Ktl-icon-tai-lieu

Thủy văn

Được đăng lên bởi luubaotrung2000
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÍNH TOÁN THỦY VĂN CẦU BẢN 1x6M
CỌC 7 LÝ TRÌNH KM0+118.40
I - Đặc trưng lưu vực

2
Tính đến vị trí đặt cống, diện tích lưu vực F =
Chiều
dài
suối
chính
L=
CỐNG TRÒN
Tổng chiều dài các dòng nhánh Sl=
CỐNG HỘP
Độ dốc suối chính ils =
CẦU BẢN
Độ dốc sườn lưu vực is =
NGẦM TRÀN
Địa chất cấu tạo lưu vực(cấp đất, đá) :
Vùng mưa
Tần suất thiết kế P =
2
4
Đặc trưng trung bình của lòng khe và bãi trên chiều dài khe từ đầu nguồn đến mặt cắt tính toán
Lòng khe có dòng chảy chu kỳ, có nhiều cỏ rác và quanh co uốn khúc.
Đặc trưng bề mặt
Mặt đất thu dọn sạch , không có gốc cây, không bị cày xới , vùng dân cư nhà cửa
không quá 20% , mặt đá xếp

0.59
1.00
0.55
77.00
722.00
3
7
4

(km2)
(km)
(km)
‰
‰
2
%

Lớp cỏ phủ thực vật
Trung bình

II - tính toán lưu vực thiết kế

Lưu lượng lũ thiết kế tính toán theo 22TCN 220 - 95 của Bộ GTVT "Tính các đặc trưng dòng chảy lũ":
Qtk = Ap%.α.Hp%.F.δ
1 - Hp%: Lượng mưa ngày (mm) ứng với tần suất thiết kế p =
2 - α: Hệ số dòng chảy lũ
¿


Địa chất cấu tạo:
Đất cấp

Lượng mưa ngày thiết kế HP%

¿
¿

¿

¿ Diện tích lưu vực F =

=

4%

3

192.00
Điện Biên
0.59 Km2
0.63
`
⇒α=
3 - Ap%: Mô đun dòng chảy đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện d = 1
1
AP%: phụ thuộc vào thời gian tập trung nước τsd và đặc trưng địa mạo lòng suối φls

τsd phụ thuộc vùng mưa và đặc trưng địa mạo thuỷ văn của sườn dốc φls
0.6

φ sd =
bsd: chiều dài bình quân sườn dốc lưu vực

( 1000 b sd )

0. 4
m sd i 0.3
sd ( αH p )

b sd =
msd: Hệ số nhám sườn dốc

msd =

Vậy:

0.25

φsd =
τsd =

⇒
+ Đặc trưng địa mạo thuỷ văn của lòng suối

φls =

1000 L
1/4
1/ 4
mls i 1/3
ls F (α. H p )

mls: Hệ số nhám của lòng suối
mls =
Từ φls và τsd tra bảng được:

φls =

2.02
17.14

11
7.38

0.101
Ap% =
4 - d: Hệ số triết giảm lưu lượng do ảnh hưởng của hồ ao và đầm lầy
δ=
0.85
Vậy : Lưu lượng lũ thiết kế tính toán :
Qtk =
6.15 (m3/s)

CONGTRON
CONGTRON

CAUBAN
CAUBAN

(1000 F )
=
1 . 8( L+ ∑ l )

0.21 (Km)

