Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc thử hữu cơ

Được đăng lên bởi En Nho
Số trang: 291 trang   |   Lượt xem: 6655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
 
 
 
 
 
 
 

THUỐC THỬ
HỮU CƠ

M CL C
CHƯƠNG I:

PHÂN LO I THU C TH

H U CƠ ...................................................... 8

I.1.

S

B T H P LÝ C A CÁCH PHÂN LO I TRONG HOÁ H U CƠ .................. 8

I.2.

PHÂN LO I THEO PH N

I.3.

PHÂN LO I THEO YOE......................................................................................... 10

I.4.

PHÂN LO I THEO FEIGL...................................................................................... 10

I.5.

PHÂN LO I THEO WELCHER.............................................................................. 10

CHƯƠNG II:

NG PHÂN TÍCH MÀ THU C TH

THAM GIA ... 9

LÝ THUY T V LIÊN K T PH I TRÍ ................................................. 13

II.1.

LIÊN K T HAI ðI N T ........................................................................................ 13

II.2.

NGUYÊN T

II.3.

C U T O ðI N T

II.4.

PHƯƠNG PHÁP LIÊN K T HÓA TR (VB)......................................................... 19

II.5.

LÝ THUY T V TRƯ NG TINH TH ................................................................. 19

II.6.

THUY T QUĨ ð O PHÂN T

II.7.

HÌNH D NG HÌNH H C C A CÁC H P CH T PH I TRÍ............................... 37

II.8.

CƯ NG ð TRƯ NG PH I T ........................................................................... 41

II.9.

C U TRÚC PHÂN T

H U HI U ....................................................................................... 15
C A NGUYÊN T .............................................................. 16

(MO)..................................................................... 30

VÀ ð TAN...................................................................... 41

II.10. PH C CHELATE (VÒNG CÀNG) ......................................................................... 42
II.11. S

ÁN NG

KHÔNG GIAN VÀ ð CH N L C................................................ 42

II.12. ð B N C A H P CH T PH I TRÍ .................................................................... 43
II.13. ð NG H C C A PH N
CHƯƠNG III:

NG TRONG THU C TH

H U CƠ. ..................... 44

NHÓM CH C PHÂN TÍCH VÀ NHÓM HO T TÍNH PHÂN TÍCH... 45

III.1. NHÓM CH C PHÂN TÍCH .................................................................................... 45
III.2. NHÓM CH C PHÂN TÍCH C A Th ..................................................................... 48
III.3. NHÓM HO T TÍNH PHÂN TÍCH .......................................................................... 50
CHƯƠNG IV: NH NG LU N ðI M L...
THUC TH
HU CƠ
Thuốc thử hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc thử hữu cơ - Người đăng: En Nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
291 Vietnamese
Thuốc thử hữu cơ 9 10 247