Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành sap2000 - SAP 2000 Phần bài tập thực hành

Được đăng lên bởi cuong-lam-phuc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2360 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Thöïc haønh SAP 2000

SAP 2000 PHAÀN BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH
Baøi 1.1

Daàm coù kích thöôùc 0.2m x 0.3m; E = 2.5E6 T/m2 heä soá poisson = 0.25
1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình
2. Duøng chuoät click File  New model from Template, choïn maãu keát caáu
vaø khai baùo caùc thoâng soá nhö sau:





Number of Spans (soá nhòp): 4
Span length (chieàu daøi nhòp): 4
Click OK
Nhaáp vaøo cöûa soå X – Z Plane Y =
0

3. Nhaáp
ôû beân phaûi maøn hình vaø
click
1. Lable Joint (hieån thi( nuùt):
2. Frame Lable (hieån thò phaàn töû):
3. OK

4. Khai baùo ñaëc tröng vaät lieäu daàm
 Define  Materials  CONC (beâtoâng)
OTHER (khaùc)
STEEL (theùp)
 Modify/show Material

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 43

Thöïc haønh SAP 2000
Mass per unit Volume (khoái löôïng treân moät ñôn vò theå tích)
Weight per unit Volume (troïng löôïng treân moät ñôn vò theå tích )
Modulus of Elasticity (moâ ñun ñaøn hoài)
Poisson’ratio (heä soá poisson)
Coeff of thermal expansion (heä soá giaûn nôû nhieät)
 Ôø ñaây ñoái vôùi baøi toaùn tænh cho neân: Mass per unit Volume = 0
 Khoâng xeùt troïng löôïng baûn thaân: Weight per unit Volume = 0
 Moâ ñun ñaøn hoài vaät lieäu : Modulus of Elasticity = 2.5E6
 Heä soá poisson: Poisson’ratio = 0.25
 Heä soá giaûn nôû nhieät: Coeff of thermal expansion = 0
 OK  OK
5. Khai baùo loaïi tieát dieän daàm
Define  Frame Sections  Name: FSEC1
Add Retangular
hoaëc
Modify/show section
Material  choïn CONC (beâtoâng)
Dimensions:
Depth (t3): chieàu cao 0.3
Width (t2) : chieàu roäng 0.2
 OK
6. Gaùn caùc ñaëc tröng vaät lieäu cho daàm
 Choïn caùc phaàn töû daàm caàn gaùn ñaëc tröng vaät lieäu baèng caùch click vaøo caùc phaàn töû, phaàn
töû naøo choïn xong seõ chuyeån sang (ñöôøng neùt khoâng lieân tuïc)
 Assign  Frame  Sections  OK
 Muoán hieån thò loaïi maët caét ôû phaàn töû thì click
vaø ñaùnh daáu Frames  Section OK
7. Nhaäp taûi troïng
 Nhaäp tröôøng hôïp taûi: Define  Static load cases  Load  change load  OK

 Gaùn giaù trò taûi troïng leân phaàn töû. Baøi naøy coù hai taûi troïng phaân boá ñeàu laø 2T/m vaø
1.5T/m, ñaàu tieân ta nhaáp vaøo hai phaàn töû 1 vaø 2 sau ñoù:
 Assign  Frame Static loads
Gravity: gia toác troïng tröôøng
Point and uniform: taûi taäp trung leân phaàn töû vaø phaân boá ñeàu
Trapezoidal: taûi tam giaùc vaø hình thang
Temperature: taûi nhieät ñoä
Prestress: öùng suaát tröôùc

GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng

Page 44

Thöïc haønh SAP 2000
 Ôù ñaây ta choïn point and uniform...
Thöïc haønh SAP 2000
GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 43
SAP 2000 PHAÀN BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH
Baøi 1.1
Daàm coù kích thöôùc 0.2m x 0.3m; E = 2.5E6 T/m
2
heä soá poisson = 0.25
1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình
2. Duøng chuoät click File New model from Template, choïn maãu keát caáu
vaø khai baùo caùc thoâng soá nhö sau:
Number of Spans (soá nhòp): 4
Span length (chieàu daøi nhòp): 4
Click OK
Nhaáp vaøo cöûa soå X Z Plane Y =
0
3. Nhaáp ôû beân phaûi maøn hình vaø
click
1. Lable Joint (hieån thi( nuùt):
2. Frame Lable (hieån thò phaàn töû):
3. OK
4. Khai baùo ñaëc tröng vaät lieäu daàm
Define Materials CONC (beâtoâng)
OTHER (khaùc)
STEEL (theùp)
Modify/show Material
Thực Hành sap2000 - SAP 2000 Phần bài tập thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Hành sap2000 - SAP 2000 Phần bài tập thực hành - Người đăng: cuong-lam-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực Hành sap2000 - SAP 2000 Phần bài tập thực hành 9 10 45