Ktl-icon-tai-lieu

Thủy Lực Cơ sở

Được đăng lên bởi Linh Hồn Của Gió
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5:
DÒNG CHẢY QUA LỖ VÀ VÒI
MAI Quang Huy
Bộ môn Thủy lực – Thủy văn, Khoa Công trình
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hà nội 2013

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI LỖ
a. Theo kích thước lỗ:
- lỗ nhỏ :
- lỗ to:

e
1

H 10

e
1

H 10

b. Theo độ dày của thành lỗ:
  3  4e : lỗ thành mỏng;
  3  4e :lỗ thành dày;

c. Theo hình thức nối tiếp với hạ lưu:

Gọi H – chiều cao từ mặt
thoáng đến tâm lỗ;
 – chiều dày thành lỗ;
e – đường kính lỗ

Chương V- Dòng chảy qua lỗ và vòi

2

2. DÒNG CHẢY TỰ DO QUA LỖ NHỎ THÀNH MỎNG
CỘT ÁP KHÔNG ĐỔI
Bài toán: Lỗ thành mỏng, đường kính e;
ở độ sâu H, cho nước chảy tự do ra ngoài
không khí. Mực nước được giữ không đổi

(đảm bảo Q = const). Tìm lưu tốc tại mặt cắt
co hẹp và lưu lượng qua lỗ.
Hệ số co hẹp ec

Gọi C-C là mặt cắt co hẹp, ở đó các đường dòng gần song song với
nhau (thường cách thành lỗ một khoảng e/2);
w-diện tích lỗ; wc diện tích mặt cắt co hẹp, hệ số co hẹp là tỷ số:

wc
e
w

Với lỗ tròn, co hẹp hoàn chỉnh e  0,63  0,64
Chương V- Dòng chảy qua lỗ và vòi

3

2. DÒNG CHẢY TỰ DO QUA LỖ NHỎ THÀNH MỎNG
CỘT ÁP KHÔNG ĐỔI
-Viết phương trình Bec-nu-ly cho hai mc1-1
và C-C, mặt chuẩn
đi qua trọng tâm
lỗ:
2
2

p a α 1 v1
pa αC vC
z1  
 zC  
 h w1C

γ 
2g
γ
2g
H
0
0

v1  0;  1   2  1
hw1-c: chỉ có tổn thất cục bộ, nên

1
vC2
vC2
vC2
1   c   v c  1  ξ . 2gH  v c   2gH
H
 c

2g
2g 2g
c

1
  0,97
1  ξ c hệ số lưu tốc, tìm bằng thực nghiêm (<1);
Lưu lượng qua lỗ: Ql  vcwc  vc .e .w  ew 2 gH

trong đó:  

Đặt l  e là hệ số lưu lượng của lỗ: Ql  lw 2 gH
Với clcó độ nhớt nhỏ như nước, xăng.., lỗ tròn thành mỏng: l  0,62
Chương V- Dòng chảy qua lỗ và vòi

4

3. DÒNG CHẢY QUA VÒI
-Khái niệm:
Vòi là một đoạn ống ngắn găn vào lỗ thành mỏng
có chiều dài l = (3-4)d, với d là đường kính lỗ;

Đặc điểm chủ yếu của dòng chảy qua vòi là xuất hiện áp suất chân
không tại mặt cắt co hẹp C-C => tăng thêm lưu lượng qua vòi
-Phân loại vòi : SGK

- Tính lưu lượng qua vòi:
Viết phương trình Bec-nu-ly cho 2 mặt cắt
(1-1) và (2-2), mặt chuẩn đi qua trục của vòi:

Chương V- Dòng chảy qua lỗ và vòi

5

3. DÒNG CHẢY QUA VÒI
p a α1 v12
p a α 2 v 22
z1  
 z2  
 h w12
 γ
 γ
2g
2g
H

0

0

v1  0;  1   2  1
Trong đó: hw12

Đột mở từ mc (C-C) đến (2-2)

vC2
v22
l v22
 C
  dm

2g
2g
d 2g

w
  1  e  e  wc hệ số co hẹp
 dm    1  

w
w
e


 c 
Mặt khác v 2 ω  v C ωC  v C  v 2 ω/ω C  v 2 / e thế vào phương trình
2

trên:

2

 ξ C  1  ε 2
l  v22
1...
Chương 5:
DÒNG CHẢY QUA LỖ VÀ VÒI
MAI Quang Huy
Bộ môn Thủy lực Thủy văn, Khoa Công trình
Tờng Đại học Giao thông Vận tải
nội 2013
Thủy Lực Cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy Lực Cơ sở - Người đăng: Linh Hồn Của Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thủy Lực Cơ sở 9 10 832