Ktl-icon-tai-lieu

THủy lực

Được đăng lên bởi Sone Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THỦY
LỰCBÁCH
ĐẠI CƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI
HỌC
KHOA TP. HCM
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN

NỘI DUNG MÔN HỌC

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

Web: 
1

PGS. TS. Nguyễn Thống

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
THỦY
LỰC
CƯƠNG
Chương
1: ĐặcĐẠI
trưng chất
lỏng

Tél. (08) 38 691 592 - 098 99 66 719

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

Chöông 1. Ñaëc tính chaát loûng.
Chöông 2. Thuûy tænh hoïc.
Chöông 3. Cô sôû ñoäng löïc hoïc chaát loûng.
Chöông 4. Ño ñaïc doøng chaûy.
Chöông 5. Toån thaát naêng löôïng.
Chöông 6. Doøng chaûy coù aùp trong maïng löôùi oáng.
Chöông 7. Löïc taùc duïng leân vaät caûn.
Chöông 8. Doøng chaûy oån ñònh ñeàu trong keânh.
Chöông 9(*). Doøng chaûy oån ñònh khoâng ñeàu trong keânh.
Chöông 10(*). Ñaäp traøn.
(*) : Thuûy löïc ñaïi cöông môû roäng
2

PGS. TS. Nguyễn Thống

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng

THỦY
LỰC
CƯƠNG
Chương
1: ĐặcĐẠI
trưng chất
lỏng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thuûy löïc 1. TS. Nguyeãn Caûnh Caàm vaø all.
2. Thuûy löïc 2. TS. Nguyeãn Caûnh Caàm vaø all.
3. Cô hoïc chaát loûng. PGS. TS. Nguyeãn Thoáng.
(Löu haønh noäi boä)
Tài liệu giảng download từ Web thư mục Bài giảng:

Thi cuoái kyø:
 Töï luaän 90 phuùt (Cho pheùp tham khaûo taøi lieäu caù
nhaân).

MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC

- Nghieân cöùu caùc quy luaät cuûa chaát loûng khi
ñöùng yeân, chuyeån ñoäng.
- Nghieân cöùu söï taùc ñoäng töông hoå giöõa nöôùc
vaø moâi tröôøng lieân quan.
• CHAÁT LOÛNG (ví duï nöôùc)
Khoâng coù hình daïng cuï theå, phuï thuoäc vaøo
thieát bò chöùa.

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

PGS. TS. Nguyễn Thống

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng

Chöông 1
ÑAËC TÍNH CHAÁT LOÛNG
Nghieân cöùu caùc tính chaát vaät lyù, cô hoïc
cô baûn cuûa chaát loûng (ví duï nöôùc).

HEÄ THOÁNG ÑÔN VÒ
Ñeå moâ taû caùc ñaïi löôïng vaät lyù, coù 3 ñôn vò
tham khaûo cô baûn laø chieàu daøi, khoái löôïng vaø
thôøi gian.
 Vôùi heä thoáng SI (Systeme Internationale):
- cho chieàu daøi laø meøtre (m)
- cho khoái löôïng (Kg)
- cho thôøi gian (s)
 Heä thoáng ñôn vò Anh-Myõ: feet, lb, s

5

PGS. TS. Nguyễn Thống

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng

THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng

ĐƠN VỊ CỦA LỰC  N (Newton)
Troïng löôïng W [N] = Khoái löôïng [Kg] * g(9.81) [m/s2]

KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG CUÛA COÁ THEÅ  =P/V
P: khoái löôïng (kg), V theå tích (...
1
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
PGS. TS. Nguyễn Thống
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN
Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
Tél. (08) 38 691 592 - 098 99 66 719
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
PGS. TS. Nguyễn Thống
2
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chöông 1. Ñaëc tính chaát loûng.
Chöông 2. Thuûy tænh hoïc.
Chöông 3. Cô sôû ñoäng löïc hoïc chaát loûng.
Chöông 4. Ño ñaïc doøng chaûy.
Chöông 5. Toån thaát naêng löôïng.
Chöông 6. Doøng chaûy coù aùp trong maïng löôùi oáng.
Chöông 7. Löïc taùc duïng leân vaät caûn.
Chöông 8. Doøng chaûy oån ñònh ñeàu trong keânh.
Chöông 9
(*)
. Doøng chaûy oån ñònh khoâng ñeàu trong keânh.
Chöông 10
(*)
. Ñaäp traøn.
(*) : Thuûy löïc ñaïi cöông môû roäng
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
PGS. TS. Nguyễn Thống
3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thuûy löïc 1. TS. Nguyeãn Caûnh Caàm vaø all.
2. Thuûy löïc 2. TS. Nguyeãn Caûnh Caàm vaø all.
3. Cô hoïc chaát loûng. PGS. TS. Nguyeãn Thoáng.
(Löu haønh noäi boä)
Tài liệu giảng download từ Web thư mục Bài giảng:
http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
Thi cuoái kyø:
Töï luaän 90 phuùt (Cho pheùp tham khaûo taøi lieäu caù
nhaân).
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
PGS. TS. Nguyễn Thống
4
MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC
- Nghieân cöùu caùc quy luaät cuûa chaát loûng khi
ñöùng yeân, chuyeån ñoäng.
- Nghieân cöùu söï taùc ñoäng töông hoå giöõa nöôùc
vaø moâi tröôøng lieân quan.
CHAÁT LOÛNG (ví duï nöôùc)
Khoâng coù hình daïng cuï theå, phuï thuoäc vaøo
thieát bò chöùa.
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
PGS. TS. Nguyễn Thống
5
Chöông 1
ÑAËC TÍNH CHAÁT LOÛNG
Nghieân cöùu caùc tính chaát vaät lyù, hoïc
baûn cuûa chaát loûng (ví duï nöôùc).
THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: Đặc trưng chất lỏng
PGS. TS. Nguyễn Thống
6
HEÄ THOÁNG ÑÔN VÒ
Ñeå moâ taû caùc ñaïi löôïng vaät lyù, coù 3 ñôn
tham khaûo cô baûn laø chieàu daøi, khoái löôïng vaø
thôøi gian.
Vôùi heä thoáng SI (Systeme Internationale):
- cho chieàu daøi laø meøtre (m)
- cho khoái löôïng (Kg)
- cho thôøi gian (s)
Heä thoáng ñôn Anh-Myõ: feet, lb, s
THủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THủy lực - Người đăng: Sone Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THủy lực 9 10 196