Ktl-icon-tai-lieu

Thủy lực và máy thủy lực

Được đăng lên bởi nkhuongquynh
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: THỦY LỰC
CHƯƠNG 1. MỞ ðẦU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC
Thủy lực và máy thuỷ lực là môn khoa học ứng
dụng, nghiên cứu các quy luật cân bằng, chuyển
ñộng của chất lỏng và ứng dụng các quy luật ñó giải
quyết các bài toán tính toán thiết kế các công trình
liên quan.
ðồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức
cơ bản về một số loại máy thuỷ lực thông dụng.
Cơ sở lý luận của thủy lực học là vật lý, cơ học
lý thuyết, cơ học chất lỏng lý thuyết..
Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp chặt chẽ
giữa phương pháp nghiên cứu lý thuyết với thực
nghiệm.
Thủy lực và Máy thủy lực

5

CHƯƠNG 1. MỞ ðẦU
1.2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA
CHẤT LỎNG
1. Tính liên tục
2. Tính có khối lượng và trọng lượng.
Khối lượng riêng:

Trọng lượng riêng:

∆M
ρtb =
∆V
γ = ρ.
ρg

ðối với nước ở nhiệt ñộ 40C và áp suất 1 atm:

ρ = 1000 kg/m3.
γ = 9810 N/m3.
Tỷ trọng, tỷ khối:
δ = ρ/ρΝ = γ/γΝ
Thủy lực và Máy thủy lực

6

3. Tính thay ñổi thể tích do thay ñổi nhiệt ñộ hay áp suất.
a) Do thay ñổi áp suất:
1 ∆V

βp = −

V ∆p

βp - hệ số co thể tích do thay ñổi áp suất
Khi p = 1÷ 500 at và t = 4 ÷ 200C thì: βp = 5.10-5 (cm2/KG)
b) Do thay ñổi nhiệt ñộ:
1 ∆V
βt =
V ∆t
Với ñiều kiện áp suất bình thường, ñối với nước:
t = 4÷100C: βt = 14.10-5(1/t0)
t =10÷200C: βt = 15.10-5(1/t0).
Tùy theo β chất lỏng ñược chia thành chất lỏng chịu nén
và không chịu nén:

β = 0 (ρ = const): chất lỏng không chịu nén.
β ≠ 0 (ρ ≠ const): chất lỏng chịu nén.
Thủy lực và Máy thủy lực

7

4. Tính nhớt của chất lỏng
Thể hiện sức dính phần tử giữa các phần tử chất lỏng
hay giữa chất lỏng với chất rắn.

τ = ±µ

du
dn

µ: Hệ số nhớt (ñộ nhớt)
N.s/m2 hoặc Poazơ (P), 1P = 0.1Ns/m2
Ngoài hệ số nhớt ñộng lực còn dùng
hệ số nhớt ñộng học ν = µ/ρ
(m2/s, Stốc St) 1St=1cm2/s
µ ≠0: Chất lòng thực
µ = 0 và ρ =const: Chất lỏng lý tưởng

Thủy lực và Máy thủy lực

8

1.3. LỰC TÁC DỤNG VÀ ỨNG SUẤT
Lực khối: Là lọai lực thể tích tác ñộng lên tất cả các phần
tử chất lỏng nằm trong khối chất lỏng mà ta xét.
Lực mặt: Là ngoại lực tác dụng lên bề mặt của thể tích
chất lỏng ta xét hoặc tác dụng lên bề mặt nằm trong khối
chất lỏng ta xét.
Ứng suất: dưới tác ñộng của lực tác dụng tạo ra ứng suất
tại các ñiểm trong chất lỏng gồm ứng suất pháp và ứng
suất tiếp ñược thể hiện bằng tenxo ứng suất:

σx

τxy

τxz

τyx

σy

τyz

τzx

τzy

σz

Thủy lực và Máy thủy lực

9

CHƯƠNG II. THỦY TĨNH HỌC
2.1. ÁP SUẤT VÀ ÁP LỰC THỦY TĨNH

ur
p = lim

ω →0

ur
P

ω

P - áp lực
p - áp suất thủy tĩnh
2 Tính chất của áp suất thủy tĩnh
Áp suất thủy tĩnh t...
5
Thy lc và Máy thy lc
PHẦN I: THỦY LỰC
CHƯƠNG 1. MỞ ðẦU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC
Thy lc máy thu lc môn khoa hc ng
dng, nghiên cu các quy lut cân bng, chuyn
ñng ca cht lng ng dng các quy lut ñó gii
quyết các bài toán tính toán thiết kế các công trình
liên quan.
ðng thi trang b cho sinh viên các kiến thc
cơ bn v mt s loi máy thu lc thông dng.
Cơ sở lý luận của thủy lực học là vật lý, cơ học
lý thuyết, cơ học chất lỏng lý thuyết..
Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp chặt chẽ
giữa phương pháp nghiên cứu thuyết với thực
nghiệm.
Thủy lực và máy thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy lực và máy thủy lực - Người đăng: nkhuongquynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Thủy lực và máy thủy lực 9 10 428