Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành sap2000 - Khung phẳng

Được đăng lên bởi cuong-lam-phuc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thöïc haønh SAP 2000
KHUNG PHAÚNG
Baøi 2.1

Coät truïc A, D: 0.3m x 0.4m
Coät truïc B, C: 0.3m x 0.5m
Daàm: 0.2m x 0.5m
Beâtoâng maùc 200: E = 2.5E6 T/m2

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 50

Thöïc haønh SAP 2000
1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình
2. Duøng chuoät click File  New Model from Template, choïn maãu keát caáu nhö hình
döôùi

vaø khai baùo caùc thoâng soá nhö sau:
Number of Stories: 5
Number of Bays: 3
Story Height: 3.5
Bay Width: 4
 Click OK
 Nhaáp vaøo cöûa soå X – Z plane @ Y = 0
vaø Click Lable Joint (hieån thò nuùt)
Frame label (hieån thò phaàn töû)
4. Do chieàu cao taàng treät laø 5m cho neân phaûi hieäu chænh löôùi
 Choïn 4 nuùt ôû ñaùy khung  Edit  Move  DELZ=1.5  OK
 Do chieàu roäng nhòp giöõa laø 6m cho neân phaûi hieäu chænh löôù i ñöùng
 Choïn caùc nuùt ôû truïc C vaø D
Edit  Move  DELX=1
DELY=0
DELZ=0
 OK
 Choïn caùc nuùt ôû truïc A, B
Edit  Move  DELX=-1
DELY=0
DELZ=0
 OK
5. Hieäu chænh laïi caùc ñöôøng löôùi
 Draw  Edit Grid
3. Nhaáp

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 51

Thöïc haønh SAP 2000
Direction  X  Y  Z
 Nhaáp chuoät vaøo 2  ñöa leân söûa thaønh 3  Move Grid Line
 Nhaáp chuoät vaøo 4  ñöa leân söûa thaønh 5  Move Grid Line
 Nhaáp chuoät vaøo -2  ñöa leân söûa thaønh -3  Move Grid Line
 Nhaáp chuoät vaøo -4  ñöa leân söûa thaønh -5  Move Grid Line
Nhaáp vaøo direction  Z
 Nhaáp chuoät vaøo 0  ñöa leân söûa thaønh -1.5  Move Grid Line
 OK
6. Do lieân keát ôû caùc nuùt chaân coät laø goái coá ñònh (maëc ñònh) maø theo ñeà baøi laø ngaøm
do ñoù phaûi söûa lieân keát caùc nuùt ñoù cho phuø hôïp

 Ñaùnh daáu caùc nuùt baèng caùch click vaøo caùc nuùt aáy
 Assign  Joint  restraints 
 OK
7. Khai baùo caùc ñaëc tröng vaät lieäu daàm, coät
 Define  Materials  CONC
 Modify/ Show Material
Nhaäp caùc giaù trò
Mass per unit volume : 0
Weight per unit volume: 0
Modulus of elasticity: 2500000
Poisson’s ratio: 0.25
Coeff of thermal expansion: 0
 OK
 OK
8. Khai baùo caùc loaïi tieát dieän daàm, coät
 Define  Frame Sections Modify/Show sections
Section name DAM
 Materials choïn CONC
Dimensions

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 52

Thöïc haønh SAP 2000
Dedth (t3): 0.5
Width (t2): 0.2
 Click vaøo oâ Add I/Wide flange  choïn Add Retangular
 Sections name COT1
 Materials CONC
Dedth (t3): 0.4
Width (t2): 0.3
Töông töï nhö treân tieáp tuïc click vaøo oâ Add /Wide flange  choïn Add
Retangular
 Sections name COT2
 Materials CONC
Dedth (t3): 0...
Thöïc haønh SAP 2000
GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 50
KHUNG PHAÚNG
Baøi 2.1
Coät truïc A, D: 0.3m x 0.4m
Coät truïc B, C: 0.3m x 0.5m
Daàm: 0.2m x 0.5m
Beâtoâng maùc 200: E = 2.5E6 T/m
2
Thực Hành sap2000 - Khung phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Hành sap2000 - Khung phẳng - Người đăng: cuong-lam-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thực Hành sap2000 - Khung phẳng 9 10 44