Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập động cơ xăng 2

Được đăng lên bởi namcokhi77
Số trang: 266 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

GIAÙO TRÌNH

THÖÏC TAÄP ÑOÄNG CÔ XAÊNG II

NGUYEÃN TAÁN LOÄC
THAÙNG 3 / 2007

Truong DH SPKT TP. HCMLÔØI GIÔÙI THIEÄU
Giaùo trình thöïc taäp ñoäng cô phaàn 2 ñöôïc bieân soaïn nhaèm muïc ñích giuùp cho caùc
sinh vieân chuyeân ngaønh heä Cao Ñaúng vaø Ñaïi Hoïc theo chöông trình coâng ngheä cuûa
Boä Moân Ñoäng Cô, Khoa Cô Khí Ñoäng Löïc Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh coù taøi lieäu hoïc taäp vaø nghieâ n cöùu. Chuù ng toâi keát hôï p giöõa
lyù thuyeát vaø thöïc teá ñeå soaïn taøi lieäu cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñaøo taïo cuûa tröôøng
theo höôùng Vieät Nam vaø hieän ñaïi.
Ngoaøi ra taøi lieäu coøn coù theå ñöôïc söû duïng cho caùc tröôøng daïy ngheà, cao ñaúng vaø
ñaïi hoïc khaùc coù ngaønh ngheà lieân quan.
Taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn theo ñuùng ñeà cöông moân hoïc thöïc taäp ñoäng cô xaêng cuûa
Boä Moân. Noù ñöôïc chia laøm hai phaàn chính.
-

Phaàn 1: Thöïc taäp ñoäng cô 1
Phaàn 2: Thöïc taäp ñoäng cô 2

M

P. HC
uat T

y th

Noäi dung taøi lieäu ñoä ng cô 2 giôùi thieäu caùcphkieå
amuKheä thoáng phun xaêng, caáu truùcu
S
DH n ñoaùn kieåm tra vaø söûa chöõa. Giai ñoaïn
nguyeân lyù hoaït ñoä ng vaø phöông phaù
npg chaå
o
u
r
©T
naøy giuùp cho sinh vieân hoaø
ynenchænh kieán thöùc veàø ñoäng cô xaêng, bieát söû duïng caùc
u
q
an o nghieäm ñoäng cô.
thieá t bò chaån ñoaùn vaø Bkhaû
Ñaây laø taøi lieäu ñaõ ñöôïc chænh lyù, boå sung veà noäi dung vaø hình thöùc so vôù i taøi
lieäu hoïc taäp cuûa Boä Moân sau moät thôøi gian daøi giaûng daïy, nghieân cöùu khoa hoïc vaø
lao ñoäng saûn xuaát.
Chuùng toâ i maïnh daïn boû qua caùc noäi dung maø hieän nay quaù laïc haäu so vôùi ñieàu
kieän phaùt trieån cuûa Vieät Nam vaø theá giôùi nhö kieåm tra chaån ñoaùn kieåm tra vaø söûa
chöõa heä thoáng phun xaêng kieåu cô khí.
Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaøy trong Boä Moân Ñoäng Cô ñaõ ñoù ng goùp raát nhieàu
yù kieán quyù baùu trong vieäc xaây döïng chöông trình moân hoïc cuõng nhö veà noäi dung vaø
hình thöùc cuûa taøi lieäu. Tuy nhieân, söï bieân soaïn khoâng theå traùnh nhöõng thieáu soùt
nhaát ñònh, chuùng toâ i haân hoan ñoùn nhaän söï ñoùng goù p chaân thaønh cuûa caùc ñoïc giaû.
Tp.HCM ngaøy 1 thaùng 3 naêm 2007
Ngöôøi bieâ n soaïn

Nguyeãn Taán Loäc

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCM

Lòch söû phaùt trieånGIÔÙI THIEÄU VEÀ HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG - LÒCH SÖÛ PHAÙT T...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM K THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
GIAÙO TRÌNH
THÖÏC TAÄP ÑOÄNG CÔ XAÊNG II
NGUYEÃN TAÁN LOÄC
THAÙNG 3 / 2007
Thực tập động cơ xăng 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập động cơ xăng 2 - Người đăng: namcokhi77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
266 Vietnamese
Thực tập động cơ xăng 2 9 10 964