Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành điện ôtô

Được đăng lên bởi cuong-dang1
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi 1: GIÔÙI THIEÄU CAÙC CÖÏC CUÛA ECU
I. MUÏC TIEÂU:
Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù khaû naêng nhaän bieát ñöôïc vò trí caùc cöïc cuûa ECU,
nhaän bieát soá löôïng caùc caûm bieán tín hieäu vaø caùc boä chaáp haønh ñöôïc boá trí treân oâ toâ.
II. YEÂU CAÀU:
Chuaån bò ECU cuûa caùc loaïi ñoäng cô sau:
 3S-FE.
III. QUAN SAÙT SÔ ÑOÀ CÖÏC CUÛA ECU VAØ ÑIEÀN VAØO BAÛNG SAU:

Sô ñoà chaân cuûa ECU:
26 Pin
1: SL
2: STA
3: CF
4: NE+
5: G+
6: R/P
7: CCO
8: EVP

14: S1
15: S2
16: IGF
17: NE18: G19: SV2
20: IGT2
21: IGT1

9: ISCC
10: ISCO

22: VSV
23: SV1

16 Pin
1: ELS2
2: PIM
3: THA
4: THW
5: KNK
6: VAS
7: TE2
8: VF

9: E2
10: VTA
11: VC
12: ANA
13: WC
14: TT
15: TE1
16: NC

22 Pin
1: BATT
2: ELS1
3: INI
4: SNWL
5: W
6: P
7: QD2
8: TAC

12: B+
13: SEL
14: INO
15: FAN
16: DK
17: N
18: L
19: 2

9: SPD
10: AC1

20: KD
21: CT
1

11: HT

24: E1

12: #10
13: E01

25: #20
26: E02

11: FC

22: NSW

Hình 1. Sô ñoà chaàn cuûa hoäp ECU
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Teân boä phaän

Kí hieäu cöïc

Kieåu boä ño gioù
Caùc cöïc cuûa boä ño gioù
Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt
Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp
Caûm bieán oâxy
Caûm bieán toác ñoä xe
Caûm bieán kích noå
Caûm bieán vò trí böôùm ga
Van ñieàu khieån caàm chöøng
Ñieän aéc quy
Ly hôïp maùy neùn (heä thoáng ñieàu hoøa)
Coâng taéc ñeøn phanh
Rôle ñeøn kích thöôùc
Ñaàu noái kieåm tra
Rôle chính EFI
IC ñaùnh löûa
Boä chia ñieän
Tín hieäu khôûi ñoäng
Tín hieäu coâng taéc vò trí tay soá
Coâng taéc ñieàu khieån nhieân lieäu
Noái maùt ECU
Kim phun
Ñeøn kieåm tra

2

Baøi 2: PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA ÑIEÄN NGUOÀN CUNG CAÁP CHO ECU,
MAÏCH CAÁP NGUOÀN 5V VAØ MAÏCH NOÁI MAÙT CUÛA ECU
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù khaû naêng nhaän bieát ñöôïc sô ñoà maïch ñieän nguoàn
cung caáp cho ECU, maïch caáp nguoàn 5V vaø maïch noái maùt. Kieåm tra ñöôïc ñieän aùp nguoàn
cung caáp cho ECU, ñieän aùp nguoàn 5V. Bieát caùch kieåm tra chaån ñoaùn caùc hö hoûng cuûa maïc h
caáp nguoàn cho ECU, maïch caáp nguoàn 5V, maïch noái maùt. Bieát caùch ño ñieän aùp nguoàn cung
caáp cho ECU.
II. YEÂU CAÀU:
Sinh vieân caàn chuaån bò:
 AÉc quy.
 Caàu chì 15A, caàu chì 7.5A.
 ECU.
 Coâng taéc.
 Ñoàng hoà ño VOM.
 Rôle chính.
III. PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA:
1. Kieåm tra rôle chính EFI: (Rôle chính EFI daïng thöôøng môû.)
Böôùc 1: Thaùo rôle chính ra khoûi moâ hình.

Hình 2 : Rôle chính EFI
Böôùc 2: Ño ñieän trôû cöïc 3 vaø cöïc 4 phaûi laø khoâng thoâng maïch (R= ), ñ...
1
Baøi 1: GIÔÙI THIEÄU CAÙC CÖÏC CUÛA ECU
I. MUÏC TIEÂU:
Sau khi hoïc xong baøi naøy, ngöôøi hoïc coù khaû naêng nhaän bieát ñöôïc trí caùc cöïc cuûa ECU,
nhaän bieát soá löôïng caùc caûm bieán tín hieäu vaø caùc boä chaáp haønh ñöôïc boá trí trn oâ toâ.
II. YEÂU CAÀU:
Chuaån bò ECU cuûa caùc loaïi ñoäng sau:
3S-FE.
III. QUAN SAÙT SÔ ÑOÀ CÖÏC CUÛA ECU VAØ ÑIEÀN VAØO BAÛNG SAU:
Sô ñoà chaân cuûa ECU:
26 Pin 16 Pin 22 Pin
1: SL 14: S1 1: ELS2 9: E2 1: BATT 12: B+
2: STA 15: S2 2: PIM 10: VTA 2: ELS1 13: SEL
3: CF 16: IGF 3: THA 11: VC 3: INI 14: INO
4: NE+ 17: NE- 4: THW 12: ANA 4: SNWL 15: FAN
5: G+ 18: G- 5: KNK 13: WC 5: W 16: DK
6: R/P 19: SV2 6: VAS 14: TT 6: P 17: N
7: CCO 20: IGT2 7: TE2 15: TE1 7: QD2 18: L
8: EVP 21: IGT1 8: VF 16: NC 8: TAC 19: 2
9: ISCC 22: VSV 9: SPD 20: KD
10: ISCO 23: SV1 10: AC1 21: CT
Thực hành điện ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành điện ôtô - Người đăng: cuong-dang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Thực hành điện ôtô 9 10 163