Ktl-icon-tai-lieu

Thủy công tập 2

Được đăng lên bởi cocaiin37
Số trang: 318 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Gs. Ts. Ng« TrÝ ViÒng (Chñ biªn), pgs. Ts. Ph¹m ngäc quý,
Gs. Ts. NguyÔn V¨n M¹o, pgs. Ts. NguyÔn chiÕn,
Pgs. Ts. NguyÔn ph−¬ng mËu, ts. Ph¹m v¨n quèc

Thuû c«ng
TËp II

Nhμ xuÊt b¶n x©y dùng
Hμ Néi - 2004

1

www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Lêi nãi ®Çu
Bé gi¸o tr×nh Thuû c«ng gåm 2 tËp do Bé m«n Thuû c«ng - Tr−êng §¹i häc Thuû
lîi biªn so¹n vμ ®−îc xuÊt b¶n n¨m 1988 - 1989 ®· gãp phÇn to lín vμo viÖc gi¶ng d¹y m«n
Thuû c«ng cho c¸c ®èi t−îng sinh viªn c¸c ngμnh häc kh¸c nhau cña Tr−êng §¹i häc Thuû
lîi. M−êi l¨m n¨m qua, nÒn khoa häc kü thuËt thuû lîi n−íc nhμ tiÕp tôc cã nh÷ng b−íc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ vμ nh÷ng ®ãng gãp to lín cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt n−íc, ®Æc biÖt lμ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n. NhiÒu c«ng
tr×nh thuû lîi lín ®· vμ ®ang ®−îc x©y dùng nh− thuû ®iÖn Yaly, Hμm ThuËn - §a Mi, hÖ
thèng tiªu óng, tho¸t lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long, c¸c hå chøa Ya Yun h¹, §¸ Bμn, S«ng
Quao v.v... NhiÒu vÊn ®Ò khoa häc kü thuËt thuû lîi ®ang ®−îc tæng kÕt, hÖ thèng ho¸; nhiÒu
h×nh lo¹i c«ng tr×nh, chñng lo¹i vËt liÖu míi ®· ®−îc ¸p dông ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua;
mét sè quy tr×nh quy ph¹m míi ®· ®−îc phæ biÕn vμ ¸p dông.
§Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng ®μo t¹o chuyªn m«n, ®¸p øng sù ph¸t triÓn ®a
d¹ng vμ phong phó cña kü thuËt thuû lîi vμ tμi nguyªn n−íc trong giai ®o¹n míi, Bé m«n
Thuû c«ng Tr−êng §¹i häc Thuû lîi tæ chøc biªn so¹n l¹i gi¸o tr×nh nμy. Khi biªn so¹n,
c¸c t¸c gi¶ ®· theo ®óng ph−¬ng ch©m “c¬ b¶n, hiÖn ®¹i, ViÖt Nam”, dùa trªn c¬ së cña
gi¸o tr×nh cò, cè g¾ng cËp nhËt c¸c kiÕn thøc, th«ng tin vÒ c¸c kh¸i niÖm vμ ph−¬ng ph¸p
tÝnh to¸n míi, c¸c lo¹i vËt liÖu vμ h×nh thøc kÕt cÊu c«ng tr×nh míi.
Toμn bé gi¸o tr×nh thuû c«ng gåm 5 phÇn vμ chia thμnh 2 tËp.
TËp I gåm:
- PhÇn I: C«ng tr×nh thuû lîi - kiÕn thøc chung vµ c¸c c¬ së tÝnh to¸n;
- PhÇn II: C¸c lo¹i ®Ëp.
TËp II gåm:
- PhÇn III: C¸c c«ng tr×nh th¸o n−íc, lÊy n−íc vµ dÉn n−íc.
- PhÇn IV: C¸c c«ng tr×nh chuyªn m«n
- PhÇn V: Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, qu¶n lý vµ nghiªn cøu c«ng tr×nh thuû lîi.
Tham gia biªn so¹n tËp II gåm: GS. TS. Ng« TrÝ ViÒng chñ biªn vμ viÕt c¸c
ch−¬ng 12, 22; PGS. TS. Ph¹m Ngäc Quý viÕt ch−¬ng 13, 14; GS. TS. NguyÔn V¨n M¹o
viÕt ch−¬ng 15, 16; PGS. TS. NguyÔn ChiÕn viÕt ch−¬ng 17; PGS. TS. NguyÔn Ph−¬ng MËu
viÕt ch−¬ng 18, 19; vμ TS. Ph¹m V¨n Quèc viÕt ch−¬ng 20, 21....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy công tập 2 - Người đăng: cocaiin37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
318 Vietnamese
Thủy công tập 2 9 10 460