Ktl-icon-tai-lieu

Thuỷ khí

Được đăng lên bởi Triet Truong
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8
8
Ch−¬ng II
TÜnh häc chÊt láng
TÜnh häc chÊt láng nghiªn cøu nh÷ng qui luËt c©n b»ng cña chÊt láng ë tr¹ng th¸i tÜnh
øng dông nh÷ng qui luËt Êy ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong thùc tiÔn thuËt, s¶n xuÊt
®êi sèng.
Ng−êi ta ph©n ra 2 tr¹ng th¸i tÜnh:
TÜnh tuyÖt ®èi: ChÊt láng kh«ng chuyÓn ®éng so víi to¹ ®é ®Þnh (g¾n liÒnvíi
tr¸i ®Êt)
TÜnh t−¬ng ®èi: ChÊt láng chuyÓn ®éng so víi to¹ ®é cè ®Þnh, nh−ng gi÷a chóng
kh«ng cã chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi.
2.1. ¸p suÊt thuû tÜnh
2.1.1. Lùc t¸c dông lªn chÊt láng
ë tr¹ng th¸i tÜnh, chÊt láng chÞu t¸c dông cña hai lo¹i ngo¹i lùc :
Lùc khèi l−îng (hay lùc thÓ tÝch) t¸c dông lªn chÊt láng víi khèi l−îng (nh− träng
lùc, lùc qu¸n tÝnh...)
Lùc mÆt lµ lùc t¸c dông lªn bÒ mÆt cña khèi chÊt láng (nh− ¸p lùc khÝ quyÓn t¸c dông
lªn bÒ mÆt tù do cña chÊt láng ...)
2.1.2. ¸p suÊt thuû tÜnh
a ) §Þnh nghÜa
¸p suÊt thuû tÜnh nh÷ng øng suÊt
g©y ra bëi c lùc khèi vµ lùc mÆt. Ta hy
xÐt mét thÓ tÝch chÊt láng giíi h¹n bëi diÖn
tÝch
(H×nh 2 -1). T−ëng t−îng c¾t khèi chÊt
láng b»ng mÆt ph¼ng AB, chÊt láng phÇn I t¸c
dông lªn phÇn II qua diÖn tÝch mÆt c¾t
ω
. Bá I
vÉn gi÷ II ë tr¹ng th¸i c©n b»ng th× ph¶i
thay t¸c dông I lªn II b»ng lùc P gäi lµ ¸p
suÊt thuû tÜnh t¸c dông lªn mÆt
ω
.¸p suÊt
trung b×nh:
ω
P
P
tb
=
dP
dω
P
ω
M
A
B
I
II
H×nh 2-1
¸p suÊt t¹i ®iÓm M:
ω
ω
P
limP
0
M
=
Thuỷ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuỷ khí - Người đăng: Triet Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thuỷ khí 9 10 640