Ktl-icon-tai-lieu

thủy lực

Được đăng lên bởi Dương Hậu
Số trang: 462 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GS. TS. Vò V¨n T¶o - GS. TS. NguyÔn C¶nh CÇm

Thñy lùc
TËp I
(T¸i b¶n lÇn thø ba cã chØnh lý vµ bæ sung )

nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
Hµ néi - 2006
1

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n:
nguyÔn cao doanh
Phô tr¸ch b¶n th¶o:
Ph¹m kh«i - Hoµng Nam B×nh
Tr×nh bµy b×a:
ngäc nam

Nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp
167/6 - Ph­¬ng Mai - §èng §a - Hµ Néi
§T: 8524506 - 8523887 Fax: (04) 5760748
Email: NXB.Nongnghiep.BT3@gmail.com
Chi nh¸nh NXB N«ng NghiÖp
58 NguyÔn BØnh Khiªm - Q.1, TP. Hå ChÝ Minh
§T : 8297157 - 8299521 Fax : (08) 9101036

M· sè:

2

63 - 630 191
- 05
622
NN - 2005

lêi nãi ®Çu
(Cho lÇn t¸i b¶n thø ba)

Gi¸o tr×nh Thñy lùc trän bé gåm 19 ch-¬ng, ®-îc chia lµm
02 tËp. TËp I do GS. TS. Vò V¨n T¶o chñ biªn, cßn tËp II do
GS. TS. NguyÔn C¶nh CÇm chñ biªn. Bé gi¸o tr×nh nµy ®-îc
xuÊt b¶n n¨m 1968 vµ t¸i b¶n vµo c¸c n¨m 1978 vµ 1987. Riªng
lÇn t¸i b¶n thø hai n¨m 1987, do yªu cÇu vÒ khung ch-¬ng
tr×nh ®µo t¹o lóc ®ã nªn ®-îc chia ra 03 tËp.
Trong lÇn t¸i b¶n thø ba nµy, chóng t«i chia thµnh 02 tËp.
TËp I gåm 09 ch-¬ng vµ tËp II cã 10 ch-¬ng.
VÒ c¬ b¶n, chóng t«i gi÷ l¹i néi dung cña lÇn t¸i b¶n thø
hai vµ cã chØnh lý, bæ sung mét sè chç.
LÇn thø ba nµy do GS. TS. NguyÔn C¶nh CÇm phô tr¸ch.
Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ cho viÖc t¸i b¶n lÇn thø ba nµy,
Bé m«n Thñy lùc Tr-êng §¹i häc Thñy lîi ®∙ ®ãng gãp nhiÒu
ý kiÕn quý b¸u. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Chóng t«i mong nhËn ®-îc nhiÒu ý kiÕn nhËn xÐt vµ gãp ý
cña b¹n ®äc.
Nh÷ng ng-êi biªn so¹n

3

4

Ch­¬ng I

Më ®Çu
§1-1. §Þnh nghÜa khoa häc thñy lùc - Ph¹m vi øng dông
vµ lÜnh vùc nghiªn cøu cña khoa häc thñy lùc
Thñy lùc lµ m«n khoa häc øng dông nghiªn cøu nh÷ng qui luËt c©n b»ng vµ chuyÓn
®éng cña chÊt láng vµ nh÷ng biÖn ph¸p ¸p dông nh÷ng qui luËt nµy. Ph­¬ng ph¸p nghiªn
cøu cña m«n thñy lùc hiÖn ®¹i lµ kÕt hîp chÆt chÏ sù ph©n tÝch lý luËn víi sù ph©n tÝch tµi
liÖu thÝ nghiÖm, thùc ®o, nh»m ®¹t tíi nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc
tÕ trong kü thuËt; nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña m«n thñy lùc cã thÓ cã tÝnh chÊt lý luËn
hoÆc nöa lý luËn nöa thùc nghiÖm hoÆc hoµn toµn thùc nghiÖm.
C¬ së cña m«n thñy lùc lµ c¬ häc chÊt láng lý thuyÕt; m«n nµy còng nghiªn cøu
nh÷ng qui luËt c©n b»ng vµ chuyÓn ®éng cña chÊt láng, nh­ng ph­¬ng ph¸p chñ yÕu cña
viÖc nghiªn cøu lµ sö dông c«ng cô to¸n häc phøc t¹p; v× vËy m«n thñy lùc cßn th­êng
®­îc gäi lµ m«n c¬ häc chÊt láng øng dông hoÆc c¬ häc chÊt láng kü thuËt.
KiÕn thøc vÒ khoa häc thñy lùc rÊt cÇn cho ng­êi c¸n bé kü thuËt ë nhiÒu ngµnh s¶n
xuÊt v× th­êng ph¶i gi¶i...
1
GS. TS. V¨n T¶o - GS. TS. NguyÔnnh CÇm
Thñy lùc
TËp I
(T¸i b¶n lÇn thø ba cã chØnh lý vµ bæ sung)
nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
néi - 2006
thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy lực - Người đăng: Dương Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
462 Vietnamese
thủy lực 9 10 106