Ktl-icon-tai-lieu

thuật ngữ an toàn điện

Được đăng lên bởi quoc-nguyen-tan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP.HCM An Toaøn Ñieän
PGS. TS. Quyeàn Huy AÙnh 1
AN TOAØN ÑIEÄN
(ELECTRICAL SAFETY)
ANH VIEÄT ÑOÁI CHIEÁU
A
Accident Tai naïn
Air terminal Kim thu seùt
Approach distance Khoaûng caùch tieáp caän
Arcing Phoùng ñieän hoà quang
Area marker Bieån baùo khu vöïc
Arm’s reach Taàm vôùi
B
Barrier Thanh chaén
Basic insulation Caùch ñieän cô baûn
Blanket Meàn
Boundary
Limited boundary
Restricted boundary
Prohibited boundary
Bieân
Bieân giôùi haïn
Bieân caám
Bieân ngaên chaän
Breakdown Ñaùnh thuûng caùch ñieän
Breathing zone Vuøng thôû (baùn caàu giöõa muõi vaø mieäng
vôùi baùn kính töø 6 ñeán 9 inch)
C
Cadweld exothermic weld Haøn hoaù nhieät Cadweld
Calibration Söï caân chænh
Capture Thu baét
Check breathing Kieåm tra hôi thôû
Chemical earth rod Coïc hoaù chaát
Circuit Breaker-CB
Thieát bò ngaét ñieän
Clear airway Thoâng ñöôøng khí
thuật ngữ an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật ngữ an toàn điện - Người đăng: quoc-nguyen-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
thuật ngữ an toàn điện 9 10 164