Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành sap2000 - Khung Zamil

Được đăng lên bởi cuong-lam-phuc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3710 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thöïc haønh SAP 2000
KHUNG ZAMIL

-

Böôùc coät 25 m
Cao 9.5 m , daøn maùi cao 2.5 m
Chòu caùc taûi troïng
o Tænh taûi
o Hoaït taûi toaøn maùi
o Hoaït taûi nöûa maùi
o Gioù

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 59

Thöïc haønh SAP 2000
Böôùc 1 : Choïn ñôn vò tính Ton.m
Böôùc 2 : Taïo daïng hình hoïc cuûa baøi toaùn

Böôùc 3: Khai baùo ñaëc tröng vaät lieäu
Böôùc 4: Khai baùo ñaëc tröng tieát dieän

Ví duï tieát dieän C ( Goàm I250x600 vaø I250x300) thay ñoåi tuyeán tính
C1 ( Goàm I250x600 vaø I250x300 ) thay ñoåi tuyeán tính
D ( Goàm I250x600 vaø I250x300 ) thay ñoåi tuyeán tính
D1 (Goàm I250x600 vaø I250x300 ) thay ñoåi tuyeán tính

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 60

Thöïc haønh SAP 2000

Khai baùo tieát dieän thay ñoåi töø I250x600 sang I250x300
  Add Nonprismatic
Nonprismatic Section Name: VAR1

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 61

Thöïc haønh SAP 2000
Start Section End Section
Variation
COT
MR
 Add  OK

Length
9.5

Length Type
Absolute

EI33 Variation

EI22

Linear Linear

Laàn löôït baùo cho C1, D1,D
Böôùc 5: Gaùn vaät lieäu tieát dieän
Böôùc 6: Khai baùo caùc tröôøng hôïp taûi troïng
Böôùc 7: Gaùn caùc tröôøng hôïp taûi troïng
Böôùc 8: Khai baùo caùc tröôøng hôïp toå hôïp vaø tính bao noäi löïc
Böùôc 9: Giaûi baøi toaùn
Ghi chuù : Neáu sô ñoà tính laø khôùp taïi ñænh thì khai baùo Release cuûa phaàn töû ñeå giaûi
phoùng momen = 0 taïi khôùp. Löu yù : Phaàn töû ñoù ñaàu laø khôùp hay cuoái laø khôùp

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 62

Thöïc haønh SAP 2000

TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG VAØ TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP
THEO TCVN
Daàm coù kich thöôùc bxh = 0.2 x 0.4 m , beâ toâng mac 200 , chòu taûi troïng nhö hình veõ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Choïn ñôn vò tính Ton.m
Döïng daïng hình hoïc cuûa baøi toaùn
Khai baùo ñaëc tröng vaät lieäu daàm
Khai baùo tieát dieän daàm
Gaùn vaät lieäu , tieát dieän daàm
Khai baùo caùc tröôøng hôïp taûi troïng
Gaùn caùc tröôøng hôïp taûi troïng
Giaûi
Ghi File text ( File ----- Print Output Table ---- Print to File ( Vd : dam.txt )

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 63

Thöïc haønh SAP 2000
10. Vaøo phaàn meàm RCD tính toå hôïp noäi löïc vaø tính coát theùp
phantu matcat
b h fa
note1 fan
note2 fadx
1
0 20 40
0.37 *
0.37 *
1
1

1 20 40
2 20 40

3.962
4.764

0.37
0.37

1
1

3 20 40
4 20 40

2.028
0.37

2
2

0 20 40
1 20 40

0.37
1.406

2
2

2 20 40
3 20 40

3.376
2.003

2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

0.37
0.37
2.003
3.376
1.406
0.37
0.37
2.028
4.764
3.962
0.37

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
40
...
Thöïc haønh SAP 2000
GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 59
KHUNG ZAMIL
- Böôùc coät 25 m
- Cao 9.5 m , daøn maùi cao 2.5 m
- Chòu caùc taûi troïng
o Tænh taûi
o Hoaït taûi toaøn maùi
o Hoaït taûi nöûa maùi
o Gioù
Thực Hành sap2000 - Khung Zamil - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Hành sap2000 - Khung Zamil - Người đăng: cuong-lam-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thực Hành sap2000 - Khung Zamil 9 10 519