Ktl-icon-tai-lieu

Thủy công

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 206 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.vncold.vn Hi Đập ln và Phát trin ngun nước Vit Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
111
Lêi nãi ®Çu
Bé gi¸o tr×nh Thuû c«ng gåm 2 tËp do Bé m«n Thuû c«ng, trêng §¹i häc Thuû lîi biªn
so¹n vµ ®îc xuÊt b¶n n¨m 1988 - 1989 ®· gãp phÇn to lín vµo viÖc gi¶ng d¹y m«n Thuû
c«ng cho c¸c ®èi tîng sinh viªn c¸c ngµnh häc kh¸c nhau cña Trêng §¹i häc Thuû lîi.
Mêi l¨m n¨m qua, nÒn khoa häc kü thuËt thuû lîi níc nhµ tiÕp tôc cã nh÷ng bíc ph¸t
triÓn m¹nh mÏ vµ nh÷ng ®ãng gãp to lín cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n: NhiÒu c«ng tr×nh
thuû lîi lín ®· vµ ®ang ®îc x©y dùng nh thuû ®iÖn Yaly, Hµm ThuËn - §a Mi, hÖ thèng
tiªu óng, tho¸t lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long, c¸c hå chøa Ya Yun h¹, §¸ Bµn, S«ng Quao
v.v..; nhiÒu vÊn ®Ò khoa häc kü thuËt thuû lîi ®ang ®îc tæng kÕt, hÖ thèng ho¸; nhiÒu h×nh
lo¹i c«ng tr×nh, chñng lo¹i vËt liÖu míi ®· ®îc ¸p dông ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua, mét
sè quy tr×nh quy ph¹m míi ®· ®îc phæ biÕn vµ ¸p dông.
§Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o chuyªn m«n, ®¸p øng sù ph¸t triÓn ®a
d¹ng vµ phong phó cña kü thuËt thuû lîi vµ tµi nguyªn níc trong giai ®o¹n míi, Bé m«n
Thuû c«ng Trêng §¹i häc Thuû lîi tæ chøc biªn so¹n l¹i gi¸o tr×nh nµy. Khi biªn so¹n,
c¸c t¸c gi¶ ®· theo ®óng ph¬ng ch©m "c¬ b¶n, hiÖn ®¹i, ViÖt Nam", dùa trªn c¬ së cña
gi¸o tr×nh cò, cè g¾ng cËp nhËt c¸c kiÕn thøc, th«ng tin vÒ c¸c kh¸i niÖm vµ ph¬ng ph¸p
tÝnh to¸n míi, c¸c lo¹i vËt liÖu vµ h×nh thøc kÕt cÊu c«ng tr×nh míi.
Toµn bé gi¸o tr×nh Thuû c«ng gåm 5 phÇn vµ chia thµnh 2 tËp.
TËp I gåm:
- PhÇn I: C«ng tr×nh thuû lîi - kiÕn thøc chung vμ c¸c c¬ së tÝnh to¸n.
- PhÇn II: C¸c lo¹i ®Ëp.
TËp II gåm:
- PhÇn III: C¸c c«ng tr×nh th¸o vμ dÉn níc.
- PhÇn IV: C¸c c«ng tr×nh chuyªn m«n
- PhÇn V: Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, qu¶n lý vμ nghiªn cøu c«ng tr×nh thuû lîi.
Tham gia biªn so¹n tËp I gåm: GS. TS Ng« TrÝ ViÒng chñ biªn vµ viÕt c¸c ch¬ng 1, 3;
PGS. TS. NguyÔn ChiÕn viÕt c¸c ch¬ng 2, 4, 5, 10, 11; GS.TS. NguyÔn V¨n M¹o viÕt c¸c
ch¬ng 8,9; PGS. TS. NguyÔn V¨n H¹nh vµ TS. NguyÔn C¶nh Th¸i viÕt c¸c ch¬ng 6, 7.
Gi¸o tr×nh nµy dïng lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn ngµnh Thuû lîi vµ tµi liÖu tham
kh¶o cho c¸n bé khoa häc kü thuËt khi thiÕt kÕ vµ nghiªn cøu c¸c c«ng tr×nh thuû lîi.
Thủy công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy công - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
206 Vietnamese
Thủy công 9 10 16