Ktl-icon-tai-lieu

THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT PHÁP ANH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_______________________________________________________________________________________________________________________

************************************************

THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT PHÁP - ANH
VOCABULAIRES TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION DES PONTS
TECNICHCAL GLOSSARIE OF
BRIDGE ENGINEERING
*************************************************

(Bản thảo lần 3)
(Le troixiem projet)
(THIRD DRAFT)
Hà nội, tháng 12 - 1999
************************************************************************

************************************************************************

2

______

Mục Lục
THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT - PHÁP - ANH .......................................................................................... 1
VOCABULAIRES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DES PONTS .............................................................. 1
TECNICHCAL GLOSSARIE OF BRIDGE ENGINEERING ................................................................................ 1
Hà nội, tháng 12 - 1999 ............................................................................................................................................... 1
L Ờ I N Ó I Đ Ầ U ...................................................................................................................................................... 3
A ................................................................................................................................................................................ 4
B................................................................................................................................................................................. 4
C................................................................................................................................................................................. 8
D .............................................................................................................................................................................. 15
E ............................................................................................................................................................................... 22
G .............................................................................................................................................................................. 22
H .......................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________
************************************************
THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CU VIỆT -
PHÁP - ANH
VOCABULAIRES TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION DES PONTS
TECNICHCAL GLOSSARIE OF
BRIDGE ENGINEERING
*************************************************
(Bản thảo lần 3)
(Le troixiem projet)
(THIRD DRAFT)
nội, tháng 12 - 1999
************************************************************************
************************************************************************
THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT PHÁP ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT PHÁP ANH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT PHÁP ANH 9 10 557