Ktl-icon-tai-lieu

thủy lực

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch¬ng 4: §iÒu chØnh vµ æn ®Þnh vËn tèc
§iÒu chØnh vËn tèc chuyÓn ®éng th¼ng hoÆc chuyÓn ®éng quay cña c¬ cÊu chÊp hµnh
trong hÖ thèng thñy lùc b»ng c¸ch thay ®æi lu lîng dÇu ch¶y qua nã víi hai ph¬ng
ph¸p sau:
+/ Thay ®æi søc c¶n trªn ®êng dÉn dÇu b»ng van tiÕt lu. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh
nµy gäi lµ ®iÒu chØnh b»ng tiÕt lu.
+/ Thay ®æi chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m dÇu, tøc lµ ®iÒu chØnh lu lîng cña b¬m cung
cÊp cho hÖ thèng thñy lùc. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh nµy gäi lµ ®iÒu chØnh b»ng thÓ tÝch.
Lùa chän ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vËn tèc phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh c«ng suÊt
truyÒn ®éng, ¸p suÊt cÇn thiÕt, ®Æc ®iÓm thay ®æi t¶i träng, kiÓu vµ ®Æc tÝnh cña b¬m
dÇu,...
§Ó gi¶m nhiÖt ®é cña dÇu, ®ång thêi t¨ng hiÖu suÊt cña hÖ thèng dÇu Ðp, ngêi ta
dïng ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vËn tèc b»ng thÓ tÝch. Lo¹i ®iÒu chØnh nµy ®îc thùc
hiÖn b»ng c¸ch chØ ®a vµo hÖ thèng dÇu Ðp lu lîng dÇu cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o mét
vËn tèc nhÊt ®Þnh. Do ®ã, nÕu nh kh«ng tÝnh ®Õn tæn thÊt thÓ tÝch vµ c¬ khÝ th× toµn bé
n¨ng lîng do b¬m dÇu t¹o nªn ®Òu biÕn thµnh c«ng cã Ých.
4.1. §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu
Do kÕt cÊu ®¬n gi¶n nªn lo¹i ®iÒu chØnh nµy ®îc dïng nhiÒu nhÊt trong c¸c hÖ
thèng thñy lùc cña m¸y c«ng cô ®Ó ®iÒu chØnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng còng
nh chuyÓn ®éng quay.
Ta cã:
p.c.A.Q
x
µ=
Khi A
x
thay ®æi thay ®æi p thay ®æi Q v thay ®æi.
ë lo¹i ®iÒu chØnh nµy b¬m dÇu cã lu lîng kh«ng ®æi, vµ víi viÖc thay ®æi tiÕt
diÖn ch¶y cña van tiÕt lu, lµm thay ®æi hiÖu ¸p cña dÇu, do ®ã thay ®æi lu lîng dÉn
®Õn c¬ cÊu chÊp hµnh ®Ó ®¶m b¶o mét vËn tèc nhÊt ®Þnh. Lîng dÇu thõa kh«ng thùc
hiÖn c«ng cã Ých nµo c¶ vµ nã ®îc ®a vÒ bÓ dÇu.
Tuú thuéc vµo vÞ trÝ l¾p van tiÕt lu trong hÖ thèng, ta cã hai lo¹i ®iÒu chØnh b»ng
tiÕt lu sau: +/ §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu ë ®êng vµo.
+/ §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu ë ®êng ra.
4.1.1. §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu ë ®êng vµo
H×nh 4.1 lµ s¬ ®å ®iÒu chØnh vËn tèc b»ng tiÕt lu ë ®êng vµo. Van tiÕt lu (0.4)
®Æt ë ®êng vµo cña xilanh (1.0). §êng ra cña xilanh ®îc dÉn vÒ bÓ dÇu qua van c¶n
(0.5). Nhê van tiÕt lu (0.4), ta cã thÓ ®iÒu chØnh hiÖu ¸p gi÷a hai ®Çu van tiÕt lu, tøc
lµ ®iÒu chØnh ®îc lu lîng ch¶y qua van tiÕt lu vµo xilanh (b»ng c¸ch thay ®æi tiÕt
diÖn ch¶y A
x
), do ®ã lµm thay ®æi vËn tèc cña pitt«ng. Lîng dÇu thõa (Q
T
) ch¶y qua
van trµn (0.2) vÒ bÓ dÇu.
Van c¶n (0.5) dïng ®Ó t¹o nªn mét ¸p nhÊt ®Þnh (kho¶ng 3÷8bar) trong buång bªn
68
thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy lực - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
thủy lực 9 10 690