Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật Cad làm bản vẽ cad chuẩn hơn

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thủ thuật Cad làm bản vẽ cad chuẩn hơn
Lệnh Standards trong AutoCAD - Làm bản vẽ trở nên chuẩn
hơn

Bạn có thể tạo một file tiêu chuẩn để định nghĩa những thuộc tính thông dụng để duy trì
tính thống nhất trong các file bản vẽ của bạn. Standards định nghĩa một tập hợp các thuộc
tính thông dụng cho tên đối tượng như layer và text style.
Tổng quan về lệnh Standard.
Bạn có thể tạo một file tiêu chuẩn để định nghĩa những thuộc tính thông dụng để duy trì
tính thống nhất trong các file bản vẽ của bạn. Standards định nghĩa một tập hợp các thuộc
tính thông dụng cho tên đối tượng như layer và text style. Bạn hoặc người quản lý CAD của
bạn có thể tạo, thực thi và hiệu chỉnh tiêu chuẩn trong bản vẽ để đảm bảo thống nhất. Bởi
standards cho phép dễ dàng cho người khác để đọc bản vẽ, standard còn đặc biệt hữu ích
trong môi trường hợp tác, nơi mà nhiều đặc tính riêng biệt của các nhóm góp phần tạo nên
một bản vẽ.
Tên đối tượng để kiểm tra Standards.
Bạn có thể tạo tiêu chuẩn cho các tên đối tượng theo:
. Layers
. Text style
. Linetypes
. Dimension styles
File Standards
Sau khi bạn định nghĩa tiêu chuẩn, bạn lưu chúng như là 1 file standard. Bạn có thể gắn kết
file tiêu chuẩn vào 1 hoặc nhiều file bản vẽ. Sau khi gắn kết file tiêu chuẩn với file bản vẽ,
bạn nên kiểm tra bản vẽ định kỳ để chắc chắn nó đúng tiêu chuẩn.
Standards Audit Works (công việc hiệu chỉnh tiêu chuẩn) là thế nào?
Khi bạn kiểm tra một bản vẽ xem có vi phạm tiêu chuẩn không, mỗi tên đối tượng của kiểu
được chỉ định phải được đối chiếu với file tiêu chuẩn gắn với bản vẽ. Ví dụ, mỗi layer trong
bản vẽ phải được đối chiếu với các layer trong bản vẽ tiêu chẩn.
Một sự hiệu chỉnh tiêu chuẩn không bao gồm hai vấn đề sau:
. Một đối tượng có tên không tiêu chuẩn được đặt vào một bản vẽ đã được kiểm. Ví dụ, một
layer có tên WALL có mặt trong bản vẽ nhưng không có bất cứ một file tiêu chuẩn đính kèm
nào.
. Một đối tượng được đặt tên trong bản vẽ khớp với tên của một trong các file tiêu chuẩn,
nhưng thuộc tính của nó khác nhau. Ví dụ, trong bản vẽ layer WALL có màu vàng, nh ưng file
tiêu chuẩn chỉ định màu layer WALL là màu đỏ.
Khi bạn sửa các đối tượng có tên không chuẩn, đối tượng không chuẩn sẽ được loại bỏ để
làm sạch bản vẽ. Bất cứ một đối tượng trong bản vẽ nào có liên kết với các đối tượng không
tiêu chuẩn sẽ được thay bằng các đối tượng tiêu chuẩn mà bạn đã chỉ định. Ví dụ, bạn sửa
layer không tiêu chuẩn, WALL, và thay nó bằng tiêu chuẩn ARCH-WALL. Trong ví dụ này,
chọn Fix trong hộp thoại Check Standard để ...
Th thu t Cad làm b n v cad chu n h n ơ
L nh Standards trong AutoCAD - Làm b n v tr nên chu n
h nơ
B n có th t o m t file tiêu chu n nh ngh a nh ng thu c tính thông d ng duy trì để đị ĩ để
tính th ng nh t trong các file b n v c a b n. Standards nh ngh a m t t p h p các thu c đị ĩ
tính thông d ng cho tên i t ng nh layer và text style. đố ượ ư
T ng quan v l nh Standard.
