Ktl-icon-tai-lieu

thuỷ lục

Được đăng lên bởi nvn1577
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5.2. Bơm bánh răng ăn khớp ngoài
Nói riêng, bơm bánh răng ăn khớp ngoài được
sử dụng trên một số lượng lớn thiết bị di
chuyển.
Lý do chính cho đặc điểm trên là những đặc
tính của kiểu thiết kế bơm:
- áp suất cao, trọng lượng nhỏ
- giá thấp
- dải tốc độ rộng
Hình 14. Bơm bánh răng ăn khớp ngoài

- dải làm việc với nhiệt độ và độ nhớt rộng

5.2.1. Chức năng
Bánh răng (7) được nối qua khớp nối đến bộ phận dẫn động (động cơ điện, động cơ diesel).
Bánh răng (7) và (8) được đỡ bởi hai ổ đỡ (4) và (5). Các bánh răng này cài vào nhau khi
chuyển động với độ hở nhỏ nhất.
Buồng dầu được tạo thành giữa các bánh răng, phía trong của thân (1) và mặt bên của các
ổ đỡ (4) và (5).
Khi bơm được khởi động, đầu tiên không khí theo đường hút được chuyển từ cổng hút S
của bơm đến cổng P. Do đó, áp suất chân không được tạo thành trong cổng hút. Bởi vì bơm
đang quay, nên áp suất chân không tăng dần, chất lỏng dâng lên cao trong ống hút và đi vào
bơm.
Chất lỏng được dẫn vào buồng bơm và qua cổng áp suất P của bơm đi vào hệ thống thủy
lực. Do đó, điều
kiện tiên quyết để
thực hiện được
chức năng này là
các buồng bánh
răng được làm kín
để chất khí hoặc
dầu có thể được
vận chuyển với
mất mát ít nhất.
Bơm bánh răng ăn
khớp ngoài có các
Hình 13. Bơm bánh răng ăn khớp ngoài
khe hở. Chính vì
điều này, tổn thất
xảy ra phụ thuộc vào áp suất làm việc ở cổng đây và cổng hút. Tổn thất này thường rất ít do
áp suất cửa đẩy càng tăng lên càng tạo ra áp lực ép hai ổ đỡ (4) và (5).
Thông số quan trọng
Dung tích

0,2 đến 200cm3/vòng

Áp suất tối đa

đến 300 bar (phụ thuộc dung tích)

Dải tốc độ

500 đến 6000 rpm
46

5.3. Bơm bánh răng ăn khớp trong
Đặc điểm quan trọng nhất của bơm bánh răng
ăn khớp trong là độ ồn rất thấp. Do đó, chúng
được sử dụng trong máy công nghiệp (máy
ép, máy nhựa và máy công cụ) và trên các
máy thi công mà ở đó cần không gian hạn
chế (xe nâng chạy điện).

Hình 15. Bơm bánh răng ăn khớp trong

5.3.1. Chức năng
Rôto bánh răng được nối với bộ phận dẫn động. Khi bánh răng rôto và bánh răng trong
quay, không gian giữa các gánh răng tăng lên. Bơm hút. Sự tăng này xảy ra trên góc quay
khỏang 120O . Do đó, buồng dầu được điền đầy dần dần. Chính nguyên nhân này làm cho
bơm làm việc êm khác thường và có đặc tính hút rất tốt. Khi buồng đầy, chất lỏng được vận
chuyển với thể tích không thay đổi tới buồng đẩy. Tại vị trí vào khớp các bánh răng, không
gian giảm dần giữa các bánh răng và chất lỏng bị đẩy ra ngoài.
Khi các bánh răng vào khớp,
do hình dạng đặc biệt của nó
mà không có vùng k...
46
5.2. Bơm bánh răng ăn khp ngoài
Nói riêng, bơm bánh răng ăn khp ngoài được
s dng trên mt s lượng ln thiết b di
chuyn.
Lý do chính cho đặc đim trên là nhng đặc
tính ca kiu thiết kế bơm:
- áp sut cao, trng lượng nh
- giá thp
- di tc độ rng
- di làm vic vi nhit độđộ nht rng
5.2.1. Chc năng
Bánh răng (7) được ni qua khp ni đến b phn dn động (động cơ đin, động cơ diesel).
Bánh răng (7) và (8) được đỡ bi hai đỡ (4) và (5). Các bánh răng này cài vào nhau khi
chuyn động vi độ h nh nht.
Bung du được to thành gia các bánh răng, phía trong ca thân (1) và mt bên ca các
đỡ (4) và (5).
Khi bơm được khi động, đầu tiên không khí theo đường hút được chuy
n t cng hút S
ca bơm đến cng P. Do đó, áp sut chân không được to thành trong cng hút. Bi vì bơm
đang quay, nên áp sut chân không tăng dn, cht lng dâng lên cao trong ng hút và đi vào
bơm.
Cht lng đưc dn vào bung bơm và qua cng áp sut P ca bơm đi vào h thng thy
lc. Do đó, điu
kin tiên quyết để
thc hin được
ch
c năng này là
các bung bánh
răng được làm kín
để cht khí hoc
du có th được
vn chuyn vi
mt mát ít nht.
Bơm bánh răng ăn
khp ngoài có các
khe h. Chính vì
điu này, tn tht
xy ra ph thuc vào áp sut làm vic cng đây và cng hút. Tn tht này thường rt ít do
áp sut ca đẩy càng tăng lên càng to ra áp lc ép hai đỡ
(4) và (5).
Thông s quan trng
Dung tích 0,2 đến 200cm
3
/vòng
Áp sut ti đa đến 300 bar (ph thuc dung tích)
Di tc độ 500 đến 6000 rpm
Hình 14. Bơm bánh răng ăn khp ngoài
Hình 13. Bơm bánh răn
g
ăn kh
p
n
g
oài
thuỷ lục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuỷ lục - Người đăng: nvn1577
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thuỷ lục 9 10 972