Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành không dây và đi động

Được đăng lên bởi xuanlam610194
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 37 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động

-

GV: ThS. Đặng Lê Khoa

BÀI 1: KÊNH TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KÊNH
TRUYỀN

Mục tiêu:
- Thiết kế hệ thống qua kênh truyền AWGN
- Khảo sát BER với lý thuyết
- Ước lượng BER
- Sử dụng các công cụ phân tích BERTOOL
1.1. Khảo sát ảnh hưởng của Eb/No lên BER
Thiết kế hệ thống như hình 1.1 (xem các tham số ở file awgn1.mdl)

Hình 1.1: Hệ thống sử dụng 16_QAM qua kênh truyền AWGN
Câu 1: Giải thích các trị số thiết lập trong model
Câu 2: Chuyển mô hình từ 16-QAM sang QPSK.
Câu 3: Thay đổi tỉ số Eb/No(dB) lần lượt từ 0dB đến 20dB. Vẽ đồ thị biểu thị BER
theo Eb/No.
Câu 4: Thay đổi tốc độ hệ thống là 100Kbps, 1Mbps. BER của hai hệ thống này có
khác nhau không? Giải thích.
Câu 5: Thay đổi các thông số trong khối AWGN. Quan sát BER, so sánh với lý thuyết,
tính phần khác biệt và giải thích.
Câu 6: Từ dữ liệu thu, hãy tính lại Eb/No. So sánh với Eb/No thiết lập và giải thích.
Câu 7: Thiết kế bộ ước lượng BER từ dữ liệu thu.
1.2. Sử dụng công vụ vẽ giản đồ BER
Ta sử dụng công cụ được mở bằng lệnh BERTOOL khảo sát BER mô hình. Mô hình
tham khảo ở file awgn2.mdl. Công cụ được mở bằng lệnh BERTOOL như hình 1.2.

Phần 1: Matlab Simulink

1

Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động

GV: ThS. Đặng Lê Khoa

Hình 1.2: Công cụ phân tích BER theo Eb/No
Câu 1: Giải thích các trị số thiết lập trong ở file awgn2.mdl
Câu 2: Vẽ đồ thị biểu thị BER theo Eb/No và so sánh với lý thuyết.
Câu 3: Dùng BERTOOL để vẽ giản đồ BER cho mô hình QPSK

Phần 1: Matlab Simulink

2

...
Tài liu Thc hành truyn thông không dây và di động GV: ThS. Đặng Lê Khoa
Phn 1: Matlab Simulink 1
- BÀI 1: KÊNH TRUYN VÀ ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG KÊNH
TRUYN
Mc tiêu:
- Thiết kế h thng qua kênh truyn AWGN
- Kho sát BER vi lý thuyết
- Ước lượng BER
- S dng các công c phân tích BERTOOL
1.1. Kho sát nh hưởng ca Eb/No lên BER
Thiết kế h thng như hình 1.1 (xem các tham s file awgn1.mdl)
Hình 1.1: H thng s dng 16_QAM qua kênh truyn AWGN
Câu 1: Gii thích các tr s thiết lp trong model
Câu 2: Chuyn mô hình t 16-QAM sang QPSK.
Câu 3: Thay đổi t s Eb/No(dB) ln lượt t 0dB đến 20dB. V đồ th biu th BER
theo Eb/No.
Câu 4: Thay đổi tc độ h thng 100Kbps, 1Mbps. BER ca hai h thng này
khác nhau không? Gii thích.
Câu 5: Thay đổi các thông s trong khi AWGN. Quan sát BER, so sánh vi lý thuyết,
tính phn khác bit và gii thích.
Câu 6: T d liu thu, hãy tính li Eb/No. So sánh vi Eb/No thiết lp và gii thích.
Câu 7: Thiết kế b ước lượng BER t d liu thu.
1.2. S dng công v v gin đồ BER
Ta s dng công c được m bng lnh BERTOOL kho sát BER nh. hình
tham kho file awgn2.mdl. Công c được m bng lnh BERTOOL như hình 1.2.
Thực hành không dây và đi động - Trang 2
Thực hành không dây và đi động - Người đăng: xuanlam610194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực hành không dây và đi động 9 10 463