóng chảy.
Ng
ọn lửa của nhiên liệu nằm
hoàn toàn trong h
ơi, hơi ớc sẽ được đưa đến các quá trình
công ngh
hoặc tuabin; như vậy
nhìn chung ng
ọn lửa hơi nước không mang nhiệt lượng ra môi
trường bên ngoài (dĩ nhiên vẫn một phần tổn thất ra bên ngoài, nhưng đó chỉ tổn thấy chứ
không ph
ải một nguồn nhiệt thải).
Do đó,
ở lò hơi có các nguồn nhiệt thải sau:
- Khói
- Nước tuy nằm trong bao hơi không thải nhiệt ra ngoài nhưng do trong quá trình hoạt
đ
ộng
, đ
xả bỏ cáu cặn tích tụ lại người ta vẫn phải xả một lượng nước nhất định ra
ngoài
- Ở nh
ững lò
th
ải xỉ lỏng thì cũng có nhiệt xỉ thải ra ngoài.
Các ngu
ồn nhiệt thải này đều
nhi
ệt độ cao, nếu không được tận dụng lại sẽ gây sự lãng phí
r
ất lớn. Sau đây ta sẽ
đi vào phân tích nhi
ệt thải của từng loại.
1- Khói th
ải:
Từ nguyên làm việc, ta thấy nhiệm vụ chủ yếu của hơi sinh hơi (có thể hơi bão hòa
ho
ặc hơi quá nhiệt). Như vậy, sau khi cháy, nhiệt lượng của nhiên liệu được dùng để sinh hơi, nhiệt độ
khói t
ại trung tâm buồng lửa thể đạt 1600
-2200
0
C (tùy thu
ộc
vào t
ừng
lo
ại lò),
khói sau khi đi qua
vài pass gia nhiệt cho nước để sinh hơi thì nhiệt độ sau khi ra khỏi buồng lửa đạt khoảng 900-1300
0
C.
Theo lý thuy
ết, nhiệm vụ của khói đến đây là hết và có thể thải ra ngoài.
Thu Hồi Nhiệt Thải - Các phương pháp thu hồi nhiệt thải lò hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu Hồi Nhiệt Thải - Các phương pháp thu hồi nhiệt thải lò hơi - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thu Hồi Nhiệt Thải - Các phương pháp thu hồi nhiệt thải lò hơi 9 10 872