B n có th t o m t file tiêu chu n nh ngh a nh ng thu c tính thông d ng duy trì để đị ĩ để
tính th ng nh t trong các file b n v c a b n. Standards nh ngh a m t t p h p các thu c đị ĩ
tính thông d ng cho tên i t ng nh layer và text style. B n ho c ng i qu n lý CAD c a đố ượ ư ườ
b n có th t o, th c thi và hi u ch nh tiêu chu n trong b n v m b o th ng nh t. B i để đả
standards cho phép d dàng cho ng i khác c b n v , standard còn c bi t h u ích ườ để đ đặ
trong môi tr ng h p tác, n i mà nhi u c tính riêng bi t c a các nhóm góp ph n t o nên ườ ơ đặ
m t b n v .
Tên i t ng ki m tra Standards.đố ượ để
B n có th t o tiêu chu n cho các tên i t ng theo: đố ượ
. Layers
. Text style
. Linetypes
. Dimension styles
File Standards
Sau khi b n nh ngh a tiêu chu n, b n l u chúng nh là 1 file standard. B n có th g n k t đị ĩ ư ư ế
file tiêu chu n vào 1 ho c nhi u file b n v . Sau khi g n k t file tiêu chu n v i file b n v , ế
b n nên ki m tra b n v nh k ch c ch n nó úng tiêu chu n. đị để đ
Standards Audit Works (công vi c hi u ch nh tiêu chu n) là th nào? ế
Khi b n ki m tra m t b n v xem có vi ph m tiêu chu n không, m i tên i t ng c a ki u đố ượ
c ch nh ph i c i chi u v i file tiêu chu n g n v i b n v . Ví d , m i layer trong đượ đ đượ đố ế
b n v ph i c i chi u v i các layer trong b n v tiêu ch n. ả đượ đố ế
M t s hi u ch nh tiêu chu n không bao g m hai v n sau: đề
. M t i t ng có tên không tiêu chu n c t vào m t b n v ã c ki m. Ví d , m t đố ượ đượ đặ đ đượ
layer có tên WALL có m t trong b n v nh ng không có b t c m t file tiêu chu n ính kèm ư đ
nào.
. M t i t ng c t tên trong b n v kh p v i tên c a m t trong các file tiêu chu n, đố ượ đượ đặ
nh ng thu c tính c a nó khác nhau. Ví d , trong b n v layer WALL có màu vàng, nh ng fileư ư
tiêu chu n ch nh màu layer WALL là màu . đị đỏ
Khi b n s a các i t ng có tên không chu n, i t ng không chu n s c lo i b đố ượ đố ượ đượ đ
làm s ch b n v . B t c m t i t ng trong b n v nào có liên k t v i các i t ng không đố ượ ế đố ượ
tiêu chu n s c thay b ng các i t ng tiêu chu n mà b n ã ch nh. Ví d , b n s a đượ đ ượ đ đị
layer không tiêu chu n, WALL, và thay nó b ng tiêu chu n ARCH-WALL. Trong ví d này,
ch n Fix trong h p tho i Check Standard chuy n toàn b i t ng t layer WALL sang để đố ượ
ARCH-WALL và purge layer WALL kh i b n v .
Standards Plug-Ins
Quá trình ch nh s a s d ng standards plug-ins, các ng d ng chi u theo các nguyên t c ế
c nh ngh a cho thu c tính s l n l t ki m tra tên i t ng. Layer, dim style, linetype đượ đ ĩ ượ đố ượ
và text style, m i th c ki m tra trong m t plug-in khác nhau. B n có th ch nh các đượ đị
plug-ins s d ng cho quá trình ki m tra vi ph m tiêu chu n b n v . Autodesk hay m t để
Thủ thuật Cad làm bản vẽ cad chuẩn hơn - Trang 2
Thủ thuật Cad làm bản vẽ cad chuẩn hơn - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ thuật Cad làm bản vẽ cad chuẩn hơn 9 10 463