CONGTRON
CONGTRON

CAUBAN
CAUBAN

NGAMTRAN
NGAMTRAN

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

B aB
cakc
k

TÍNH TOÁN THỦY VĂN CẦU BẢN 1x6M
CỌC 7 LÝ TRÌNH KM0+118.40
I - Đặc trưng lưu vực

2
Tính đến vị trí đặt cống, diện tích lưu vực F =
Chiều dài suối chính L=
Tổng chiều dài các dòng nhánh Sl=
Độ dốc suối chính ils =
Độ dốc sườn lưu vực is =
Địa chất cấu tạo lưu vực(cấp đất, đá) :
Vùng mưa
Tần suất thiết kế P =
2
4
Đặc trưng trung bình của lòng khe và bãi trên chiều dài khe từ đầu nguồn đến mặt cắt tính toán
Lòng khe có dòng chảy chu kỳ, có nhiều cỏ rác và qua...
TÍNH TOÁN THỦY VĂN CẦU BẢN 1x6M
CỌC 7 LÝ TRÌNH KM0+118.40
I - Đặc trưng lưu vực
-
Tính đến vị trí đặt cống, diện tích lưu vực F =
2 0.59 (km2)
-
Chiều dài suối chính L=
CỐNG TRÒN
1.00 (km)
- CỐNG HỘP 0.55 (km)
- CẦU BẢN 77.00
-
NGẦM TRÀN
722.00
-
Địa chất cấu tạo lưu vực(cấp đất, đá) :
3
-
Vùng mưa
7 2
-
Tần suất thiết kế P =
2 4 4 %
Đặc trưng trung bình của lòng khe và bãi trên chiều dài khe từ đầu nguồn đến mặt cắt tính toán
Lòng khe có dòng chảy chu kỳ, có nhiều cỏ rác và quanh co uốn khúc.
Đặc trưng bề mặt Lớp cỏ phủ thực vật
Trung bình
II - tính toán lưu vực thiết kế
Lưu lượng lũ thiết kế tính toán theo 22TCN 220 - 95 của Bộ GTVT "Tính các đặc trưng dòng chảy lũ":
1 - Hp%: Lượng mưa ngày (mm) ứng với tần suất thiết kế p =
4%
2 - α: Hệ số dòng chảy lũ
Địa chất cấu tạo: Đất cấp 3
192.00 Điện Biên
Diện tích lưu vực F =
0.59 Km2
0.63
`
3 - Ap%: Mô đun dòng chảy đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện d = 1 1
0.21 (Km)
0.25
Vậy:
2.02
17.14
+ Đặc trưng địa mạo thuỷ văn của lòng suối
11
7.38
Ap% =
0.101
4 - d: Hệ số triết giảm lưu lượng do ảnh hưởng của hồ ao và đầm lầy
0.85
Vậy : Lưu lượng lũ thiết kế tính toán :
6.15 (m3/s)
Tổng chiều dài các dòng nhánh S
l
=
Độ dốc suối chính i
ls
=
Độ dốc sườn lưu vực i
s
=
Mặt đất thu dọn sạch , không có gốc cây, không bị cày xới , vùng dân cư nhà cửa
không quá 20% , mặt đá xếp
Qtk = Ap%.α.Hp%.F.δ
Lượng mưa ngày thiết kế H
P
% =
⇒ α
=
A
P
%: phụ thuộc vào thời gian tập trung nước τ
sd
và đặc trưng địa mạo lòng suối φ
ls
τ
sd
phụ thuộc vùng mưa và đặc trưng địa mạo thuỷ văn của sườn dốc φ
ls
b
sd
: chiều dài bình quân sườn dốc lưu vực
m
sd
: Hệ số nhám sườn dốc
m
sd
=
φ
sd
=
τ
sd
=
m
ls
: Hệ số nhám của lòng suối
m
ls
=
φ
ls
=
Từ φ
ls
τ
sd
tra bảng được:
δ =
Q
tk
=
CA U BAN
CON G T RO N
CON G T RO N
¿
¿
¿
¿
¿
φ
sd
=
(1000 b
sd
)
0.6
m
sd
i
sd
0.3
(αH
p
)
0. 4
b
sd
=
(1000 F )
1.8( L+
l )
=
φ
ls
=
1000 L
m
ls
i
ls
1/3
F
1/4
(α. H
p
)
1/ 4
φ
sd
=
(1000 b
sd
)
0.6
m
sd
i
sd
0.3
(αH
p
)
0. 4
b
sd
=
(1000 F )
1.8( L+
l )
=
φ
ls
=
1000 L
m
ls
i
ls
1/3
F
1/4
(α. H
p
)
1/ 4
Thủy văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy văn - Người đăng: luubaotrung2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thủy văn 9 10 432