Ktl-icon-tai-lieu

thực tập nhà máy khí dinh cố

Được đăng lên bởi vjolethcf
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 5591 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

K.S Dương Khắc Hồng
MỤC LỤC

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT
NAM VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ.......................4
2.1. Vị trí địa lí và quy mô nhà máy.................................................................................6

CHƯƠNG II : QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÍ Ở NHÀ MÁY XỬ LÝ
KHÍ DINH CỐ...............................................................................10
2.1. Khí khô thương phẩm...............................................................................................14
........................................................................................................................................15
2.2. LPG (Liquefied Petroleum Gas)..............................................................................15
3.4. Chế độ GPP..............................................................................................................28
3.5. Chế độ hoạt động GPP chuyển đổi..........................................................................32

CHƯƠNG III: THÁP HẤP PHỤ V-06A/B..................................36
1. Phương pháp hấp phụ.................................................................................................36
1.1. Mục đích và nguyên tắc của phương pháp phụ........................................................36
1.2. Chất hấp phụ.............................................................................................................36
1.3. Yêu cầu của chất hấp phụ.........................................................................................36
1.4. Quá trình hấp phụ.....................................................................................................37
1.5. Quá trình giải hấp.....................................................................................................37
2. Tháp hấp phụ V-06......................................................................................................38
2.1. Cấu tạo.....................................................................................................................38
4. Các số liệu liên quan đến chế độ hoạt động của V-06A/B..........................................42

CHƯƠNG IV : AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY........................43
1. An toàn cháy nổ...........................................................................................................43
1.1 Mục tiêu....................................................................................................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp K.S Dương Khắc Hồng
MỤC LỤC
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT
NAM VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ.......................4
2.1. Vị trí địa lí và quy mô nhà máy.................................................................................6
CHƯƠNG II : QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÍ Ở NHÀ MÁY XỬ LÝ
KHÍ DINH CỐ...............................................................................10
2.1. Khí khô thương phẩm...............................................................................................14
........................................................................................................................................15
2.2. LPG (Liquefied Petroleum Gas)..............................................................................15
3.4. Chế độ GPP..............................................................................................................28
3.5. Chế độ hoạt động GPP chuyển đổi..........................................................................32
CHƯƠNG III: THÁP HẤP PHỤ V-06A/B..................................36
1. Phương pháp hấp phụ.................................................................................................36
1.1. Mục đích và nguyên tắc của phương pháp phụ........................................................36
1.2. Chất hấp phụ.............................................................................................................36
1.3. Yêu cầu của chất hấp phụ.........................................................................................36
1.4. Quá trình hấp phụ.....................................................................................................37
1.5. Quá trình giải hấp.....................................................................................................37
2. Tháp hấp phụ V-06......................................................................................................38
2.1. Cấu tạo.....................................................................................................................38
4. Các số liệu liên quan đến chế độ hoạt động của V-06A/B..........................................42
CHƯƠNG IV : AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY........................43
1. An toàn cháy nổ...........................................................................................................43
1.1 Mục tiêu...................................................................................................................43
1.2 An toàn cháy nổ.......................................................................................................44
1.2.1. Phát hiện nguy cơ cháy nổ..................................................................................44
1.2.2. Hệ thống chữa cháy............................................................................................44
1.2. Hệ thống chống sét: ...............................................................................................46
1.3. Rò rỉ và xử lý............................................................................................................47
2. Nội quy an toàn tại nhà máy........................................................................................47
2.1. Nội quy ra vào.......................................................................................................47
2.2. Nội quy phòng cháy chữa cháy..............................................................................47
2.3. Nội quy làm việc...................................................................................................48
CHƯƠNG V : KẾT LUẬN..........................................................49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................53
DH09H1 Trang 1
thực tập nhà máy khí dinh cố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tập nhà máy khí dinh cố - Người đăng: vjolethcf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
thực tập nhà máy khí dinh cố 9 10 211