Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành SAP 2000 – V14

Được đăng lên bởi Vandam Le
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 8366 lần   |   Lượt tải: 47 lần
Thực hành SAP 2000 – V14 (chỉnh sửa 2012)

D. HƯỚNG DẪN CÁC BÀI TẬP MẪU
BÀI 1: giải nội lực cho dầm liên tục 2 nhịp. (nhịp 1 dài 4m, nhịp 2 dài 6m, tiết diện
20x40cm, chịu tải phân bố q=1000kg/m)
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
 Bước 1: tạo hình dáng kết cấu.
 Tạo hình dáng kết cấu bằng cách lấy từ thư viện mẫu; click vào File/New Model,
hộp thư viện mẫu hiện ra như hình dưới.
chọn đơn vị

 Chọn đơn vị sử dụng : kgf, m, C.
 Thư viện mẫu cho ta rất nhiều dạng kết cấu: Dầm (Beam), Dàn phẳng (2D
Trusses), Dàn không gian (3D Trusses), Khung phẳng (2D Frames), Khung
không gian (3D Frames), Tường cứng (Wall), Tấm sàn (Flat Slab), Tấm vỏ
(Shells), Cầu thang (Staircases), Tháp nước (Storage Structures), Khối móng
(Underground Concrete), Kết cấu dạng khối (Solid Models), Cầu dây văng
(Cable Bridges), …Blank cho hiện ra màn hình trống, Grid only chỉ hiện ra
lưới.

Biên soạn: Hồ Ngọc Tri Tân – BM. KTXD – K.CN – ĐHCT

trang 9

Thực hành SAP 2000 – V14 (chỉnh sửa 2012)

 Chọn Beam, trong hộp thoại hiện ra, nhập các thông số kích thước dầm vào:
 (1) Number of Spans (số nhịp): 2,
 (2) Span Length (chiều dài nhịp) : 6,
 (3) click chọn Restraints (cho hiện liên kết biên).
 (4) Click chọn hộp Use Custom Grid Spacing…để chỉnh sửa lại lưới cũng như
chiều dài nhịp, click vào Edit Grid, trong hộp thoại hiện ra sửa toạ độ A lại
thành (- 4), ta được dầm 2 nhịp như đề yêu cầu – chú ý: SAP mặc định trục toạ
độ nằm giữa kết cấu nên khi tạo dầm 2 nhịp thì toạ độ A= -6, B=0, C= 6.
 Nếu ta chỉ mới nhập các thông số (1), (2), (3) mà đã OK, thoát ra thì dầm ta có
là dầm 2 nhịp mỗi nhịp 6m, ta sẽ chỉnh sửa bằng cách để con trỏ ngay mắt lưới
(sẽ hiện lên chữ Grid Point), nhấp double click, sau đó chỉnh sửa lại như mục
(4), và nhớ click vào hộp Glue to Grid lines.
 Bước 2: đặt thuộc tính cho kết cấu
 Đặt thuộc tính vật liệu: vào Menu Define/Materials, chọn 4000Psi, click vào
Modify/Show Material trong hộp thoại hiện ra, có các thông số như sau:
 Mass per Unit Volume: khối lượng riêng vật liệu, yếu tố này chỉ quan tâm khi
giải bài toán động lực học.
 Weight per Unit Volume: trọng lượng riêng, cần nhập để chương trình tự tính
toán trọng lượng bản thân kết cấu, ta nhập là 2500 kgf/m3.
 Modulus of Elasticity: Modul đàn hồi của bêtông (không quan tâm với bài toán
tĩnh định).
 Poisson’s Ratio: hệ số poisson (hệ số nở hông).
 …Thermal…: hệ số co giản nhiệt.
 Shear Modulus: modul chống cắt.
 Đặt thuộc tính tiết diện: vào Menu Define/Section Properties /Frame Sections,
chọn Add New Propertie...
Thực hành SAP 2000 – V14 (chnh sa 2012)
Biên soạn: Hồ Ngọc Tri Tân BM. KTXD – K.CN ĐHCT trang 9
D. HƯỚNG DẪN CÁC BÀI TẬP MẪU
BÀI 1: giải nội lực cho dầm ln tc 2 nhịp. (nhịp 1 dài 4m, nhp 2 dài 6m, tiết diện
20x40cm, chịu tải phân b q=1000kg/m)
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
Bước 1: tạo hình dáng kết cấu.
Tạo hình dáng kết cấu bằng cách lấy từ thư viện mẫu; click o File/New Model,
hộp thư viện mẫu hiện ra như hình dưới.
Chn đơn v s dng : kgf, m, C.
Thư vin mu cho ta rt nhiu dng kết cu: Dm (Beam), Dàn phng (2D
Trusses), Dàn không gian (3D Trusses), Khung phng (2D Frames), Khung
không gian (3D Frames), Tưng cng (Wall), Tm sàn (Flat Slab), Tm v
(Shells), Cu thang (Staircases), Tp nưc (Storage Structures), Khi ng
(Underground Concrete), Kết cu dng khi (Solid Models), Cu y văng
(Cable Bridges), Blank cho hin ra màn hình trng, Grid only ch hin ra
lưới.
chn đơn v
Thực hành SAP 2000 – V14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành SAP 2000 – V14 - Người đăng: Vandam Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Thực hành SAP 2000 – V14 9 10 613