Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng va giải pháp phát triển thẻ tín dụng

Được đăng lên bởi dong-hanh-group
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG
I. Thẻ tín dụng
1. Khái niệm thẻ tín dụng:
−

Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực

tiếp, được phát hành bởi một tổ chức (là ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng) để
cho người tiêu dùng vay tiền để trả cho người bán hàng. Hình thức thanh toán
này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay
khi mua hang. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và
Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch. Thẻ tín dụng cho
phép khách hàng trả dần số tiền thanh toán trong tài khoản. Chủ thẻ không phải
thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hàng tháng. Tuy nhiên, chủ
thẻ phải trả khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi rõ trên bảng
sao kê.

2. Đặc điểm:
−

Biểu tượng của tổ chức phát hành thẻ

−

Bản vi mạch trên thẻ (EMV chip)

−

Ảnh nổi 3 chiều

−

Mã số thẻ (16 chữ số)

−

Biểu tượng của loại thẻ

−

Thời gian có hiệu lực của thẻ

3. Cách thức hoạt động:
−

Thẻ tín dụng được phát hành sau khi nhà cung cấp dịch vụ tín dụng

duyệt chấp nhận tài khoản thẻ, sau đó chủ thể có thể sử dụng nó để mua sắm
tại các điểm bán hàng chấp nhận loại thẻ
−

Khi mua sắm, người dùng thẻ cam kết sẽ trả tiền cho nhà phát

hành thẻ. Chủ thẻ thể hiện cam kết này bằng cách ký tên lên hóa đơn có ghi chi
tiết của thẻ cùng với số tiền, hoặc bằng cách nhập một mật mã cá nhân (PIN).

1

Ngoài ra nhiều điểm bán hàng cũng chấp nhận cách thức xác minh qua điện
thoại hoặc xác minh qua internet cho những giao dịch được gọi là vắng thẻ
hoặc vắng chủ thẻ.
−

Chủ thẻ cũng có thể rút tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng (tiền mặt

ứng trước) nếu muốn.
−

Người ta sử dụng nhiều hệ thống điện tử để xác minh trong vòng

vài giây tính hợp lệ của thẻ cũng như kiểm tra xem hạn mức tín dụng của thẻ
còn đủ chi trả cho lần mua sắm đó không. Việc xác minh được thực hiện bằng
một đầu đọc thẻ kết nối vào ngân hang thu nhận của người bán hàng.
−

Hàng tháng, chủ thẻ nhận được một bảng kê trong đó thể hiện các

giao dịch thực hiện bằng thẻ, các khoản phí và tổng số tiền nợ. Sau khi nhận
bảng kê, chủ thẻ có quyền khiếu nại bác bỏ một số giao dich mà họ cho là
không đúng. Nếu không khiếu nại gì trước ngày đến hạn, chủ thẻ phải trả một
phần tối thiểu định trước, hoặc nhiều hơn, hoặc trả hết món nợ. Nhà cung cấp
dịch vụ sẽ tính lại trên phần nợ (thường là với lãi suất cao hơn lãi suất của hầu
hết những hình thức vay nợ khác). Nhiều tổ chức tài chính có thể sắp xếp việc
trả nợ tự động, cắt tiền từ tài khoản ngân h...
NỘI DUNG
I. Thẻ tín dụng
1. Khái niệm thẻ tín dụng:
Thẻ tín dụng một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực
tiếp, được phát hành bởi một tổ chức (là ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng) đ
cho người tiêu ng vay tiền để trả cho người bán hàng. Hình thức thanh toán
này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải tr tiền mặt ngay
khi mua hang. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán
Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch. Thẻ tín dụng cho
phép khách hàng trả dần số tiền thanh toán trong tài khoản. Chủ thẻ không phải
thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hàng tháng. Tuy nhiên, chủ
thẻ phải trả khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi trên bảng
sao kê.
2. Đặc điểm:
Biểu tượng của tổ chức phát hành thẻ
Bản vi mạch trên thẻ (EMV chip)
Ảnh nổi 3 chiều
Mã số thẻ (16 chữ số)
Biểu tượng của loại thẻ
Thời gian có hiệu lực của thẻ
3. Cách thức hoạt động:
Thẻ tín dụng được phát hành sau khi nhà cung cấp dịch vụ tín dụng
duyệt chấp nhận tài khoản thẻ, sau đó chủ thể thể sử dụng để mua sắm
tại các điểm bán hàng chấp nhận loại thẻ
Khi mua sắm, người dùng thẻ cam kết sẽ trả tiền cho nhà phát
hành thẻ. Chủ thẻ thể hiện cam kết này bằng cách ký tên lên hóa đơn có ghi chi
tiết của thẻ cùng với số tiền, hoặc bằng cách nhập một mật nhân (PIN).
1
Thực trạng va giải pháp phát triển thẻ tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng va giải pháp phát triển thẻ tín dụng - Người đăng: dong-hanh-group
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thực trạng va giải pháp phát triển thẻ tín dụng 9 10 554