Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành sap2000 - Móng băng giao nhau, móng bè

Được đăng lên bởi cuong-lam-phuc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thöïc haønh SAP 2000

MOÙNG BAÊNG GIAO NHAU, MOÙNG BEØ
Baøi 1

Cho moät moùng baêng hai phöông nhö hình döôùi vôùi heä soá neàn Ks=500T/m2. kích
thöôùc daàm moùng D1=0.4mx0.7m; D2=0.5mx0.7m

1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình
2. Duøng chuoät click File  New model Vaø choïn heä toïa ñoä vuoâng goùc (Cartesian)
 Number of Grid Space (soá khoaûng caùch löôùi)
X – direction
3
Y – direction
Z – direction
 Grid Spacing (Khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng löôùi)
X – direction
Y – direction
Z – direction
3. Choïn cöûa soå laøm vieäc ôû maët phaúng OXY @ Z=0
4. Hieäu chænh löôùi
Draw  Edit Grid
X Location
DELETE ALL (Xoùa heát)
0
 Add Grid Line (Theâm caùc löôùi)
1
 Add Grid Line
5
 Add Grid Line
6
 Add Grid Line
Y Location

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 104

Thöïc haønh SAP 2000
DELETE ALL (Xoùa heát)
0
 Add Grid Line (Theâm caùc löôùi)
0.5
 Add Grid Line
4
 Add Grid Line
4.5
 Add Grid Line
OK
5.  View  Set 2-D View OXY Plane @ Z=0
Taïo caùc nuùt nhö hình veõ baèng bieåu töôïng
6. Duøng bieåu töôïng

ñeå taïo nhanh caùc phaàn töû

7. chia caùc phaàn töû thaønh caùc phaàn töû nhoû coù chieàu daøi 0.5m, duøng leänh:
Edit  Divide Frame
 Caùc phaàn töû AB, CD, EF, GH
Divide Frame Into :2
 Caùc phaàn tö BC, FG
Divide Frame Into :8
 Caùc phaàn tö BF, CG
Divide Frame Into :7
8. Gaùn ñieàu kieän lieân keát cho taát caû caùc nuùt
 Choïn taát caû caùc phaàn töû baèng Windowing
Assign  Joints  Restraints (Khoùa X, Y, Z)
9. Gaùn ñoä cöùng loø xo cho caùc nuùt
 Nuùt A, I, J, D, E, H, K, L: Translation Z = 125
 Nuùt B, C, F, G: Translation Z = 500
 Coøn laïi caùc nuùt khaùc: Translation Z = 250
Assign  Joint  Springs  Translation Z =  OK
10. Xaùc ñònh vaät lieäu daàm
Define  Material  CONC  OK
11. Xaùc ñònh caùc loaïi vaät lieäu daàm
Define  Frame Sections  Modify/Show Section
Section Name: D1
Matertial: CONC
Depth (t3): 0.7
Width (t2): 0.5
OK
 Tieáp tuïc Add Wide Flange  Choïn Add Rectangular
Section Name: D2
Matertial: CONC
Depth (t3): 0.7
Width (t2): 0.4
OK
 OK

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 105

Thöïc haønh SAP 2000
12. Gaùn vaät lieäu cho daàm D1 vaø D2
 Choïn caùc daàm D1
Assign  Frame  Section  D1  OK
 Choïn caùc daàm D2
Assign  Frame  Section  D2  OK
13. Nhaäp taûi troïng taùc duïng leân caù nuùt
 Choïn nuùt chòu taûi 30T, gaùn taûi troïng taäp trung baèng leänh
Assign  Joint Static Loads ...  Force ...
Force Global Z = -30T
 Choïn nuùt chòu taûi 38T, gaùn taûi troïng ta...
Thöïc haønh SAP 2000
GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 104
MOÙNG BAÊNG GIAO NHAU, MOÙNG BEØ
Baøi 1
Cho moät moùng baêng hai phöông nhö hình döôùi vôùi heä s neàn K
s
=500T/m
2
. kích
thöôùc daàm moùng D
1
=0.4mx0.7m; D
2
=0.5mx0.7m
1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình
2. Duøng chuoät click File New model Vaø choïn heä toïa ñoä vuoâng goùc (Cartesian)
Number of Grid Space (soá khoaûng caùch löôùi)
X direction 3
Y direction
Z direction
Grid Spacing (Khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng löôùi)
X direction
Y direction
Z direction
3. Choïn cöûa soå laøm vieäc ôû maët phaúng OXY @ Z=0
4. Hieäu chænh löôùi
Draw Edit Grid
X Location
DELETE ALL (Xoùa heát)
0 Add Grid Line (Theâm caùc löôùi)
1 Add Grid Line
5 Add Grid Line
6 Add Grid Line
Y Location
Thực Hành sap2000 - Móng băng giao nhau, móng bè - Trang 2
Thực Hành sap2000 - Móng băng giao nhau, móng bè - Người đăng: cuong-lam-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực Hành sap2000 - Móng băng giao nhau, móng bè 9 10 937