Ktl-icon-tai-lieu

thủy lực

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 5: øng dông vµ thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn
®éng thñy lùc
5.1. øng dông truyÒn ®éng thñy lùc
5.1.1. Môc ®Ých
Trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc, phÇn lín do c¸c nhµ chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra
vµ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt ®îc x¸c ®Þnh vµ tiªu chuÈn hãa.
Môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµ giíi thiÖu cho sinh viªn c¸c s¬ ®å l¾p cña hÖ thèng thñy
lùc trong c¸c m¸y.
5.1.2. C¸c s¬ ®å thñy lùc
5.1.2.1. M¸y dËp thñy lùc ®iÒu khiÓn b»ng tay
H×nh 5.1. M¸y dËp ®iÒu khiÓn b»ng tay
a
b
0.1
1.1
1.0
1.2
0.2
0.3
T
P
P
T
A
m
0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ;
1.1 Van mét chiÒu;
1.2 Van ®¶o chiÒu 3/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t;
1.0 Xilanh.
Khi cã tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng tay, xilanh A mang ®Çu dËp ®i xuèng. Khi th¶ tay ra,
xilanh lïi vÒ.
76
thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy lực - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
thủy lực 9 10 170