Ktl-icon-tai-lieu

Thủy khí

Được đăng lên bởi Minh Nhật Vũ
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kü thuËt thuû khÝ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ch−¬ng I

Mét sè tÝnh chÊt vËt lý c¬ b¶n
cña chÊt láng

♣ 1-1. §èi t−îng, ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc.
øng dông.
I.§èi t−îng:
M«n häc Thuû khÝ ®éng lùc øng dông, cßn ®−îc gäi lµ C¬ häc chÊt
láng øng dông hay gäi mét c¸ch gÇn ®óng lµ Thuû lùc. §èi t−îng nghiªn cøu
cña m«n häc lµ chÊt láng. ChÊt láng ë ®©y hiÓu theo nghÜa réng, bao gåm
chÊt láng ë thÓ n−íc - ChÊt láng kh«ng nÐn ®−îc ( Khèi l−îng riªng ρ kh«ng
thay ®æi) vµ chÊt láng ë thÓ khÝ - ChÊt láng nÐn ®−îc ( Khèi l−îng riªng thay
®æi ρ ≠ const ). §Ó tiÖn cho viÖc nghiªn cøu, còng nh− theo sù ph¸t triÓn cña
khoa häc, ng−êi ta chia chÊt láng thµnh chÊt láng lý t−ëng hay lµ chÊt láng
kh«ng nhít vµ chÊt láng thùc, cßn gäi lµ chÊt láng nhít (®é nhít μ ≠ 0). ChÊt
láng tu©n theo quy luËt vÒ lùc nhít cña Niu-T¬n lµ chÊt láng Niu-T¬n. Cßn
nh÷ng chÊt láng kh«ng tu©n theo quy luËt nµy ng−êi ta gäi lµ chÊt láng phi
Niu-T¬n, nh− dÇu th« ch¼ng h¹n.
Thuû khÝ ®éng lùc nghiªn cøu c¸c quy luËt c©n b»ng vµ chuyÓn ®éng
cña chÊt láng. Th«ng th−êng trong gi¸o tr×nh, ng−êi ta chia thµnh ba phÇn:
-

TÜnh häc chÊt láng: nghiªn cø− c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña chÊt láng

ë tr¹nh th¸i tÜnh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 1: Mở đầu
-3-

Kü thuËt thuû khÝ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

§éng häc chÊt láng: nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña chÊt láng theo

thêi gian, kh«ng kÓ ®Õn nguyªn nh©n g©y ra chuyÓn ®éng.
-

§éng lùc häc chÊt láng: nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña chÊt láng vµ

t¸c dông t−¬ng hç cña nã víi vËt r¾n. Cô thÓ lµ ph¶i gi¶i 2 bµi to¸n c¬ b¶n
sau ®©y:
1. X¸c ®Þnh sù ph©n bè vËn tèc, ¸p suÊt, khèi l−îng riªng vµ nhiÖt ®é
trong chÊt láng.
2. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông t−¬ng hç gi÷a chÊt láng vµ vËt r¾n xung
quanh nã.
VÞ trÝ cña m«n häc: nã lµ nhÞp nèi gi÷a nh÷ng m«n khoa häc c¬
b¶n(To¸n, Lý..) víi nh÷ng m«n kü thuËt chuyªn ngµnh.
2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
- Dïng 3 ph−¬ng ph¸p sau ®©y:
- Lý thuyÕt: Sö dông c«ng cô to¸n häc, chñ yÕu nh− to¸n gi¶i tÝch,
ph−¬ng tr×nh vi ph©n. Chóng ta sÏ gÆp l¹i c¸c to¸n tö vi ph©n quen thuéc
nh−:
gradient:

grad p = i

divergent:

divv =

rotor:

i
∂
rot v =
∂x
Vx

To¸n tö Laplas:

Δ = ∇2 =

§¹o hµm toµn phÇn:

∂p
∂p
∂p
+ j
+k
∂z
∂x
∂y

∂v x ∂v y ∂v z
+
+
∂z
∂x
∂y

j
∂
∂y
Vy

k
∂
∂z
Vz

∂2
∂2
∂2
+
+
∂x x ∂y 2 ∂z 2

V ( x, ...
Kü thuËt thuû khÝ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1: M đầu - 3 -
Ch¬ng I
Mét sè tÝnh chÊt vËt lý c¬ b¶n
cña chÊt láng
1-1. §èi tîng, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc.
øng dông.
I.§èi tîng:
M«n häc Thuû khÝ ®éng lùc øng dông, cßn ®îc gäi lµ C¬ häc chÊt
láng øng dông hay gäi mét c¸ch gÇn ®óng lµ Thuû lùc. §èi tîng nghiªn cøu
cña m«n häc lµ chÊt láng. ChÊt láng ë ®©y hiÓu theo nghÜa réng, bao gåm
chÊt láng ë thÓ níc - ChÊt láng kh«ng nÐn ®îc ( Khèi lîng riªng ρ kh«ng
thay ®æi) vµ chÊt láng ë thÓ khÝ - ChÊt láng nÐn ®îc ( Khèi lîng riªng thay
®æi ρ const ). §Ó tiÖn cho viÖc nghiªn cøu, còng nh theo sù ph¸t triÓn cña
khoa häc, ngêi ta chia chÊt láng thµnh chÊt láng lý tëng hay lµ chÊt láng
kh«ng nhít vµ chÊt láng thùc, cßn gäi lµ chÊt láng nhít (®é nhít μ 0). ChÊt
láng tu©n theo quy luËt vÒ lùc nhít cña Niu-T¬n lµ chÊt láng Niu-T¬n. Cßn
nh÷ng chÊt láng kh«ng tu©n theo quy luËt nµy ngêi ta gäi lµ chÊt láng phi
Niu-T¬n, nh dÇu th« ch¼ng h¹n.
Thuû khÝ ®éng lùc nghiªn cøu c¸c quy luËt c©n b»ng vµ chuyÓn ®éng
cña chÊt láng. Th«ng thêng trong gi¸o tr×nh, ngêi ta chia thµnh ba phÇn:
- TÜnh häc chÊt láng: nghiªn cø c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña chÊt láng
ë tr¹nh th¸i tÜnh.
Thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy khí - Người đăng: Minh Nhật Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Thủy khí 9 10 391