Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành công nghệ lên men

Được đăng lên bởi Nguyễn Quỳnh Ngân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CNLM 03DHSH BUỔI 3 LỚP CÔ MAI
NHÓM 1_ST5
Module 1

Module 2

Module 3

*Khâu nhân giống

*Khâu nhân giống

*Khâu nhân giống

Kiểm tra chất lượng
giống nấm men
Saccharomices
cerevisiae bằng phương
pháp đo OD và buồng
đếm hồng ngoại

Kiểm tra chất lượng giống
nấm men Saccharomices
cerevisiae bằng phương
pháp đo OD và buồng đếm
hồng ngoại

Chuẩn bị môi trường nhân giống
(môi trường Sanchez peptone)

*Khâu nuôi cấy
Cấy giống vào môi
trường đã chuẩn bị ở
buổi 2 (môi trường
Hansen )
Thực hiện nuôi giống
trong môi trường hiếu
khí

*Khâu nuối cấy
Cấy giống vào môi trường
lên men thu cồn

Thực hiện cấy giống nấm mốc
Fusarium fujikuoi vào môi
trường Sanchez peptone
*Khâu nuôi cấy
Chuẩn bị môi trường lỏng thu cấy
nuôi GA3 (môi trường Sanchez
peptone)
Thành phần môi trường Sanchez
peptone:
Dextrone

20g

Peptone

2g

NH4NO3

2.6g

KH2PO4

0.5g

K2SO4

0.2g

Nước

1000ml

pH cuối

5.2

( Xác định Bx của môi trường
trước khi hấp khử trùng )

...
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CNLM 03DHSH BUỔI 3 LỚP CÔ MAI
NHÓM 1_ST5
Module 1 Module 2 Module 3
*Khâu nhân giống
Kiểm tra chất lượng
giống nấm men
Saccharomices
cerevisiae bằng phương
pháp đo OD và buồng
đếm hồng ngoại
*Khâu nuôi cấy
Cấy giống vào môi
trường đã chuẩn bị ở
buổi 2 (môi trường
Hansen )
Thực hiện nuôi giống
trong môi trường hiếu
khí
*Khâu nhân giống
Kiểm tra chất lượng giống
nấm men Saccharomices
cerevisiae bằng phương
pháp đo OD và buồng đếm
hồng ngoại
*Khâu nuối cấy
Cấy giống vào môi trường
lên men thu cồn
*Khâu nhân giống
Chuẩn bị môi trường nhân giống
(môi trường Sanchez peptone)
Thực hiện cấy giống nấm mốc
Fusarium fujikuoi vào môi
trường Sanchez peptone
*Khâu nuôi cấy
Chuẩn bị môi trường lỏng thu cấy
nuôi GA3 (môi trường Sanchez
peptone)
Thành phần môi trường Sanchez
peptone:
Dextrone 20g
Peptone 2g
NH
4
NO
3
2.6g
KH
2
PO
4
0.5g
K
2
SO
4
0.2g
Nước 1000ml
pH cuối 5.2
( Xác định Bx của môi trường
trước khi hấp khử trùng )
Thực hành công nghệ lên men - Người đăng: Nguyễn Quỳnh Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hành công nghệ lên men 9 10 405