Ktl-icon-tai-lieu

thực hành RDM

Được đăng lên bởi vu dai ca
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TH Thiết kế trên máy tính 2010
1. MÔ ĐUN RDM - FLEXION
2.1 Bài tập ứng dụng.
Bài 1:
Cho một dầm như sau:

P1

Y

P

P2
B

C

X

A
300

300

200

200

200

Đoạn A-B có mặt cắt ngang dạng vuông a = 40.
Đoạn B–C có mặt cắt ngang dạng tròn đặc d = 40.
Vật liệu là thép có mô đun đàn hồi E = 200.000 MPa
Tải trọng: P = 1000 daN; P1 = 1000 daN/m; P2 = 600 daN/m.
Hãy xác định: Biểu đồ mômen uốn; trị số biến dạng và góc xoay lớn nhất; phản
lực liên kết tại các liên kết.
Bài 2:
Cho dầm như sau:
Biết P = 2000 daN; M = 4000 daNm; p = 6000 daN/m. Ứng suất cho phép 160
Mpa. Vật liệu thép có E = 200000 Mpa. Xác định mặt cắt ngang định hình chữ I và độ
võng tại K.
p
P
M

C
K

A
1m

ĐS: IPN 200; độ võng -3.984E-04 m
Bài 3:
Cho dầm như hình vẽ:

3m

1m
2m

TH Thiết kế trên máy tính 2010

Biết q = 800daN/m; P = 6000 daN. Vật liệu bằng thép có E = 200000 Mpa. Dầm có mặt
cắt ngang là hình vuông rỗng có cạnh 50 mm, dày 10 mm. Tìm phản lực liên kết tại các
gối đỡ.
ĐS:
Action(s) de liaison [ daN daN.m ] |
+-------------------------------------+
Noeud
Noeud
Noeud
Noeud
Bài 4:

1
2
4
5

RY =
RY =
RY =
RY =

4175.00
9913.89
2155.56
-644.44

MZ = 7100.00

Cho một dầm:
Y

P

2P
E

X

d

A

O
2L

L

Với E = 210000 Mpa; L = 0,4 m; d = 40 mm; dầy t = 5 mm; P = 6000 N/m. Tìm lực cắt
và chuyển vị ở A; Góc xoay ở A trên dầm OA, OE.
Bài 5:
Cho một dầm:

TH Thiết kế trên máy tính 2010

Dầm bị ngàm ở nút 9, khớp cầu nút 3 và tựa lên gối tựa đơn nút 2 và 7.
Dầm chịu tải phân bố tuyến tính từ 2000 daN tại nút 6 đến 8000 daN tại nút 8.
Lực tập trung tại nút 1 là 1000 daN, nút 5 là 1200 daN.
Vật liệu của dầm là đồng.
Tiết diện từ nút 1 đến 4 là chữ nhật: 60x80mm; từ 4 đến 9 là hình chữ nhật
100x160
Tìm phản lực liên kết.
Đáp số:
Node 2 RY = 1500.00
Node 7 RY = 8802.08
Node 9 RY = 4497.92

MZ = -4992.73

Bài 6:
Xét dầm với các thông số sau:
Y
A

B

C

1 mm

X

10 mm
d

O
0,5L

Vật liệu có E = 100000 MPa, L = 10 cm, d = -1mm. Tìm phản lực liên kết ở C và
ứng suất pháp tại B.
Đáp số:
Phản lực C = -1,14 N
Ứng suất B: 34,29 MPa

Bài 7:

TH Thiết kế trên máy tính 2010
Xét một dầm sau:

Với E = 200000 MPa, L = 1m, e = 10 mm, q = -1000 daN/m. Tìm chuyển vị và góc xoay
tại B.
Đáp số:
Chuyển vị: -3,75 mm
Góc xoay: 5.10-3 rad

Bài 8:
Cho dầm sau:

Dầm bằng thép, mặt cắt ngang có mô men quán tính 2800 cm3, diện tích 100 cm2,
mô đun đàn hồi 500 cm3.
Dầm ngàm ở nút 1, 6, và tựa đơn ở nút 2, 3, 4.
Dầm chịu tải phân bố đều 1800 daN/m từ nút 1 đến 3; chịu lực tập trung 400 daN
tại nút 5.
Tìm phản lực liên kết

...
TH Thiết kế trên máy tính
2010
Y
X
300
300
20
0
200
200
P1
P2
P
A
C
1 m
3 m
2 m
P
M
p
A
C
1 m
K
1. ĐUN RDM - FLEXION
2.1 Bài tp ng dng.
Bài 1:
Cho mt dm như sau:
Đon A-B có mt ct ngang dng vuông a = 40.
Đon B–C có mt ct ngang dng tròn đặc d = 40.
Vt liu là thép có đun đàn hi E = 200.000 MPa
Ti trng: P = 1000 daN; P1 = 1000 daN/m; P2 = 600 daN/m.
Hãy xác định: Biu đồ mômen un; tr s biến dng góc xoay ln nht; phn
lc liên kết ti các liên kết.
Bài 2:
Cho dm như sau:
Biết P = 2000 daN; M = 4000 daNm; p = 6000 daN/m. ng sut cho phép 160
Mpa. Vt liu thép E = 200000 Mpa. Xác định mt ct ngang định hình ch I độ
võng ti K.
ĐS: IPN 200; độ võng -3.984E-04 m
Bài 3:
Cho dm như hình v:
thực hành RDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành RDM - Người đăng: vu dai ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
thực hành RDM 9 10 263