Ktl-icon-tai-lieu

thủy lực

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 7: c¸c phÇn tö khÝ nÐn vµ ®iÖn khÝ nÐn
7.1. c¬ cÊu chÊp hµnh
C¬ cÊu chÊp hµnh cã nhiÖm vô biÕn ®æi n¨ng lîng khÝ nÐn thµnh n¨ng lîng c¬ häc.
C¬ cÊu chÊp hµnh cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng th¼ng (xilanh) hoÆc chuyÓn ®éng
quay (®éng c¬ khÝ nÐn).
ë tr¹ng th¸i lµm viÖc æn ®Þnh, th× kh¶ n¨ng truyÒn n¨ng lîng cã ph¬ng ph¸p tÝnh
to¸n gièng thñy lùc.
VÝ dô:
Q
F
lx
p
F
t
v
A
C«ng suÊt: N = p.Q (khÝ nÐn)
VËn tèc:
t
F
N
v =
(c¬ cÊu chÊp hµnh)
Cô thÓ:
=
+
=+=
A
Q
v
A
FF
pFFA.p
tlx
tlx
Mét sè xilanh, ®éng c¬ khÝ nÐn thêng gÆp:
Xilanh t¸c dông ®¬n (t¸c dông mét chiÒu)
Xilanh t¸c dông hai chiÒu (t¸c dông kÐp)
Xilanh t¸c dông hai chiÒu cã c¬ cÊu gi¶m chÊn kh«ng ®iÒu chØnh ®îc
Xilanh t¸c dông hai chiÒu cã c¬ cÊu gi¶m chÊn ®iÒu chØnh ®îc
Xilanh quay b»ng thanh r¨ng
96
thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy lực - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
thủy lực 9 10 995