Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành sữa chữa ô tô

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Kỹ thuật sửa chữa ô tô
C¬ khÝ ®éng lùc-www.oto-hui.com
Söa ch÷a c¬ cÊu khuûu trôc thanh truyÒn
Th¸o l¾p Piston - thanh truyÒn - xÐc m¨ng
Môc tiªu bµi häc
- Cñng cè l¹i kiÕn thøc lý thuyÕt vÒ nhiÖm vô, cÊu t¹o cña nhãm biªn, piston,
xÐc m¨ng.
- Lµm ®îc c¸c c«ng viÖc th¸o l¾p nhãm piston thanh truyÒn - xÐc m¨ng
®óng tr×nh tù, ®¶m b¶o c¸c YCKT.
-Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ.
Néi dung bµi häc
I. NhiÖm vô, cÊu t¹o cña piston - thanh truyÒn vµ xÐc m¨ng.
1.NhiÖm vô, cÊu t¹o cña piston.
a. NhiÖm
Piston cã c¸c nhiÖm vô sau:
- KÕt hîp víi xi lanh vµ n¾p m¸y t¹o thµnh buång ch¸y.
- NhËn ¸p lùc cña khÝ ch¸y vµ truyÒn lùc qua thanh truyÒn tíi trôc khuûu ë kú
ch¸y gi·n në.
- TiÕp nhËn lùc qu¸n tÝnh cña b¸nh ®µ qua trôc khuûu, thanh truyÒn ®Ó thùc
hiÖn hµnh tr×nh hót, nÐn, x¶.
Riªng ®èi víi ®éng 2 piston cßn lµm nhiÖm ®ãng c¸c cöa hót,
cöa x¶.
Do piston lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao, chÞu ma s¸t mµi mßn lín nªn
vËt liÖu thêng dïng ®Ó chÕ t¹o lµ gang x¸m, gang hîp kim.
b. CÊu t¹o
Piston thêng ®îc chia lµm ba phÇn:
- §Ønh piston: §îc tÝnh p trªn cña nh xÐc
m¨ng khÝ tnhÊt trë n. Mét sè ®éng c¬ §iªzen cã khoÐt
buång ch¸y phô trªn ®Ønh piston. §Ønh piston thêng dÊu
chØ chiÒu l¾p piston. §Ønh piston cã 3 lo¹i
§Ønh b»ng
Thực hành sữa chữa ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành sữa chữa ô tô - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Thực hành sữa chữa ô tô 9 10 925