Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập ứng dụng tin học trong xây dựng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN XÂY DỰNG

THỰC TẬP ỨNG DỤNG TIN HỌC
TRONG XÂY DỰNG

BIÊN SOẠN: LÊ PHƯƠNG BÌNH

TP Hồ Chí Minh , thaùng 03 naêm 2010



MỤC LỤC
A. Hướng dẫn sử dụng ETABS 8.48 thông qua các ví dụ:
1. Ví dụ 1: ...................................................................................................
Trang: 01
2. Ví dụ 2: ...................................................................................................
Trang: 12
3. Ví dụ 3: ...................................................................................................
Trang: 27
4. Ví dụ 4: ...................................................................................................
Trang: 41
5. Ví dụ 5: ...................................................................................................
Trang: 58
6. Ví dụ 6: ...................................................................................................
Trang: 81
7. Ví dụ 7: .................................................................................................
Trang: 113
B. Tính toán nội lực cho bản sàn BTCT dùng phần mềm SAFE 8.06
1. Ví dụ 1: .................................................................................................
Trang: 142



ETABS

Bài tập ETABS căn bản
Bttp://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net
h

iên soạn : Lê Phương Bình

VÍ DỤ 1
Tính toán nội lực cho khung chịu tải trọng như hình vẽ. Lực phân bố q là tĩnh tải, lực
tập trung
P1 là hoạt tải, lực tập trung P2 là tải trọng gió. Vật liệu bê tông có cấp độ bền B20
(#250),
E

2.7 10 7 kN / m2 ,

25kN / m3 ,

0.2 .

P1 = 50 kN
q = 20kN/m
P2 = 10 kN
20x40cm

3m

3m

1. Khởi động
ETABS
Từ trình đơn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoặc nhắp đúp lên biểu tượng của
ETABS trên màn hình nền Windows.

2. Chọn đơn vị kN-m

3. Khởi tạo mô hình
TT Tin học trong xây dựng

Lưu hành nội bộ

Trang:1

Bài tập ETABS căn bản
Bttp://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net
h

iên soạn : Lê Phương Bình

7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng :
Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng
cuï

treân thanh coâng

Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names.

8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng :
Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng
Hoäp thoaïi
Define Load Combinations.

treân thanh coâng cuï

TT Tin...
http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net
ĐI HỌC SƯ PHM K THUT THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DNG VÀ CƠ HỌC NG DỤNG
BMÔN Y DNG
THC
TP
NG
DNG
TIN
HC
TRONG
XÂY
DNG
BIÊN SON: LÊ PHƯƠNG BÌNH
TP
HChí Minh
,
t
h
a
ù
n
g
03
n
a
ê
m
2010
Thực tập ứng dụng tin học trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập ứng dụng tin học trong xây dựng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Thực tập ứng dụng tin học trong xây dựng 9 10 460