Ktl-icon-tai-lieu

thuật toán hay

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chương I

Một số khái niệm cơ bản
của tin học

Tiết 10

2

1. Khái niệm bài toán
•
1.
2.
3.
4.

Xét các yêu cầu sau :
Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0
Viết một dòng chữ ra màn hình máy tính.
Quản lý các cán bộ trong một cơ quan.
Tìm ước chung lớn nhất của hai số
nguyên dương a và b.
5. Xếp loại học tập các học sinh trong lớp.
Trong
TOÁN các
HỌCyêu cầu trên,
Trong
TIN
HỌC
Trong
yêu
cầu

nào 1được
xem nhưTất
là một
bàiyêu
toán?
Yêu cầu
và 4 được
cả các
cầu trên
3
xem là bài toán
đều được xem là bài toán

Khái niệm bài toán trong
Tin học?

Trong phạm vi tin học, Bài

toán là việc nào đó ta muốn
máy tính thực hiện.
4

Các yếu tố cần quan tâm
khi giải một bài toán
TOÁN HỌC
- Giả thiết

TIN HỌC
Đưa vào máy
thông tin gì

THUẬT NGỮ

TOÁN HỌC?
Cần lấy ra

- Kết luận

thông tin gì

Input
Output

 Trong Tin học, để phát biểu một bài toán, ta c ần
trình bày rõ Input và Output của bài toán đó.
5

CÁC VÍ DỤ
VD1 : Giải phương trình bậc hai
ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).
 Input : Các số thực a,b,c (a ≠ 0)
 Output : Số thực x thỏa : ax2+bx+ c = 0
VD2 : Tìm giá trị nhỏ nhất của các số
trong một dãy số.
 Input
: Các số trong dãy số.
 Output : Giá trị nhỏ nhất trong dãy số.
6

CÁC VÍ DỤ (tt)
VD3 : Tìm ước chung lớn nhất của hai số
nguyên dương a và b.
 Input :
Hai số nguyên dương a và b.
 Output :
ƯCLN của a và b.

?
?

VD4 : Xếp loại học tập các học sinh trong
lớp.
 Input
:
Bảng
điểm
của
học
sinh.
 Output :

?
?Bảng xếp loại học tập.

7

Nêu một bài toán và
chỉ rõ Input, Output
của bài toán đó?
Xem thêm các ví dụ trong SGK/32

8

TÓM LẠI
Một bài toán được cấu tạo bởi 2 thành
phần cơ bản :
 Input

(Các thông tin đã có)
 Output (Các thông tin cần tìm từ Input)

9

2. Thuật toán
Bài toán
Input

Bằng cách nào?

Giải bài toán

Output

Thuật toán

Hướng dẫn các thao tác cho máy
thực hiện để tìm ra lời giải
10

BÀI TOÁN
Input

THUẬT TOÁN

Output

(Thao tác 1Thao tác 2...Thao tác n)

a. Thuật toán là gì ?

Thuật toán để giải một bài toán là :

Thuật toán để giải một bài toán là một dãy
hữu• Một
hạndãy
cáchữu
thao
sắp xếp theo
hạntác
cácđược
thao tác.
một trình tự xác định sao cho sau khi thực
• Các thao tác được sắp xếp theo một
hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán
trình tự xác định.
này, ta nhận được Output cần tìm.
• Sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ
Input ta tìm được Output của bài toán.

11

MÔ TẢ CÁC THAO TÁC
TRONG THUẬT TOÁN
Nêu ra tuần tự các thao
tác cần tiến hành

Liệt kê
b. Có 2 cách mô
tả

Dùng sơ đồ khối

Dùng một số biểu tượng
thể ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật toán hay - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
thuật toán hay 9 10 532