Ktl-icon-tai-lieu

thực hành matlab

Được đăng lên bởi kieuluan79
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2569 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAØI TAÄP MATLAB



Trang

Baøi 1 : chöông trình baûng cöûu chöông
% lap bang cuu chuong tu 2 den 9
clear
con = 'y' ;
while con =='y'
fact = input('Enter number i:10 ing character:','s');
switch fact
case'1'
for i = 1:10
fact = 1;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'2'
for i = 1:10
fact = 2;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'3'
for i = 1:10
fact = 3;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'4'
for i = 1:10
fact = 4;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'5'
for i = 1:10
fact = 5;
fact = fact*i;
disp(fact);
end


1

BAØI TAÄP MATLAB



Trang

case'6'
for i = 1:10
fact = 6;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'7'
for i = 1:10
fact = 7;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'8'
for i = 1:10
fact = 8;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'9'
for i = 1:10
fact = 9;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
otherwise
disp('wrong number');
end
con = input('continue y or n:','s');
end
% end of program

Baøi 2 : chöông trình duøng leänh For ñeå tính gia thöøa:
% dung lenh for de tinh gia thua
n = input('Enter positive integer:')
fact = 1


2

BAØI TAÄP MATLAB



Trang

for i = 1:n;
fact = fact*i
end
% end of program

Baøi 3 : dung lenh for tinh tong day so s=1+3+5+..+n
% dung lenh for tinh tong day so s=1+3+5+..+n
n = input('positive integer:')
s=0
for i = 1:2:n
s=s+i
end
% end of program

Baøi 4: dung lenh for tinh tong day so s=1+3+5+..+n
% dung lenh for tinh tong day so s=1+3+5+..+n
n = input('positive integer:')
s=0
for i = n : -2 : 1
s=s+i
end
% end of program

Baøi 5: caùc pheùp toaùn khoâng tieát tuïc
%Beginning of program
%lenh switch tinh +,-,*,/
a = input('Enter a:');


3

BAØI TAÄP MATLAB



Trang

b = input('Enter b:');
operator = input('Enter operator =,-,*,/:','s');
switch operator
case'+'
c = a+b;
disp(c);
case'-'
c = a-b;
disp(c);
case'*'
c = a*b;
disp(c);
case'/'
c = a/b;
disp(c);
otherwise
disp('wrong operator');
end
% end of program

Baøi 6 : chöông trình caùc pheùp toaùn coù tieáp tuïc
%Beginning of program
%lenh switch continue while tinh +,-,*,/
con = 'y'
while con =='y'
a = input( 'Enter a :' );
b = input( 'Enter b :' );
operator = input('Enter operator +,-,*, / :' , 's ');
switch operator
case'+'
c = a+b;
disp(c);
case'-'
c = a-b;
disp(c);


4

BAØI TAÄP MATLAB



Trang

case'*'
c = a*b;
disp(c);
case'/'
c = a/b;
disp(c);
otherwise
disp('wrong operator')
end
con = input('continue y or n:','s');
end
% end of program

Baøi 7 : tính toång caùc soá döông:
% chuong trinh nhap day so duong va tinh tong cua day so duong
% begining of program
con ='y';
sum = ...
BAØI TAÄP MATLAB Trang
Baøi 1 : chöông trình baûng cöûu chöông
% lap bang cuu chuong tu 2 den 9
clear
con = 'y' ;
while con =='y'
fact = input('Enter number i:10 ing character:','s');
switch fact
case'1'
for i = 1:10
fact = 1;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'2'
for i = 1:10
fact = 2;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'3'
for i = 1:10
fact = 3;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'4'
for i = 1:10
fact = 4;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
case'5'
for i = 1:10
fact = 5;
fact = fact*i;
disp(fact);
end
1
thực hành matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành matlab - Người đăng: kieuluan79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
thực hành matlab 9 10 257