Ktl-icon-tai-lieu

thủy khí

Được đăng lên bởi ganoi
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 4716 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THUỶ KHÍ ỨNG DỤNG
(34 tín chỉ-@1030005)
Tài liệu tham khảo
1.Mastovsky O.: Hydromechanika,SNTL,Praha 1967.
2.Nguyễn phƣớc Hoàng, Phạm Đức Nhuận, Nguyễn Thạc Tân,...: Thủy lực và máy thủy
lực, nxb Giáo dục, Hà nội 1996.
3.Ngô Vi Châu, Nguyễn Phƣớc Hoàng, Vũ Duy Quang, Đặng Huy Chí, Võ Sỹ Huỳnh,
Lê Danh Liên Bài tập thủy lực và máy thủy lực,nxb ĐH và THCN, Hà nội 1979.
4.Bauer F.,Bruka O.,Janour Z.: Základy proudení,VTN,CTM,praha 1950
5.Fleischner P.,Nechleba M.: Hydromechanika lopatkových stroju,NSTL, Praha 1976
6.Patransva A.N. : Prikladnaia gidromechanika,izđatelstvo Miniterstva obornƣ
CCCP,Moskva 1970.
Nội dung
A.Tĩnh học chất lỏng và ứng dụng
B. Động học và động lực học chất lỏng
C. Các bài toán ứng dụng
(B,C tùy theo đối tƣợng ngành học chọn nội dụng cho phù hợp)
Thủy khí là học phần cơ sở ngành để học các học phần chuyên ngành. Những kiến thức
về toán học, vật lý, cơ học, sức bền vật liệu. .. rất cần thiết cho việc nghiên cứu thủy khí.
Những định luật của thuỷ khí đƣợc chứng minh và suy diễn từ các qui luật của toán học,
vật lý học, cơ học.
Cần lƣu ý đây chỉ là kiến thức cơ bản của thủy khí dòng có áp phù hợp với chƣơng trình
34 tín chỉ. Các phƣơng trình cơ bản đều đƣợc lý giải tƣơng đối hoàn chỉnh để giúp học
viên tự đọc các tài liệu thủy khí chuyên ngành. Các bảng tra cứu đƣợc trích từ các tài
liệu tham khảo đã sử dụng ở Việt Nam [3],[4] và đƣợc sử dụng cho tính toán, thiết kế
các hệ thống thủy lực từ bài tập đến ứng dụng thực tế có liên quan. Trên giờ bài tập
trình bày các ứng dụng.

1

A.TĨNH HỌC THỦY KHÍ VÀ ỨNG DỤNG
§1.Chất lỏng Niuton
1.1.Thuỷ khi ứng dụng là học phần nghiên cứu các qui luật cân bằng và chuyển động
của chất lỏng, nghiên cứu tác dụng lực của chất lỏng lên vật và nghiên cứu ứng dụng
các kết quả trên vào sản xuất và đời sống.
Đối tƣợng nghiên cứu của thủy khí ban đầu là chất lỏng. Các kết quả nhiên cứu đƣợc áp
dụng cho chất khí, kim loại nóng chảy, hỗn hợp thuỷ khí và đƣợc gọi chung là chất lỏng
Niuton (tiếp theo chỉ gọi là chất lỏng). Các bài toán của chất lỏng ở trạng thái tĩnh đƣợc
trình bày trong phần tĩnh học còn các bài toán chuyển động của chất lỏng đƣợc giới
thiệu trong phần động lực học.
Trong quá trình nghiên cứu thuỷ khí ứng dụng phải kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý
thuyết và thực nghiệm. Việc nghiên cứu lý thuyết bắt đầu từ quan sát hiện tƣợng và mô
tả bằng mô hình cơ học, vật lý và toán học,. ... Đôi khi phải kiểm tra kết quả nghiên cứu
lý thuyết bằng thực nghiệm trên mô hình.Việc nghiên cứu bằng thực nghiệm đón...
1
THU KHÍ NG DNG
(34 tín ch-@1030005)
Tài liu tham kho
1.Mastovsky O.: Hydromechanika,SNTL,Praha 1967.
2.Nguyc Hoàng, Phc Nhun, Nguyn Thc Tân,...: Thy lc và máy thy
lc, nxb Giáo dc, Hà ni 1996.
3.Ngô Vi Châu, Nguyn ng Huy Chí, Võ S Hunh,
Lê Danh Liên Bài tp thy lc và máy thy lc,nxb à THCN, Hà ni 1979.
4.Bauer F.,Bruka O.,Janour Z.: Základy proudení,VTN,CTM,praha 1950
5.Fleischner P.,Nechleba M.: Hydromechanika lopatkových stroju,NSTL, Praha 1976
6.Patransva A.N. : P
CCCP,Moskva 1970.
Ni dung
A.c cht lng và ng dng
B. ng hng lc hc cht lng
C. Các bài toán ng dng
ng ngành hc chn ni dng cho phù hp)
Thy khí là hc ph  hc các hc phn chuyên ngành. Nhng kin thc
v toán hc, vc, sc bn vt liu. .. rt cn thit cho vic nghiên cu thy khí.
Nhnh lut ca thu c chng minh và suy din t các qui lut ca toán hc,
vt lý hc.
C là kin thn ca thy khí dòng có áp phù hp v
34 tín ch. Cc lý gii hoàn ch giúp hc
viên t c các tài liu thy khí chuyên ngành. Các bng tra cc trích t các tài
liu tham kh dng Vic s dng cho tính toán, thit k
các h thng thy lc t bài tn ng dng thc t có liên quan. Trên gi bài tp
trình bày các ng dng.
thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy khí - Người đăng: ganoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
thủy khí 9 10 317