Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành mô hình SEM với AMOS

Được đăng lên bởi Mai Thành
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGUYỄN KHÁNH DUY
Giảng viên Khoa Kinh tế Phát Triển
Trường ĐH Kinh tế TPHCM

BÀI GIẢNG
(Bản thảo lần 1)

THỰC HÀNH MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH (SEM)
VỚI PHẦN MỀM AMOS
Chi-square= 1595.832

e28

gts1

e29

gts2

e30

gts3

e31

gts4

e32

gts5

e33

gts6

.40
e24

lrs1

e25

lrs2

e26

lrs3

e27

lrs4

e37

gss7

e38

e10

lcs1

e11

lcs2

e12

lcs3

.77
.79
.77
.76
.63

.20
.79

.50

.15

.86

cfls

cos1
cos2

e18

cos3

lcs5

.24

.69

lcs

.50

.59

.79

.79

oss

.46

.76
.72
.77

cos5

.80
.81
cos6
.83

.38

cs

-.11

aws1

.90
.92

z3.81
.95
.95

ls
.88
.87
.65

cos7

e34

e8

gqs4

e7

gqs3

e6
e5
e4

gss4

e3

gss2

e2

gss1

e1

.41

oss3

e41

oss2

40

oss1

e39

ls1

e42

ls2

e43

ls3

e44

.84
.21

.74

cos4

cos8

gqs5

z2

.77

e23

e9

.34

.73

.54

.69
.82
.67

e17

.32

.69

.88

gqs6

.73
.74 gss6
.76
.79 gss5
.80

gs_gqs

lrs

.78

e16

e22

.66

.66
.75

cgss4

e21

.72
.80
.82
.75

z1

.67

e15

e20

.54
.65

e14

e19

gts

.72

.63
.71
.67
cgss1

e13

.36

gss8

df= 1007
P-value= .000
Chi-square/df= 1.585
TLI= .915
CFI= .921
IFI=.922
RMSEA= .053

ls4

e45

ls5

e46

ls6

e47

.60

.46
.71

e35

.69
aws2
.78

e36

aws3

Tháng 5/2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
(Lưu hành nội bộ)
aws

1

LỜI NÓI ĐẦU
Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được các nhà nghiên cứu trên thế giới sử dụng từ
rất lâu. Ở Việt Nam, khoảng từ năm 2000 trở lại đây, SEM đã được nhiều nhà nghiên cứu sử
dụng trong các công trình nghiên cứu hàn lâm, cũng như các nghiên cứu ứng dụng phục vụ
các chương trình tư vấn doanh nghiệp, tư vấn chính sách cho các Tỉnh/thành phố.
Gần đây, việc học tập / áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) nói riêng cũng
như các kỹ thuật phân tích định lượng nói chung trong kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chínhngân hàng … được đông đảo bạn trẻ gồm sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu
sinh quan tâm để giải quyết tốt nhất những mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra.
Bài giảng này nhằm hỗ trợ các bạn bước đầu tiếp cận SEM dưới góc độ thực hành với
phần mềm AMOS được dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn mà trước mắt là làm tài liệu học tập
mang tính trực quan phục vụ cho chương trình bồi dưỡng cử nhân tài năng do Đoàn Khoa
Kinh tế phát triển – Trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức (chủ đề này học trong 2 buổi), hay
các khoá đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh tế vùng về
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, các bạn
sinh viên/ học viên sẽ được phát các tài liệu đọc về mặt lý th...
NGUYN KHÁNH DUY
Ging viên Khoa Kinh tế Phát Trin
Trường ĐH Kinh tế TPHCM
BÀI GING
(Bn tho ln 1)
THC HÀNH MÔ HÌNH CU TRÚC TUYN TÍNH (SEM)
VI PHN MM AMOS
gs_gqs
gqs6
e9
gqs5
e8
gqs4
e7
gqs3
e6
gss6
e5
gss5
e4
gss4
e3
gss2
e2
gss1
e1
.80
lcs
cos2
e17
cos1
e16
cgss4
e15
cgss1
e14
lcs5
e13
lcs3
e12
lcs2
e11
lcs1
e10
.77
.71
.63
.69
cs
cos8
e23
cos7e22
cos6
e21
cos5
e20
cos4
e19
cos3e18
.83
.81
.80
.77
.72
.76
lrs
lrs4e27
lrs3
e26
lrs2
e25
lrs1
e24
.78
.75
.66
.67
gts
gts6
e33
Chi-square= 1595.832
df= 1007
P-value= .000
Chi-square/df= 1.585
TLI= .915
CFI= .921
IFI=.922
RMSEA= .053
gts5e32
gts4
e31
gts3
e30
gts2
e29
gts1
e28
2.7
.63
.76
.77
.79
.77
aws
aws3
e36
aws2
e35
aws1
e34
.78
cfls
gss8
e38
gss7
e37
.75
.73
.74
.76
.79
.82
.80
.67
.67
.82
.79
.88
.86
.69
.71
.72
oss
oss3
e41
oss2
40
oss1
e39
.79
.90
.92
ls
ls1
e42
ls2 e43
ls3
e44
ls4
e45
ls5 e46
ls6 e47
.81
.95
.95
.88
.87
.65
z2
z3
z1
.20
.15
.24
.50
-.11
.84
.32
.50
.74
.54
.69
.59
.66
.54
.79
.65
.34
.46
.21
.46
.38
.73
.40
.69
.41
.36
.60
Tháng 5/2009
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
(Lưu hành ni b)
1
Thực hành mô hình SEM với AMOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành mô hình SEM với AMOS - Người đăng: Mai Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Thực hành mô hình SEM với AMOS 9 10 609